گناباد

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر گناباد

جباری نوقابی علی

جباری نوقابی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

7سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
حیدری حسین

حیدری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
اسماعیلی الیاس

اسماعیلی الیاس

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

8سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
شیخی سمانه

شیخی سمانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

7سال کانونی / 118 آزمون

ریاضی
مختاری امیرحسین

مختاری امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

7سال کانونی / 109 آزمون

انسانی
اکبر زاده شهری امیر حسین

اکبر زاده شهری امیر حسین

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

6سال کانونی / 109 آزمون

انسانی
باغبان فاطمه

باغبان فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

7سال کانونی / 105 آزمون

انسانی
جوینی نازنین

جوینی نازنین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
رهنی محمد امین

رهنی محمد امین

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
شیخی امیرحسین

شیخی امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
فضلی شهری مسعود

فضلی شهری مسعود

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
زارع حسینی سجاد

زارع حسینی سجاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 95 آزمون

انسانی
داوری بیلندی عاطفه

داوری بیلندی عاطفه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
شریفی مهدی

شریفی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
عصار نوقابی حانیه

عصار نوقابی حانیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
پیرزاده مقدم باغسیاه امیرحسین

پیرزاده مقدم باغسیاه امیرحسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

زبان
سلمانی مقدم بیلند فاطمه

سلمانی مقدم بیلند فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
معلمی امیر رضا

معلمی امیر رضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

6سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
شوریده مهدیه

شوریده مهدیه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
تقوی زهرا

تقوی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | شهريه پرداز

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
زنگنه فاطمه

زنگنه فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ریحانی مینا

ریحانی مینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
میری بیدختی فاطمه

میری بیدختی فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
امیدفر مبینا

امیدفر مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
تفضلی فرخنده

تفضلی فرخنده

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
محمدی علی رضا

محمدی علی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
انصاری مقدم شهری صالحه

انصاری مقدم شهری صالحه

جامعه شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
حسینی سنو سیده نعیمه

حسینی سنو سیده نعیمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
خاکشور مینا

خاکشور مینا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
قدیمی مهلا

قدیمی مهلا

علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
نصرالهی شهری نسیم

نصرالهی شهری نسیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
موسوی زهرا سادات

موسوی زهرا سادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ربابی جواد

ربابی جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
شاهرانده زینب

شاهرانده زینب

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
موذنی فاطمه

موذنی فاطمه

گردشگري|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
رجبی فهیمه

رجبی فهیمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فرخی علیرضا

فرخی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
موحدیان محیا

موحدیان محیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
آذری نوقابی سجاد

آذری نوقابی سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
صفاریان بیدختی شهلا

صفاریان بیدختی شهلا

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فاروقی مطهره

فاروقی مطهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ازقندی شهری علی

ازقندی شهری علی

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
هاتفی فاطمه

هاتفی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اله یاری الهه

اله یاری الهه

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
شرقی امیر حسین

شرقی امیر حسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
پور عابدین امید

پور عابدین امید

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
پور عابدین امین

پور عابدین امین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ولی الهی الهه سادات

ولی الهی الهه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صابری نوقابی مریم

صابری نوقابی مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نسائیان مصطفی

نسائیان مصطفی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
صفرزاده نوغابی علی

صفرزاده نوغابی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
طاهری الهه

طاهری الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خوشدست کاخکی زهرا

خوشدست کاخکی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
سعیدی مهین

سعیدی مهین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اورنگ نیا رضوان

اورنگ نیا رضوان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نبی پور کیارش

نبی پور کیارش

اقتصادکشاورزي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دلاوری نوقابی مهدیه

دلاوری نوقابی مهدیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پورعلی رضا

پورعلی رضا

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاجی زاده صالح

حاجی زاده صالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صفائی فاطمه

صفائی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسماعیل نیا زینب

اسماعیل نیا زینب

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
خانوار محدثه

خانوار محدثه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آخوندی ایمان

آخوندی ایمان

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
چمنی دیسفانی محسن

چمنی دیسفانی محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خواجه پور مهدی

خواجه پور مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شارعی بیلندی زهره

شارعی بیلندی زهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زنگویی مهدی

زنگویی مهدی

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
محسن زاده سید محمد حسین

محسن زاده سید محمد حسین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضازاده نادیا

رضازاده نادیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
یعقوبی اول ریابی سعید

