خواف

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر خواف

عرب زاده زوزنی رضا

عرب زاده زوزنی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

12سال کانونی / 173 آزمون

تجربی
حسینی مهلا

حسینی مهلا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 102 آزمون

انسانی
سمیعی رودی فاطمه

سمیعی رودی فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
جوانشیری مریم

جوانشیری مریم

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
جوانشیری زهرا

جوانشیری زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 92 آزمون

انسانی
تجددخواه رودی مائده

تجددخواه رودی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهیمی یاسر

زنگنه ابراهیمی یاسر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
موسی پور زوزنی مریم

موسی پور زوزنی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
گلشنی محمدعارف

گلشنی محمدعارف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
زنگنه علی

زنگنه علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
سوداگر امیررضا

سوداگر امیررضا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ممکن رودی شهلا

ممکن رودی شهلا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
باسلیقه معصومه

باسلیقه معصومه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
توکلی محدثه

توکلی محدثه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مهرگان سوسن

مهرگان سوسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
احسانی مریم

احسانی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
احمدپور صالحه

احمدپور صالحه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

زبان
خوشنوا سپهر

خوشنوا سپهر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
زنگنه جواد

زنگنه جواد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
فیروزی اسماء

فیروزی اسماء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سلمانی قاسم آبادی امیررضا

سلمانی قاسم آبادی امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهیمی رضا

زنگنه ابراهیمی رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
عربی سحر

عربی سحر

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
آمری محمدعلی

آمری محمدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
دلپاک رودی حسام الدین

دلپاک رودی حسام الدین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بهار نشتیفانی معین

بهار نشتیفانی معین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بی مثال محمد

بی مثال محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عیدخانی امیرمحمد

عیدخانی امیرمحمد

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
کرم کار مرضیه

کرم کار مرضیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 62 آزمون

زبان
شهیر مهرآبادی حامد

شهیر مهرآبادی حامد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اصالت سعیده

اصالت سعیده

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمدی کیانا

محمدی کیانا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
خوشنوا نشتیفانی ابوبکر

خوشنوا نشتیفانی ابوبکر

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
علی اکبری سلامی رضا

علی اکبری سلامی رضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 57 آزمون

زبان
کافی رودی اسماء

کافی رودی اسماء

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عرب زوزنی زهرا

عرب زوزنی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
حسن نژاد زهرا

حسن نژاد زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مختاری سنگانی سجاد

مختاری سنگانی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهیمی عالیه

زنگنه ابراهیمی عالیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهیمی نرگس

زنگنه ابراهیمی نرگس

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهیمی محمدمهدی

زنگنه ابراهیمی محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
جان بیگی حانیه

جان بیگی حانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ورزشکار رودی مهتاب

ورزشکار رودی مهتاب

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهیمی هاشم

زنگنه ابراهیمی هاشم

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
زائر مائده

زائر مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهیمی زهرا

زنگنه ابراهیمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
عرب زوزنی مهدی

عرب زوزنی مهدی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
حسینی بهلولی فاطمه

حسینی بهلولی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اصلاح طلب ابوبکر

اصلاح طلب ابوبکر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
توکلی رودی مبینا

توکلی رودی مبینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فیروزی مریم

فیروزی مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زنگنه قاسم آبادی زینب

زنگنه قاسم آبادی زینب

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
موذنی محمدطاها

موذنی محمدطاها

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
امیرخانی فرشته

امیرخانی فرشته

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آرام علیرضا

آرام علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مشورتی برآبادی یوسف

مشورتی برآبادی یوسف

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
منصوری مطهر

منصوری مطهر

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ضمنی رودی گوهر

ضمنی رودی گوهر

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عرب زوزنی زهرا

عرب زوزنی زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
انکاریان محمد

انکاریان محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
دوست برآبادی محمد

دوست برآبادی محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رنجبر محسن

رنجبر محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
پنهانی رودی زهرا

پنهانی رودی زهرا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فلاح چمن آباد امیر

فلاح چمن آباد امیر

حقوق|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اطلس رودی ریحانه

اطلس رودی ریحانه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
غیبی رودی مصطفی

غیبی رودی مصطفی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زنگنه رضا

زنگنه رضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
قدرتی زهرا

قدرتی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عباسی مقدم فاطمه

عباسی مقدم فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
آشکار محیصا

آشکار محیصا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عاشوری حسن آبادی رویا

عاشوری حسن آبادی رویا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبدلی امیرحسین

عبدلی امیرحسین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
منصورزاده حسنا

منصورزاده حسنا

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فاضلی سنگانی منیر

فاضلی سنگانی منیر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خفاجه قاسم آبادی نسرین

