شاهرود

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر شاهرود

آشوری فاطمه

آشوری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
ابراهیمی شیرین

ابراهیمی شیرین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 125 آزمون

ریاضی
عامری مبینا

عامری مبینا

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل شهيدعباسپور

5سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
مختاریان فاطمه زهرا

مختاریان فاطمه زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
مطلبی طبائی سیدامیر

مطلبی طبائی سیدامیر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
سلیمانی ساجده

سلیمانی ساجده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
عامری امین

عامری امین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رضائی سینا

رضائی سینا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
واعظی مهرداد

واعظی مهرداد

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مظفری علی

مظفری علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رزازان نگار

رزازان نگار

علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
شفقی نیما

شفقی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
صادقی پگاه

صادقی پگاه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ابراهیمیان امیرارسلان

ابراهیمیان امیرارسلان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
یوسفی مائده

یوسفی مائده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
طاهری امیرعباس

طاهری امیرعباس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کیهانی علی

کیهانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
گندمی علیرضا

گندمی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
وفایی نژاد محسن

وفایی نژاد محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
امینی نگار

امینی نگار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مقیمی رادمهر

مقیمی رادمهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سیف هاشمی سید علیرضا

سیف هاشمی سید علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
موحدی زهرا

موحدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عامری فاطمه

عامری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شهری بهار

شهری بهار

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سرائی امیرحسین

سرائی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نوری سهیل

نوری سهیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مجیدی علی

مجیدی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عبدالهی نرگس

عبدالهی نرگس

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
عجم علیرضا

عجم علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رزازان زینب

رزازان زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسماعیلی مائده

اسماعیلی مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جلالی بیتا

جلالی بیتا

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهاجری مریم

مهاجری مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صفری سودابه

صفری سودابه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسنیان محمدرضا

حسنیان محمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ناصری امید

ناصری امید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
متحدی امین

متحدی امین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عزیزی امیرحسین

عزیزی امیرحسین

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رضاپور فاطمه

رضاپور فاطمه

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امیراحمدی مهدی

امیراحمدی مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محمودیان امیر

محمودیان امیر

مديريت بازرگاني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محمدی آرمان

محمدی آرمان

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
کاهه محمدامین

کاهه محمدامین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نوریان سینا

نوریان سینا

نقاشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

هنر
علی آبادیان نسترن

علی آبادیان نسترن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نصرتی سارا

نصرتی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سعیدی فاطمه

سعیدی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
هاشمی نسب مژده سادات

هاشمی نسب مژده سادات

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سلمانی محسن

سلمانی محسن

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اشرفی علی

اشرفی علی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

زبان
فضلی محمدامین

فضلی محمدامین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اسماعیلی صادق

اسماعیلی صادق

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
تیموری امیرحسین

تیموری امیرحسین

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محبی پریا

محبی پریا

فرش|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

هنر
خدابخشی سارا

خدابخشی سارا

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسینی فاطمه

حسینی فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مهاجری علی

مهاجری علی

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سیدموسوی سیدسروش

سیدموسوی سیدسروش

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عبادی مجتبی

عبادی مجتبی

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نقوی محمد

نقوی محمد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
حسینی امیرحسین

حسینی امیرحسین

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جعفری مریم

جعفری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اخیانی آرمین

اخیانی آرمین

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رضویان زاده زینب السادات

رضویان زاده زینب السادات

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نصیری حسین

نصیری حسین

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
کریمی مائده

کریمی مائده

حقوق|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدی ساجده

محمدی ساجده

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهدوی میقان زینب

مهدوی میقان زینب

روانشناسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
واعظیان محمدجواد

واعظیان محمدجواد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسین پور محمدعارف

حسین پور محمدعارف

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مزجی نیلوفر

مزجی نیلوفر

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
روحانی محمدسام

روحانی محمدسام

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحمتی فاطمه

رحمتی فاطمه

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عرب عامری محمد

عرب عامری محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نوروزی مژده

نوروزی مژده

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بانی فاطمه

بانی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسین پور الهه

حسین پور الهه

صنايع دستي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
رضوانی مهرناز

رضوانی مهرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اویس قرنی امین

اویس قرنی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عاشور امیرحسین

عاشور امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عرب مریم

عرب مریم

حقوق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اسکندری حدیث

اسکندری حدیث

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ناظمیان پور پری ناز

ناظمیان پور پری ناز

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دولت آبادی سارا

دولت آبادی سارا

علوم ورزشي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شریفی محمدصادق

شریفی محمدصادق

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آجودانی کوثر

آجودانی کوثر

جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رستمی فاطمه

رستمی فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرتضوی زهرا سادات

مرتضوی زهرا سادات

زيست شناسي جانوري|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسماعیلی صبا

