ميبد

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر ميبد

افخمی اردکانی مهدی

افخمی اردکانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
دهقانی فیروزآبادی بهار

دهقانی فیروزآبادی بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
زارع مهرجردی محمدمهدی

زارع مهرجردی محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه اردکان | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
ضیائی فر منصور

ضیائی فر منصور

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

6سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
گل محمدی شورک ابوالفضل

گل محمدی شورک ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
بقائی بارچینی امیرحسین

بقائی بارچینی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
اکبری پورمرور زکیه

اکبری پورمرور زکیه

مديريت دولتي|دانشگاه اردکان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
قمی میبدی ابوالفضل

قمی میبدی ابوالفضل

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سبحانی فیروزآیادی محمدسینا

سبحانی فیروزآیادی محمدسینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مولوی عیسی

مولوی عیسی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زارع مهرجردی محمدسعید

زارع مهرجردی محمدسعید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
فلاحیان فیروزآباد مهدیه

فلاحیان فیروزآباد مهدیه

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
آقائی میبدی محمدابراهیم

آقائی میبدی محمدابراهیم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زارعی محمودآبادی فاطمه

زارعی محمودآبادی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اسلامی علی

اسلامی علی

روانشناسي|دانشگاه اردکان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
واعظی شریف آباد حامد

واعظی شریف آباد حامد

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
جعفری پور میبدی ندا

جعفری پور میبدی ندا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
کارگر بیده فاطمه

کارگر بیده فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آقائی میبدی محسن

آقائی میبدی محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دهقانی فیروزآبادی سجاد

دهقانی فیروزآبادی سجاد

روانشناسي|دانشگاه يزد | نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رضائیان فیروزآبادی علی

رضائیان فیروزآبادی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جعفری نژاد میبدی علی رضا

جعفری نژاد میبدی علی رضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
غنی پورمیبدی سعید

غنی پورمیبدی سعید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حجتی مقدم یوسف

حجتی مقدم یوسف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
انتظاری میبدی علی

انتظاری میبدی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فلاح یخدانی سحر

فلاح یخدانی سحر

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مفیدیان اردکانی مریم

مفیدیان اردکانی مریم

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
برزگربفروئی فاطمه

برزگربفروئی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پوررجبی فیروزآبادی زهرا

پوررجبی فیروزآبادی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خدائی امیرمحمد

خدائی امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
آقائی میبدی محمد

آقائی میبدی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عابدینی ارجنان محمدمهدی

عابدینی ارجنان محمدمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فتاحی اردکانی علیرضا

فتاحی اردکانی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پورحسنی میبد محمد

پورحسنی میبد محمد

حقوق|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عطارزاده فیروزآبادی عطیه

عطارزاده فیروزآبادی عطیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دهقانی فیروزآبادی مجتبی

دهقانی فیروزآبادی مجتبی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
یوسفی ترک آباد فاطمه

یوسفی ترک آباد فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آقائی میبدی سیده سپیده

آقائی میبدی سیده سپیده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مظفری گاریز سیدابوالفضل

مظفری گاریز سیدابوالفضل

علوم سياسي|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
میرفلاح یخدانی امیرحسین

میرفلاح یخدانی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خوشاب محمدصادق

خوشاب محمدصادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دروازه بان اردکانی امیرحسین

دروازه بان اردکانی امیرحسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
برزگر بفروئی محمدمهدی

برزگر بفروئی محمدمهدی

مديريت مالي|دانشگاه ميبد | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پوررحیمی اردکانی دانیال

پوررحیمی اردکانی دانیال

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کارگر شورکی امیرمحمد

کارگر شورکی امیرمحمد

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارعی محمودآبادی الهام

زارعی محمودآبادی الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دهقانی فیروزآبادی مهدیه

دهقانی فیروزآبادی مهدیه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
دهقانی فیروزآبادی سمیه

دهقانی فیروزآبادی سمیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قاسمی چفته علی رضا

قاسمی چفته علی رضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حبیب زاده میبدی نرگس

حبیب زاده میبدی نرگس

مهندسي معماري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
دهستانی محمدحسین

دهستانی محمدحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فلاح مهرجردی محمدجواد

فلاح مهرجردی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فلکیان محمدحسن

فلکیان محمدحسن

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مطلبی سیدمهدی

مطلبی سیدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
کارگر بیده زهرا

کارگر بیده زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رفیعی عقدا مینا

رفیعی عقدا مینا

اقتصاد|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رضائی مینا

رضائی مینا

مهندسي شيمي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
دهقانی فیروزآبادی فاطمه

دهقانی فیروزآبادی فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
امامی میبدی فاطمه السادات

امامی میبدی فاطمه السادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
برزگر خانقاه محمد

برزگر خانقاه محمد

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دهقانی فیروزآبادی ابوالفضل

دهقانی فیروزآبادی ابوالفضل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دهقانی فیروزآبادی الهام

