گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر گرمسار

عباسی فرید

عباسی فرید

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | خودگردان دانشگاه آزاد-بصورت خودگردان

9سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
گلینی فائزه

گلینی فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
معماریان یگانه

معماریان یگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
شاهی مبینا

شاهی مبینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
متولی مریم

متولی مریم

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
نظری مهلا

نظری مهلا

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
اعرابی شیرین

اعرابی شیرین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
الیکائی مهرآسا

الیکائی مهرآسا

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
پورشهراب فاطمه

پورشهراب فاطمه

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
گلینی فاطمه

گلینی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
عادلی فر سحر

عادلی فر سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
کاشی ریحانه

کاشی ریحانه

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
میرآخورلی آیناز

میرآخورلی آیناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جورابلو حسین

جورابلو حسین

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فرجی مریم

فرجی مریم

مديريت دولتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
حاج غنی یگانه

حاج غنی یگانه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
احمدی زهرا

احمدی زهرا

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
واحدی حنانه

واحدی حنانه

علوم کامپيوتر|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
پرستار پریسا

پرستار پریسا

علوم مهندسي|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
بلوچی معصومه

بلوچی معصومه

مشاوره|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رمضانپور یلدا

رمضانپور یلدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بابائی فاطمه

بابائی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
شاه حسینی حنانه

شاه حسینی حنانه

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
کاشانی مریم

کاشانی مریم

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
امیری فاطمه

امیری فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ملکی پور ستاره

ملکی پور ستاره

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سعیدی فاطمه

سعیدی فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
نیک اقبال فاطمه

نیک اقبال فاطمه

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
قندالی محمدحسین

قندالی محمدحسین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نادری آیدا

نادری آیدا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طاهری مهدی

طاهری مهدی

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

هنر
خلجی علیرضا

خلجی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حیدری برومند

حیدری برومند

جغرافيا|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ترامشلو علی

ترامشلو علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مومنی علی

مومنی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خالقی ملیکا

خالقی ملیکا

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
امینی ابوالفضل

امینی ابوالفضل

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
بابائی زهرا

بابائی زهرا

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
برهانی فر علیرضا

برهانی فر علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مقبلی مینا

مقبلی مینا

علوم قران وحديث|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حمیدی فر محمد

حمیدی فر محمد

اقتصاد|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ذوالقدری زهرا

ذوالقدری زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نورمحمدی بهاره

نورمحمدی بهاره

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کریم پور دانیال

کریم پور دانیال

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدی مروارید

محمدی مروارید

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاسمی نجمه

قاسمی نجمه

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جبرئیلی پریا

جبرئیلی پریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بیات زهرا

بیات زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
یغمائیان شمیمه

یغمائیان شمیمه

فلسفه|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صابری فاطمه

صابری فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
لکزایی حبیبی فاطمه

لکزایی حبیبی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بهراد فاطمه

بهراد فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عسگری موعود

عسگری موعود

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
امیراحمدی فاطمه زهرا

امیراحمدی فاطمه زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رشمه حانیه

رشمه حانیه

مهندسي عمران|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
متولی محمدرضا

متولی محمدرضا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عسگری امیر

عسگری امیر

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رنجبر مهدی

رنجبر مهدی

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
میراخورلی مارال

میراخورلی مارال

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/28/2023 6:18:51 AM