جم

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر جم

قاسمی صادق

قاسمی صادق

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
احمدی امیر رضا

احمدی امیر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حیاتی یلدا

حیاتی یلدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
زحمتکش محمد

زحمتکش محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
ویسی شقایق

ویسی شقایق

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پرهیزکار علیرضا

پرهیزکار علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان -ازاد-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زارعی احسان

زارعی احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نورخواه رضا

نورخواه رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آرتا جواد

آرتا جواد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شریف سید محمد صادق

شریف سید محمد صادق

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ماهر سید علی محمد

ماهر سید علی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسینی آرمان

حسینی آرمان

جغرافيا|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسمی سکینه

قاسمی سکینه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
6/10/2023 10:07:48 PM
Menu