لردگان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر لردگان

محمودیان بارزی محمد

محمودیان بارزی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
حسینی سید یاسر

حسینی سید یاسر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
سلیمانی جانکی زهرا

سلیمانی جانکی زهرا

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
حسنی مهدی

حسنی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
کریمی منجرموئی محمد صادق

کریمی منجرموئی محمد صادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | شهريه پرداز

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اسحاقی میلاسی محمدحسین

اسحاقی میلاسی محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عسگری حسین

عسگری حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
منصوری قلعه افغانی زهرا

منصوری قلعه افغانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
خانجانی مهدی

خانجانی مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسنی ساطحی مرضیه

حسنی ساطحی مرضیه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
رئیسی شیخ ویسی محمد

رئیسی شیخ ویسی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال و بختياري

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
جانباز آدینه

جانباز آدینه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جهانی نرگس

جهانی نرگس

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرادی مریم

مرادی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خالدی علی

خالدی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خورشیدی محمدمهدی

خورشیدی محمدمهدی

علوم ورزشي|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خالدی سردشتی زهرا

خالدی سردشتی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسنی ساطحی مریم

حسنی ساطحی مریم

علوم ورزشي|دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امیری ابراهیم محمدی موسی

امیری ابراهیم محمدی موسی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حیدریان فر رضا

حیدریان فر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جلیل مصیر ابراهیم

جلیل مصیر ابراهیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شاهرخی میلاسی علیرضا

شاهرخی میلاسی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ویسی فاطمه

ویسی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قنبری میلاسی مهدی

قنبری میلاسی مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
نوروزی حسن

نوروزی حسن

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
محمدی مریم

محمدی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جلیل مصیر محمد

جلیل مصیر محمد

مشاوره|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نادری حسین

نادری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جلیل پیران رضا

جلیل پیران رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ارمندی اسماعیل

ارمندی اسماعیل

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صادقی ده صحرایی محدثه

صادقی ده صحرایی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رحمانی مطلق فائزه

رحمانی مطلق فائزه

مشاوره|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شفیعی رضا

شفیعی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محبی افشین

محبی افشین

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خلیل مقدم مهناز

خلیل مقدم مهناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
امیری علی

امیری علی

علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صیدالی مجتبی

صیدالی مجتبی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حبیبی مهدی

حبیبی مهدی

حسابداري|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسین پور یاسر

حسین پور یاسر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خالدی سردشتی علی

خالدی سردشتی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کریمی حمید

کریمی حمید

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خالدی سردشتی رضا

خالدی سردشتی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جلیل سرقلعه مهراب

جلیل سرقلعه مهراب

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرد جلیلی آرزو

فرد جلیلی آرزو

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحیمی روزبه

رحیمی روزبه

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرامرزی علی

فرامرزی علی

جغرافيا|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کمالی مهدیه

کمالی مهدیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسینی کینکی سیده زهره

حسینی کینکی سیده زهره

حقوق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمودی چالبطان علی

محمودی چالبطان علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نوروزی الهه

نوروزی الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فتاحی میلاسی رضا

فتاحی میلاسی رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جلیل آزاد مرتضی

جلیل آزاد مرتضی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسین پور عیسی

حسین پور عیسی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شریفی علی

شریفی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال و بختياري

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جلیل پیران مهتاب

جلیل پیران مهتاب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسین پور آقایی حسین

حسین پور آقایی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سلطانی بلداجی محمدرضا

سلطانی بلداجی محمدرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بادفر احمدرضا

بادفر احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسینی کینکی سید مهدی

حسینی کینکی سید مهدی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال و بختياري

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
موسوی سید محمدی سید مجاهد

موسوی سید محمدی سید مجاهد

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضایی محمدرضا

رضایی محمدرضا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اقائی شهریار

اقائی شهریار

علوم سياسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسینی فالحی سیدمحمد

حسینی فالحی سیدمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شیروانی سپیده

شیروانی سپیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مسعودی چله گاهی حسین

مسعودی چله گاهی حسین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
امیری ابراهیم محمدی نرگس

امیری ابراهیم محمدی نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسنی ساطحی ریحانه

حسنی ساطحی ریحانه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خورشیدی سیله عماد

خورشیدی سیله عماد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گنجی سلح چین علی

گنجی سلح چین علی

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قیاسی سونکی محمد

قیاسی سونکی محمد

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فتاحی بارزی محمدمهدی

فتاحی بارزی محمدمهدی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال و بختياري

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شریفی امید

شریفی امید

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جلیل پیران ارمان

جلیل پیران ارمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دانادوست صدیقه

دانادوست صدیقه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمدی میلاسی ام البنین

محمدی میلاسی ام البنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
امیری فاطمه

امیری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صالحی سلح چینی هادی

صالحی سلح چینی هادی

باستان شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خالدی علی

خالدی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/10/2023 8:40:33 PM
Menu