اسماعیلی صبا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قبادی مریم

قبادی مریم

زيست شناسي جانوري|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عسگرنژاد الهه

عسگرنژاد الهه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رحیمی فاطمه

رحیمی فاطمه

مهندسي معماري|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شهبازی شکیبا

شهبازی شکیبا

حقوق|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسنی آیدا

حسنی آیدا

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفر زاده درسا

جعفر زاده درسا

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صفوی الهام

صفوی الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دیداری محمدرضا

دیداری محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عامریون محمدرضا

عامریون محمدرضا

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مولائی صباسادات

مولائی صباسادات

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اشراقی حدیثه

اشراقی حدیثه

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تقوی سید آروین

تقوی سید آروین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فیروز آبادی آیدا

فیروز آبادی آیدا

مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اعظمی فاطمه

اعظمی فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اکبری الهه

اکبری الهه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحیمی متین

رحیمی متین

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمانی محمد متین

رحمانی محمد متین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نظری میقان الهه

نظری میقان الهه

اقتصاد|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اصغری حانیه

اصغری حانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
میرعلمی اکرم

میرعلمی اکرم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نقیبی سید مهدیار

نقیبی سید مهدیار

گردشگري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صدیقی تینا

صدیقی تینا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
میرحسینی سحرسادات

میرحسینی سحرسادات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحمانی هدیه

رحمانی هدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلمانی علیرضا

سلمانی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
افشار مائده

افشار مائده

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مویدی زهرا

مویدی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عرب نجفی فرزانه

عرب نجفی فرزانه

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
وهاب زاده متین

وهاب زاده متین

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسین پور نسیم

حسین پور نسیم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زضوانی مهتاب

زضوانی مهتاب

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عامری مصطفی

عامری مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زحمتی آیلار

زحمتی آیلار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سیدرضایی سیدمحمد حسین

سیدرضایی سیدمحمد حسین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عادلی آیدا

عادلی آیدا

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرشی نوراللهی حمیدرضا

فرشی نوراللهی حمیدرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عرب احمدی مهدیه

عرب احمدی مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسیبی زینب

حسیبی زینب

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
روانسوز امیرمحمد

روانسوز امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بیاریان محدثه

بیاریان محدثه

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معصومی امیرحسین

معصومی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
یوسفی مهدی

یوسفی مهدی

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
زمانی شقایق

زمانی شقایق

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اقوامی فاطمه

اقوامی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسلامی سجاد

اسلامی سجاد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فدائی فاطمه

فدائی فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مهاجری امیرحسین

مهاجری امیرحسین

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نمازی جواد

نمازی جواد

گردشگري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شایان پور زهرا

شایان پور زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غلامی رضا

غلامی رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بختیاری امیرمهدی

بختیاری امیرمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسنی امیر

حسنی امیر

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مقدم بقاء مهسا

مقدم بقاء مهسا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خان بیگی یونس

خان بیگی یونس

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسپید کار امیرمحمد

اسپید کار امیرمحمد

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
گرزین مائده

گرزین مائده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مقیمی محمدجواد

مقیمی محمدجواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بجنوردی آرمان

بجنوردی آرمان

مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آقایان سید محمود

آقایان سید محمود

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
کلاتهائی سبحان

کلاتهائی سبحان

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جعفری محمد

جعفری محمد

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عرب احمدی تهمینه

عرب احمدی تهمینه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضائی محمد حسین

رضائی محمد حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فائزنیا فرزام

فائزنیا فرزام

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کریمی سحر

کریمی سحر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عجم مبارکه

عجم مبارکه

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسین پور مهدی

حسین پور مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رضائی آنیتا

رضائی آنیتا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بابائی حدیث

بابائی حدیث

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
کلانتری پویا

کلانتری پویا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
5/31/2023 12:58:14 PM
Menu