لنده دوگنبدان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر لنده دوگنبدان

یزدان پرست  سید سبحان

یزدان پرست سید سبحان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

12سال کانونی / 191 آزمون

تجربی
دانش بهنام

دانش بهنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
نیک جو مسعود

نیک جو مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
آذربخش سیده شکیلا

آذربخش سیده شکیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان -ازاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
تقوی هانی

تقوی هانی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حسن زاده پاطاوه علی

حسن زاده پاطاوه علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
صدری نگار

صدری نگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسینی پیمان

حسینی پیمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بهزادی فرشته

بهزادی فرشته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نادرپور سیمین

نادرپور سیمین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نعمتی شاه قربان یوسف

نعمتی شاه قربان یوسف

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خالقی نژاد عصمت

خالقی نژاد عصمت

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
دوستی کتج فاطمه

دوستی کتج فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بهرامی یزدان

بهرامی یزدان

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تقی زاده عروه نگین

تقی زاده عروه نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شفایی هدیه

شفایی هدیه

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خلیلی دره بنگ علی

خلیلی دره بنگ علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالحی نژاد یاسین

صالحی نژاد یاسین

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عزیززاده فائزه

عزیززاده فائزه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سعیدی سروش

سعیدی سروش

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتاحی زینب

فتاحی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نعمتی عروه ناهید

نعمتی عروه ناهید

علوم ورزشي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سعیدی پرنیان

سعیدی پرنیان

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فتحی هدیه

فتحی هدیه

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عظیمی فر فرهاد

عظیمی فر فرهاد

اقتصاد|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/5/2023 11:16:56 AM
Menu