راميان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر راميان

بای سپهر

بای سپهر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بشکنی مریم

بشکنی مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
براتی رامیانی الهه

براتی رامیانی الهه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مطلبی نژاد امیرحسین

مطلبی نژاد امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
بای مهشید

بای مهشید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آریون محمدامین

آریون محمدامین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
خلیلی حمیدرضا

خلیلی حمیدرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رجبلو آیدا

رجبلو آیدا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بای ریحانه

بای ریحانه

نقاشي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
نکویی حسن

نکویی حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گنجی مرجان

گنجی مرجان

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
میرعرب زهرا

میرعرب زهرا

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آدینه پورباقری مهدی

آدینه پورباقری مهدی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
کوهنشین علی

کوهنشین علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مطلبی نژاد سعید

مطلبی نژاد سعید

مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کوهنشین مهلا

کوهنشین مهلا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسماعیلی کیانا

اسماعیلی کیانا

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/8/2023 11:55:24 AM
Menu