رشتخوار

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر رشتخوار

رشتخواری خیرآبادی محدثه

رشتخواری خیرآبادی محدثه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
خوشرو مجتبی

خوشرو مجتبی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
پردل رویا

پردل رویا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مقدم رشتخوار امیرحسین

مقدم رشتخوار امیرحسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رمضانی مژگان

رمضانی مژگان

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
زارع محمدامین

زارع محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سنجری علیرضا

سنجری علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسین زاده علی

حسین زاده علی

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جعفری نوق مهدی

جعفری نوق مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
آویژگان رضا

آویژگان رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
وکیلی زهرا

وکیلی زهرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
احسانیان محسن

احسانیان محسن

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
پردل امیرحسین

پردل امیرحسین

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
نظامی نوق علی

نظامی نوق علی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
احمدی امیرحسین

احمدی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شجاع مهدی

شجاع مهدی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نظامی محمد

نظامی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سالاری ثانی سجاد

سالاری ثانی سجاد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محرابی جواد

محرابی جواد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عفتی سمیرا

عفتی سمیرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
نجیب رشتخوار علیرضا

نجیب رشتخوار علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
صمیمی مهدی

صمیمی مهدی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
فتحی رسول

فتحی رسول

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فلاح دولت آبادی زهرا

فلاح دولت آبادی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بی زوال روح اله

بی زوال روح اله

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسین پور سجاد

حسین پور سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نظام دوست مصطفی

نظام دوست مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
علی نژاد نجمه

علی نژاد نجمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نیک پور مریم

نیک پور مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علیپور حسین

علیپور حسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محیط ثانی علی

محیط ثانی علی

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
چوپان حسین

چوپان حسین

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جعفری نوق فاطمه

جعفری نوق فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شیخ عاطفه

شیخ عاطفه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مرادپور میلاد

مرادپور میلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/9/2023 5:43:00 AM
Menu