یعقوبی اول ریابی سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قادری جواد

قادری جواد

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
درخشان مقدم روشا

درخشان مقدم روشا

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عجم زیبد محبوبه

عجم زیبد محبوبه

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قالیبافان نگین

قالیبافان نگین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مروی شهری شکیبا

مروی شهری شکیبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آقائی باغسیاه زهره سادات

آقائی باغسیاه زهره سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جاهدی فر نرگس

جاهدی فر نرگس

علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
اصغری نوقابی محسن

اصغری نوقابی محسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مومنی نوقابی ملیکا

مومنی نوقابی ملیکا

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
طاهری فرزانه

طاهری فرزانه

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عطائی هلیا

عطائی هلیا

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سعادتی فر فاطمه

سعادتی فر فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدپور مینا

محمدپور مینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مصطفوی فاطمه

مصطفوی فاطمه

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ثابتی بیلندی نفیسه

ثابتی بیلندی نفیسه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شریفی فاطمه

شریفی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طاهری ثانی نوقابی الهام

طاهری ثانی نوقابی الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آشوری علی

آشوری علی

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ملکی رضا

ملکی رضا

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کاظم نژاد رضا

کاظم نژاد رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باقرزاده حامد

باقرزاده حامد

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ثابتی نوقابی امین

ثابتی نوقابی امین

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسماعیلی بیمرغ محمدامین

اسماعیلی بیمرغ محمدامین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خدادادی نرگس

خدادادی نرگس

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نجار نیلوفر

نجار نیلوفر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قلی پور مصطفی

قلی پور مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پیرزاده باغسیاه امیرعلی

پیرزاده باغسیاه امیرعلی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سالاری فاطمه

سالاری فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ترابی فرزانه

ترابی فرزانه

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شاکری سیده محدثه

شاکری سیده محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جهانی فاطمه

جهانی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعادت خانیکی زهرا

سعادت خانیکی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسن بیگی پریزاد

حسن بیگی پریزاد

صنايع دستي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
کرامتی شهری امیرمحمد

کرامتی شهری امیرمحمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رمضانی امیرحسین

رمضانی امیرحسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فیضی شهری امین

فیضی شهری امین

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عشقی محمدرضا

عشقی محمدرضا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عبدالهی بیدختی محدثه

عبدالهی بیدختی محدثه

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پرستش عاطفه

پرستش عاطفه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمودی ابراهیم

محمودی ابراهیم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجی علی مهدیه

حاجی علی مهدیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خدادادی مصطفی

خدادادی مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رمضانی نیلوفر

رمضانی نیلوفر

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
توکلی جویمندی زهرا

توکلی جویمندی زهرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صابری نسب سعیده

صابری نسب سعیده

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بقائی مریم

بقائی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رمضانی محدثه

رمضانی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کاظمی قنبرآبادی جلال

کاظمی قنبرآبادی جلال

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدالهی نسترن

عبدالهی نسترن

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رفتاری مصطفی

رفتاری مصطفی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
متقی مینا

متقی مینا

مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادزاده بهابادی عاطفه

مرادزاده بهابادی عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عسکرزاده بجستانی زهرا

عسکرزاده بجستانی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حیدری سیدعبداله

حیدری سیدعبداله

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوری زاده فخرآباد فاطمه

نوری زاده فخرآباد فاطمه

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
افشارنیا محمد

افشارنیا محمد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قیومی اول نوقابی محمدرضا

قیومی اول نوقابی محمدرضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهنام جواد

بهنام جواد

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
افشارنیا متین

افشارنیا متین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کوه میشی دانیال

کوه میشی دانیال

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
میرملکی مینا

میرملکی مینا

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فرزادمهر ابوالفضل

فرزادمهر ابوالفضل

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زحمتکش شورآبی علی

زحمتکش شورآبی علی

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
ثقفی ابوالفضل

ثقفی ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عباسی حمیدرضا

عباسی حمیدرضا

مهندسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زمانیان شهری فاطمه سادات

زمانیان شهری فاطمه سادات

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مشتاقی کاخکی محدثه

مشتاقی کاخکی محدثه

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
طالبی حاجی آباد امیرحسین

طالبی حاجی آباد امیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
کاظم زاده محمد

کاظم زاده محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حق پرست سجاد

حق پرست سجاد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
فتحی هاشم

فتحی هاشم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 9:02:12 PM
Menu