مريوان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر مريوان

نیک پی ژوان

نیک پی ژوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

6سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
اختر شیلان

اختر شیلان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
نیک پی آلا

نیک پی آلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
محمودی سپیده

محمودی سپیده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
مکاری پریا

مکاری پریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
کریمی اسرا

کریمی اسرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
یاراحمدی پریا

یاراحمدی پریا

علوم تربيتي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

انسانی
مهدیزاده ژینو

مهدیزاده ژینو

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
سهرابی سارینا

سهرابی سارینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
سیفی شاهد

سیفی شاهد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي کردستان

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
برائی ونینه مژده

برائی ونینه مژده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
محمدی یاسر

محمدی یاسر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
شمیرانی اژین

شمیرانی اژین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
سیفی پوریا

سیفی پوریا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
فاضل ویان

فاضل ویان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کردستان

5سال کانونی / 78 آزمون

زبان
سعیدی چناره پیام

سعیدی چناره پیام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
خالد کریمی سنور

خالد کریمی سنور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رادمنش آژوان

رادمنش آژوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
لطفی مبین

لطفی مبین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
عیلامی محمد

عیلامی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
کنعانی سعید

کنعانی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
خوشاب غزل

خوشاب غزل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عزیزی مژگان

عزیزی مژگان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رحمانی مفرد آرمین

رحمانی مفرد آرمین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
تخت فیروزه محمد

تخت فیروزه محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
سمیعی سوسن

سمیعی سوسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
مکی‌ پوریا

مکی‌ پوریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رائین آیدا

رائین آیدا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
دشتی هژیر

دشتی هژیر

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
علاء دینی متین

علاء دینی متین

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
دارآفرین شنیار

دارآفرین شنیار

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
رستمی فرهاد

رستمی فرهاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
هلاکو آروین

هلاکو آروین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بهرامی نیکسا

بهرامی نیکسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رفعتی پوریا

رفعتی پوریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رستمی دیانا

رستمی دیانا

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اناری پویا

اناری پویا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
درخش سمیرا

درخش سمیرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حیدری نارین

حیدری نارین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمود سعیدی عبداله

محمود سعیدی عبداله

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
مولوی مروه

مولوی مروه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مراد ویسی میلاد

مراد ویسی میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
علیمرادی رامین

علیمرادی رامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نیک رفتار هانا

نیک رفتار هانا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رحمانی امیر

رحمانی امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
باقدم آرش

باقدم آرش

علوم ومهندسي اب|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
محمدی فروزان

محمدی فروزان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دارآفرین روژین

دارآفرین روژین

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
نیک خواه آرینا

نیک خواه آرینا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ادوای تارا

ادوای تارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مولوی دلنیا

مولوی دلنیا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پیرخدری سیدپوریا

پیرخدری سیدپوریا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسینی سیده سوزان

حسینی سیده سوزان

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
معروفی آرش

معروفی آرش

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
روئین تن پردیس

روئین تن پردیس

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دهش ثنا

دهش ثنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
کهنه پوشی سینا

کهنه پوشی سینا

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امینی اشکان

امینی اشکان

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
احمدی فرشاد

احمدی فرشاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دژهمت دلنیا

دژهمت دلنیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زحمت کش مدیا

زحمت کش مدیا

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدی فریده

احمدی فریده

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
شمیرانی ژوان

شمیرانی ژوان

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ارژنگی علی

ارژنگی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
وطن دوست ثنا

وطن دوست ثنا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
سجادی سیده نگین

