فرخ شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر فرخ شهر

کریمی صادق

کریمی صادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
شمس مهرسا

شمس مهرسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
موسوی صادق

موسوی صادق

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شیروانی مصطفی

شیروانی مصطفی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
ملکی فاطمه

ملکی فاطمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
طاهریان قهفرخی سیده زهرا

طاهریان قهفرخی سیده زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
کیانی وحید

کیانی وحید

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
5/31/2023 10:45:07 PM
Menu