خفاجه قاسم آبادی نسرین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خرمی رودی اویس

خرمی رودی اویس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
لقایی انس

لقایی انس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
انجمن طاها

انجمن طاها

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شمسی خیرآبادی زهرا سادات

شمسی خیرآبادی زهرا سادات

مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
تیمورپور مزرعه شیخ رمیصا

تیمورپور مزرعه شیخ رمیصا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زنگنه امیرمحمد

زنگنه امیرمحمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عرب حسین

عرب حسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بررودی سدهی زینب

بررودی سدهی زینب

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
شایسته رودی مائده

شایسته رودی مائده

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سربوزی رقیه

سربوزی رقیه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
خزائی زوزنی مهدی

خزائی زوزنی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قادری محمود

قادری محمود

مشاوره|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مدنی سیدمهدی

مدنی سیدمهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
دلشاد لاجی محمدسدیس

دلشاد لاجی محمدسدیس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نجفی نجلا

نجفی نجلا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
غلام پور مهدیه

غلام پور مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عامری رضا

عامری رضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رحیمی میلاد

رحیمی میلاد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شادان پور سلما

شادان پور سلما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دانشیار جمیله

دانشیار جمیله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خزائی پور علی

خزائی پور علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | شهريه پرداز

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جنگی رودی سارا

جنگی رودی سارا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جامی رودی مبین

جامی رودی مبین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرخنده پیام عطیه

فرخنده پیام عطیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عرب بیاس آبادی محمدتقی

عرب بیاس آبادی محمدتقی

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مرادی امیرحسین

مرادی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خزاین زوزنی علی

خزاین زوزنی علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
یعقوبی سیمین

یعقوبی سیمین

تاريخ|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قادری سمیه

قادری سمیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ضمنی رودی عمادالدین

ضمنی رودی عمادالدین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صفری سناجردی میثم

صفری سناجردی میثم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عصمتی اسماء

عصمتی اسماء

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عرب زوزنی امیر حسین

عرب زوزنی امیر حسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
غلام پور مهدی

غلام پور مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سربوزی یاسر

سربوزی یاسر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قادری شعیب

قادری شعیب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تیموری پوریا

تیموری پوریا

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ارشد مائده

ارشد مائده

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهیمی زهرا

زنگنه ابراهیمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مجبور رودی یاسین

مجبور رودی یاسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شاددل حسن

شاددل حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زارعی محمدصالح

زارعی محمدصالح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عمیقی سمیرا

عمیقی سمیرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مردانی سعید

مردانی سعید

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تاجی شهرام

تاجی شهرام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بخشی پردیس

بخشی پردیس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خوافی علی

خوافی علی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گلباف محمدعرفان

گلباف محمدعرفان

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سمیعی رودی مریم

سمیعی رودی مریم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
مجددی مهدیه

مجددی مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رسولی عادل

رسولی عادل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دوست فرحانه

دوست فرحانه

علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نانی فائزه

نانی فائزه

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شهریاری نشتیفانی مصطفی

شهریاری نشتیفانی مصطفی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مجاور برآبادی حسنا

مجاور برآبادی حسنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عرب ایوب

عرب ایوب

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وحدانی مهرآبادی محمد

وحدانی مهرآبادی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گودرزی امیرمحمد

گودرزی امیرمحمد

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
موحدی مریم

موحدی مریم

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عرب زوزنی مهدیس

عرب زوزنی مهدیس

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آشکار مریم

آشکار مریم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ملکی مهدی

ملکی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عرب نژاد امیر

عرب نژاد امیر

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آشتیان آیدا

آشتیان آیدا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
راحت رودی محیا

راحت رودی محیا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلطانیان حسین

سلطانیان حسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
موحدی عارف

موحدی عارف

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صالح نیا حسن

صالح نیا حسن

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مصدق احمدرضا

مصدق احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کلثومیان حسن

کلثومیان حسن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
وکیلی احراری نادره

وکیلی احراری نادره

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صالحی علی

صالحی علی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهره مند تیزابی شکیبا

بهره مند تیزابی شکیبا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بررودی مهدی

بررودی مهدی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جلالی مهناز

جلالی مهناز

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شعاع برآبادی مینا

شعاع برآبادی مینا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احراری موحده

احراری موحده

صنايع دستي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
امیری امیرحسین

امیری امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
معلمی مسعود

معلمی مسعود

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
یار مهرآبادی یاسر

یار مهرآبادی یاسر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
لر سنگانی عرفان

لر سنگانی عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بذرکار مهدی

بذرکار مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رادمنش امیرحسین

رادمنش امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
معزز فاطمه

معزز فاطمه

مهندسي معدن|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/10/2023 8:20:38 AM
Menu