مهريز

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر مهريز

کشاورزی مجتبی

کشاورزی مجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

7سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
ارجمند مهدیه

ارجمند مهدیه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
زارع ارنانی هانیه

زارع ارنانی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
پالاهنگ فاطمه

پالاهنگ فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

4سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
زارع بیدکی ساجده

زارع بیدکی ساجده

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عبادی فر محمدرضا

عبادی فر محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زارع خورمیزی زهرا

زارع خورمیزی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ابویی مهریزی سارا

ابویی مهریزی سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زارعین فاطمه

زارعین فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارع عصمت آباد زهرا

زارع عصمت آباد زهرا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دهقان ساناز

دهقان ساناز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حایری لیلا

حایری لیلا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دهقان منگابادی مینا

دهقان منگابادی مینا

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدخوراسگان | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زارع خورمیزی مهناز

زارع خورمیزی مهناز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فخری حدیثه

فخری حدیثه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
زارع زاده وجیهه

زارع زاده وجیهه

علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هاشمی فاطمه السادات

هاشمی فاطمه السادات

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دهقانیزاده محسن

دهقانیزاده محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زارع یاسمن

زارع یاسمن

مهندسي پزشکي|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
کمالی الهه

کمالی الهه

روانشناسي|دانشگاه يزد | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زارع زاده مهریزی زهرا

زارع زاده مهریزی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زارع بیدکی فرزانه

زارع بیدکی فرزانه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زارع زاده مهتاب

زارع زاده مهتاب

علوم تربيتي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
یزدی فاطمه

یزدی فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
واعظی فاطمه

واعظی فاطمه

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حیدری نعیمه السادات

حیدری نعیمه السادات

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینی سمیه السادات

حسینی سمیه السادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع زاده علی

زارع زاده علی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وفاداری محدثه

وفاداری محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمد زاده فرشته

احمد زاده فرشته

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طباطبائی سید طه

طباطبائی سید طه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارع خورمیزی نجمه

زارع خورمیزی نجمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقانی زاده فاطمه

دهقانی زاده فاطمه

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شکری الهام

شکری الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
واعظی فضه

واعظی فضه

علوم تربيتي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بیک خورمیزی مائده

بیک خورمیزی مائده

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دهقانی زاده مهرانه

دهقانی زاده مهرانه

ارتباطتصويري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
اعتمادالعلما آزاده

اعتمادالعلما آزاده

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موحدیان مهران

موحدیان مهران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ابوئی حمید رضا

ابوئی حمید رضا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ابوئی فاطمه

ابوئی فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/6/2023 2:17:54 PM
Menu