قوچان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر قوچان

کارخواه مریم

کارخواه مریم

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

8سال کانونی / 145 آزمون

ریاضی
کورانی معصومه

کورانی معصومه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

7سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
خورسندی نیلوفر

خورسندی نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

9سال کانونی / 129 آزمون

انسانی
عمرانی رضا

عمرانی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

7سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
عرفانی محمدرضا

عرفانی محمدرضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

7سال کانونی / 123 آزمون

ریاضی
عصبی الهام

عصبی الهام

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

7سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
پهلوانی ساجده

پهلوانی ساجده

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

7سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
کوهستانیان فاطمه

کوهستانیان فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

8سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
قربانی زهرا

قربانی زهرا

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

8سال کانونی / 112 آزمون

زبان
شا د علیرضا

شا د علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
سرائی سینا

سرائی سینا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
کنعانی امیرحسین

کنعانی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
معین نژاد امیرحسین

معین نژاد امیرحسین

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحددامغان | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
نجمی سجاد

نجمی سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ادیب فاطمه

ادیب فاطمه

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
کارآمد شایان

کارآمد شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
خورسندی ثمین

خورسندی ثمین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
کوهستانی محمد

کوهستانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

7سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
اسماعیلی امیرحسین

اسماعیلی امیرحسین

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
حسینی سیده محدثه

حسینی سیده محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رشادیان حدیثه

رشادیان حدیثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شاد علی

شاد علی

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
پیرفخرآباد عرفان

پیرفخرآباد عرفان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ذوالفقاری زکیه

ذوالفقاری زکیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بهزادمهر دل آرا

بهزادمهر دل آرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نامدارپور رضا

نامدارپور رضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مرادی برزل آباد محمدجواد

مرادی برزل آباد محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
راستکارپور فاطمه

راستکارپور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
قربانی تکتم

قربانی تکتم

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پاسبانی محدثه

پاسبانی محدثه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رحیمی کهنه فرود محمد

رحیمی کهنه فرود محمد

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زارعی حسین

زارعی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زینلی زهرا

زینلی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

6سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدی میترا

محمدی میترا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
موسوی سیده فرشته

موسوی سیده فرشته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عماد نغمه

عماد نغمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ذره پرور آذین

ذره پرور آذین

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اتابکی فر مهدیه

اتابکی فر مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عربحصاری نیما

عربحصاری نیما

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
لاچین فاطمه

لاچین فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زمانی زیبا

زمانی زیبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محرابی سجاد

محرابی سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شاکری مینا

شاکری مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شاد شیما

شاد شیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خورسندی ثانی فاطمه

خورسندی ثانی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فهیمی علیرضا

فهیمی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خسروی امیرحسین

خسروی امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شایسته الهام

شایسته الهام

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
باتقوی یاسمن

باتقوی یاسمن

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عمارلو مسعود

عمارلو مسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
نام نیک شاهرخ

نام نیک شاهرخ

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خوش سیرت مریم

خوش سیرت مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
یوسفی دوغائی فاطمه

یوسفی دوغائی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کاظمی آیدا

کاظمی آیدا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مختارپور معصومه

مختارپور معصومه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدی مهلا

محمدی مهلا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
همتی محدثه

همتی محدثه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
غلامعلی قیطاقی امیرمحمد

غلامعلی قیطاقی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ربیعی امیرحسین

ربیعی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
چمنی سیدمهدی

چمنی سیدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محمدی کوروش

محمدی کوروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اکبری راد فاطمه

اکبری راد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
جعفرپور مهدیه

جعفرپور مهدیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رحیمی مهر سیما

رحیمی مهر سیما

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فخرایی فهیمه

فخرایی فهیمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آزادی فاطمه

آزادی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کوچکی امیرحسین

کوچکی امیرحسین

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
برق شمشیر علیرضا

برق شمشیر علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فاطمی فاطمه

فاطمی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدی محمدمهدی

محمدی محمدمهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سلیمانی رضا

سلیمانی رضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
خانی غزل

خانی غزل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زمانی پور محمدرضا

زمانی پور محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جنگی مبینا

جنگی مبینا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غلامی پویا

غلامی پویا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رستمی محمودی مهدی

رستمی محمودی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صبوری مرضیه

صبوری مرضیه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اکبرزاده زرین

اکبرزاده زرین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عسکری آرش

عسکری آرش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سیاح سمانه

سیاح سمانه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فدائی فاطمه

فدائی فاطمه

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

هنر
داغستانی امیرحسین

داغستانی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدحسن زاده یگانه

محمدحسن زاده یگانه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
روشن مریم

