حاجي آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر حاجي آباد

امیری ادیبه

امیری ادیبه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
چوگان سنبل محمدهادی

چوگان سنبل محمدهادی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
شکاری مریم

شکاری مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مرادی گیشانی نیکنام

مرادی گیشانی نیکنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عباسپور محمد مهدی

عباسپور محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عوض پور فاطمه

عوض پور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
امیری مصطفی

امیری مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خوانچه بمهر علی

خوانچه بمهر علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بنی اسدی سبحان

بنی اسدی سبحان

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
بیگلری پور امیر محمد

بیگلری پور امیر محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
نیکویان سارا

نیکویان سارا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
رضاپور درآگاهی ناهید

رضاپور درآگاهی ناهید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آدرنگ یاسین

آدرنگ یاسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کرمپوردهستانی لیلا

کرمپوردهستانی لیلا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مددی نیلوفر

مددی نیلوفر

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قربانی گیسی نادیه

قربانی گیسی نادیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فرهادی نسب افشار امیرحسین

فرهادی نسب افشار امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دهقانی سیاهکی حمیدرضا

دهقانی سیاهکی حمیدرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حاجی زاده زینب

حاجی زاده زینب

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
میرزاده علیرضا

میرزاده علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
علی محمدی معدنوئی لیلا

علی محمدی معدنوئی لیلا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
استخری محمدامین

استخری محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نیک اختر زهرا

نیک اختر زهرا

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
5/29/2023 1:30:19 PM
Menu