قروه درجزين

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر قروه درجزين

بلندی زهرا

بلندی زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

انسانی
تقوایی نژاد فائزه

تقوایی نژاد فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
افسری ریحانه

افسری ریحانه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سلطانی مریم

سلطانی مریم

ارتباطتصويري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

هنر
هاشمی فاخر مهسا

هاشمی فاخر مهسا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فارسی مهدی

فارسی مهدی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شهبازی محمد

شهبازی محمد

علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
حبیبی نورد حنانه

حبیبی نورد حنانه

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مهدوی فر همایون

مهدوی فر همایون

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حیدری علیرضا

حیدری علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مژگانی زعیم نسترن

مژگانی زعیم نسترن

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
اصلانی هما

اصلانی هما

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حمزه خانی مائده

حمزه خانی مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضایی مطلوبیان علی

رضایی مطلوبیان علی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
امیدی علی

امیدی علی

حقوق|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
رشیدی مهدیه

رشیدی مهدیه

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خرقانی نازنین

خرقانی نازنین

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
قنبری گل فاطمه

قنبری گل فاطمه

علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عربپوریان حدیث

عربپوریان حدیث

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
فرجی محمد

فرجی محمد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
لیلی آیدا

لیلی آیدا

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
غفرانی زهرا

غفرانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
صفاری محمدرضا

صفاری محمدرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حسنی امیرمحمد

حسنی امیرمحمد

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ابراهیمی ریاض مائده

ابراهیمی ریاض مائده

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضایی حدیثه

رضایی حدیثه

علوم ورزشي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحیمی نرگس

رحیمی نرگس

علوم ورزشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
توحیدی ثابت زهره

توحیدی ثابت زهره

جغرافيا|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مصطفوی لایق زهرا

مصطفوی لایق زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شهبازی علی

شهبازی علی

امار|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مجیدلو مریم

مجیدلو مریم

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سعادتی منش علی

سعادتی منش علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حیدری هانیه

حیدری هانیه

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
احمر فرشته

احمر فرشته

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شهپری مشفق فاطمه

شهپری مشفق فاطمه

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جعفری هنرمند محمد

جعفری هنرمند محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بهرامی محمدباقر

بهرامی محمدباقر

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
معصومی مهدی

معصومی مهدی

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عیوضی علی

عیوضی علی

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/10/2023 9:17:43 PM
Menu