دهقانی فیروزآبادی الهام

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
طلابی محمدمهدی

طلابی محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کارگر شورکی نیره

کارگر شورکی نیره

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مصطفائی بفروئی محمد

مصطفائی بفروئی محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سلطانی خانقاه زهرا

سلطانی خانقاه زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نقیبی محمودآبادی علی

نقیبی محمودآبادی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حاجی ده آبادی زهرا

حاجی ده آبادی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسین زاده مینا

حسین زاده مینا

تاريخ اسلام|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فلاح یخدانی محمدامین

فلاح یخدانی محمدامین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
محسنی فر محمد

محسنی فر محمد

زبان چيني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
زارع مهرجردی زهرا

زارع مهرجردی زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پوررضائی صدرآبادی محمدجواد

پوررضائی صدرآبادی محمدجواد

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
موسوی بفروئی سیدمحمدمهدی

موسوی بفروئی سیدمحمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فارابی فاطمه

فارابی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رعیت رکن آبادی زهرا

رعیت رکن آبادی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
چوپان فاطمه

چوپان فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آقائی میبدی فاطمه

آقائی میبدی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کارگر بیده فاطمه

کارگر بیده فاطمه

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارعی محمودآبادی بشری

زارعی محمودآبادی بشری

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فلاحی میبدی محمدرضا

فلاحی میبدی محمدرضا

حقوق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امامی میبدی فاطمه السادات

امامی میبدی فاطمه السادات

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهقانی فیروزآبادی محمد

دهقانی فیروزآبادی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آقائی میبدی محمدصادق

آقائی میبدی محمدصادق

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فلاح مهرجردی فاطمه

فلاح مهرجردی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلیمانی رکن آبادی الهام السادات

سلیمانی رکن آبادی الهام السادات

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقان هانیه

دهقان هانیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فلاح یخدانی محمدصالح

فلاح یخدانی محمدصالح

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زارعشاهی دانیال

زارعشاهی دانیال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارع مهرجردی محمدمهدی

زارع مهرجردی محمدمهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادی مزرعه نو زهرا

مرادی مزرعه نو زهرا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کارگر بیده علی

کارگر بیده علی

مهندسي برق|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عنابی فاطمه

عنابی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برزگر بفروئی شقایق

برزگر بفروئی شقایق

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فلاح مهرجردی مهلا

فلاح مهرجردی مهلا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانی فیروزآبادی محمد

دهقانی فیروزآبادی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غلامی فیروزآباد هادی

غلامی فیروزآباد هادی

مهندسي صنايع|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عظیمی دخت سیدحمید

عظیمی دخت سیدحمید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آقائی میبدی محمدصالح

آقائی میبدی محمدصالح

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طاهری فاطمه

طاهری فاطمه

مديريت مالي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امامی میبدی مائده

امامی میبدی مائده

حقوق|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کارگر بیده محمد

کارگر بیده محمد

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مدیری سحر

مدیری سحر

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گل محمدی شورکی مائده

گل محمدی شورکی مائده

مشاوره|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دهقانی فیروزآبادی ابوالفضل

دهقانی فیروزآبادی ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قاسمی ابوالفضل

قاسمی ابوالفضل

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مظفری نرگس

مظفری نرگس

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برزگری خانقاه طاهره

برزگری خانقاه طاهره

گردشگري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
علیزاده شورکی محمد

علیزاده شورکی محمد

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضازاده همت آباد محمدحسن

رضازاده همت آباد محمدحسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوی بفروئی محیاالسادات

موسوی بفروئی محیاالسادات

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کارگر شورکی محمدامین

کارگر شورکی محمدامین

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فلاح یخدانی ریحانه

فلاح یخدانی ریحانه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
غفوری احمدآبادی حانیه

غفوری احمدآبادی حانیه

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زرجوعی علی رضا

زرجوعی علی رضا

حسابداري|دانشگاه يزد | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شاطرآقائی محمدجواد

شاطرآقائی محمدجواد

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دهقان منشادی یونس

دهقان منشادی یونس

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسینی کافی آبادی مهدیه السادات

حسینی کافی آبادی مهدیه السادات

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آخوندی ابراهیم آبادی محمدحسین

آخوندی ابراهیم آبادی محمدحسین

علوم سياسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رادوزهی شه بخش فاطمه

رادوزهی شه بخش فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زرافشان فائزه

زرافشان فائزه

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امامی میبدی امیرحسین

امامی میبدی امیرحسین

ايران شناسي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جوکارجمالی سیدعرفان

جوکارجمالی سیدعرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
علیخانی مهرجردی زهرا

علیخانی مهرجردی زهرا

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
کرباسی بفروئی یزدان

کرباسی بفروئی یزدان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/9/2023 6:17:41 PM
Menu