مهران

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر مهران

رضوانی نگار

رضوانی نگار

مهندسي معماري|دانشگاه ايلام | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
تنبا سید محمد مهدی

تنبا سید محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صادقی امیرحسین

صادقی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حاتمی دنیا

حاتمی دنیا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جاسمی سما‌ء

جاسمی سما‌ء

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
شوهانی زینب

شوهانی زینب

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کاظمی امیرحسین

کاظمی امیرحسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
زرشناس زینب

زرشناس زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان -ازاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
5/30/2023 7:03:23 AM
Menu