روشن مریم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حاتمی امین

حاتمی امین

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حسن پور زهرا

حسن پور زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
شبیری سیدرضا

شبیری سیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
گنجعلی فرزاد

گنجعلی فرزاد

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
جهانی علی النقی

جهانی علی النقی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سالاری مهرنوش

سالاری مهرنوش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسین پور سیده فاطمه

حسین پور سیده فاطمه

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قوی اندام صالحه

قوی اندام صالحه

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ایزی امیرحسین

ایزی امیرحسین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
فاطمی راد ندا

فاطمی راد ندا

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فخرائی سپیده

فخرائی سپیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خانی امیررضا

خانی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضائی آیدا

رضائی آیدا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نیکدل ملیحه

نیکدل ملیحه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کلیدری شیرین

کلیدری شیرین

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پرهیزکار زهرا

پرهیزکار زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهادری نرجس

بهادری نرجس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خموش علی

خموش علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسحق زاده سینا

اسحق زاده سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زمانی علیرضا

زمانی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد خان پور زهرا

محمد خان پور زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحمتی سجاد

رحمتی سجاد

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
مسعودی عاطفه

مسعودی عاطفه

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عزیزی رضا

عزیزی رضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
روح پرور مهدیه

روح پرور مهدیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جعفرزاده رضا

جعفرزاده رضا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
هوشنگی مهدی

هوشنگی مهدی

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رضایی فهیمه

رضایی فهیمه

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهین پور علی

بهین پور علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
برسلانی امیرمحمد

برسلانی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خلیق سیدعلی

خلیق سیدعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرزان فرشید

فرزان فرشید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غلامیان رامک

غلامیان رامک

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بیات محمد

بیات محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اکبریان مائده

اکبریان مائده

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جعفری علی

جعفری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ملکی امیررضا

ملکی امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روشن فائزه

روشن فائزه

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نامدارپور سها

نامدارپور سها

نقاشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
صفرزاده شقایق

صفرزاده شقایق

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
طاهری محمدامین

طاهری محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شجری حمید

شجری حمید

مهندسي هوافضا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سلطانی محمد

سلطانی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحیم فرخانی زهرا

رحیم فرخانی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
یزدان پناه معصومه

یزدان پناه معصومه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوریان ندا

نوریان ندا

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
یعقوبی خدیجه

یعقوبی خدیجه

جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسمی سیاوش

قاسمی سیاوش

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خشنو امیرحسین

خشنو امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسین فخرآبادی امیرحسین

حسین فخرآبادی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هاشمی سیده زهرا

هاشمی سیده زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حمیدی شکوفه

حمیدی شکوفه

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسینی سیده سارا

حسینی سیده سارا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حیدری نازنین

حیدری نازنین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زیارتی شقایق

زیارتی شقایق

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کوهستانیان نرگس

کوهستانیان نرگس

جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سلطانی حسین

سلطانی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سلطانی اسماء

سلطانی اسماء

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدی ملو محسن

محمدی ملو محسن

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رهنما مهدی

رهنما مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ملکوتی رومینا

ملکوتی رومینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوری رویا

نوری رویا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدی محمود

محمدی محمود

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معممی مقدم حامد

معممی مقدم حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حبیب فتح آبادی فاطمه

حبیب فتح آبادی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تقوی امیرحسین

تقوی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدی محمدامیر

محمدی محمدامیر

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

هنر
غلامی مهدی

غلامی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
غلام زاده سبا

غلام زاده سبا

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
کریمی عارفه

کریمی عارفه

علوم ومهندسي اب|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عابدی محسن

عابدی محسن

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نداف عاطفه

نداف عاطفه

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سلطانی محمد

سلطانی محمد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
علی دخت مقدم علی

علی دخت مقدم علی

مهندسي هوافضا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سعادت کیمیا

سعادت کیمیا

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
چنارانی سجاد

چنارانی سجاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پورقربان امیدرضا

پورقربان امیدرضا

اديان ومذاهب|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صابری زهره

صابری زهره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمودی مهدیه

محمودی مهدیه

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زبردست فاطمه

زبردست فاطمه

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضافخرآبادی علی

رضافخرآبادی علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عیدی پور سارا

عیدی پور سارا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضوانی فائزه

رضوانی فائزه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
آدینه محمد

آدینه محمد

مهندسي پزشکي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پیرزاد مریم

پیرزاد مریم

مترجمي زبان عربي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عباس زاده یلدا

عباس زاده یلدا

نمايش عروسکي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
قهرمانی مهلا

قهرمانی مهلا

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ظهیری حسین

ظهیری حسین

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
صادقیان سیدسامان

صادقیان سیدسامان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فاطمی محمدجواد

فاطمی محمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سرائی مهدی

سرائی مهدی

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/6/2023 1:06:57 PM
Menu