سجادی سیده نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قسیمی شینا

قسیمی شینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بادزهره امید

بادزهره امید

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
تازیک نوید

تازیک نوید

مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
روشناس رامیار

روشناس رامیار

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
کرمی معاذ

کرمی معاذ

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
بهمنی سلام

بهمنی سلام

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
بیگمیری آرام

بیگمیری آرام

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پایا روشنا

پایا روشنا

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
وطن پرست سمیه

وطن پرست سمیه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رحیمی احمد

رحیمی احمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
کرمی کوثر

کرمی کوثر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کهنه پوشی سیدزانا

کهنه پوشی سیدزانا

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صالحی سیدطاها

صالحی سیدطاها

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اخگر محمد

اخگر محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نوری هیرو

نوری هیرو

جغرافيا|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سرداری کیلان

سرداری کیلان

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رحمانی اسامه

رحمانی اسامه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

زبان
آذریان کاویان

آذریان کاویان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قادری سوما

قادری سوما

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مرادی اوین

مرادی اوین

باستان شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
اناری شعیب

اناری شعیب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غفوری تینا

غفوری تینا

اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
امجدی اوین

امجدی اوین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سجادی سیدمبین

سجادی سیدمبین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسینی هیژا

حسینی هیژا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
باسامی محمد

باسامی محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
برقی زانا

برقی زانا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
توحیدیان دیاکو

توحیدیان دیاکو

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
برخال ثنا

برخال ثنا

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رحیمی شایان

رحیمی شایان

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسین زاده میلاد

حسین زاده میلاد

صنايع دستي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

هنر
ادوائی ارشد

ادوائی ارشد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدپور هیرو

محمدپور هیرو

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امامی اسرا

امامی اسرا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرادی دیاکو

مرادی دیاکو

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
نادری گلاله

نادری گلاله

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شاداب یسرا

شاداب یسرا

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نوذری دیار

نوذری دیار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رحمانی آیدا

رحمانی آیدا

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
علیزاده آمانج

علیزاده آمانج

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رحمانی مرانه فائزه

رحمانی مرانه فائزه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خزمیان انصار

خزمیان انصار

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عثمان زاده بلال

عثمان زاده بلال

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فتحی سهیلا

فتحی سهیلا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سجادی سید عبدالحمید

سجادی سید عبدالحمید

فقه شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فتاحی مادح

فتاحی مادح

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اشرفی کوثر

اشرفی کوثر

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
راه پیکر امیر

راه پیکر امیر

معماري داخلي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جولائی کامیار

جولائی کامیار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حیدری شیما

حیدری شیما

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مکاری اوین

مکاری اوین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
بهرامی نادیه

بهرامی نادیه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دبیری آریز

دبیری آریز

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شیخ اسلامی سیدهیمن

شیخ اسلامی سیدهیمن

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرادی اوین

مرادی اوین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سجادی سیده شاهده

سجادی سیده شاهده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شکری خبات

شکری خبات

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ازغ طارق

ازغ طارق

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بادانگیز ژینو

بادانگیز ژینو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اناری مصلح

اناری مصلح

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خالدیان زیلان

خالدیان زیلان

مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ایمانی غزاله

ایمانی غزاله

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زادسر الهه

زادسر الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجی متین

حاجی متین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
بختیار شکیلا

بختیار شکیلا

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسامی فرید

حسامی فرید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گلی سارا

گلی سارا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وطنی نگین

وطنی نگین

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نجاتی رها

نجاتی رها

نقاشي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
حسینی سیده اژین

حسینی سیده اژین

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدی نازنین

محمدی نازنین

نقاشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
ایرانی پویا

ایرانی پویا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الیاسی هیمن

الیاسی هیمن

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
محمد پور سینا

محمد پور سینا

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سعیدی فرزانه

سعیدی فرزانه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
کاشفی ژینو

کاشفی ژینو

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نیک بخت رامین

نیک بخت رامین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدی ژینا

احمدی ژینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهرامی علی

بهرامی علی

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شاکری آیدا

شاکری آیدا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
درخشانی مهران

درخشانی مهران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسینی آروین

حسینی آروین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عبدیانی اشکان

عبدیانی اشکان

فرش|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
میرزائی رضا

میرزائی رضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پزشک دانیال

پزشک دانیال

فرش|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
محمدی ماردین

محمدی ماردین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/10/2023 9:05:54 PM
Menu