بندرتركمن

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر بندرتركمن

قزل محمدامین

قزل محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
همتی مهسا

همتی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
افتخاری مهران

افتخاری مهران

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

زبان
آق گل محمد

آق گل محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نوشین آیلین

نوشین آیلین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | محروم-بومي گلستان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فرخی نازنین

فرخی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دوجی فائزه

دوجی فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اونق مصطفی

اونق مصطفی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صیادچی نفیسه

صیادچی نفیسه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پنق فاطمه

پنق فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
شفیعی مصطفی

شفیعی مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
توماج بهار

توماج بهار

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | محروم-بومي گلستان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آرخی مبین

آرخی مبین

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سقلی محمدرضا

سقلی محمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | محروم-بومي گلستان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کر‌ امیر

کر‌ امیر

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

3سال کانونی / 39 آزمون

زبان
دوجی گوهر

دوجی گوهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
طریک الهه

طریک الهه

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
کر‌ محمدرسول

کر‌ محمدرسول

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عظیمی عالیه

عظیمی عالیه

جامعه شناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
یمرعلی طیبه

یمرعلی طیبه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رومی مهدی

رومی مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تقان پور کوسلی معصومه

تقان پور کوسلی معصومه

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
کتوک بنیامین

کتوک بنیامین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قرنجیک عرفان

قرنجیک عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
برتیمار رحیمه

برتیمار رحیمه

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي گلستان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
غفاری بصیری میثم

غفاری بصیری میثم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کرد الهه

کرد الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
طریک مرضیه

طریک مرضیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عاشور پور مهناز

عاشور پور مهناز

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رضایی امیر اردلان

رضایی امیر اردلان

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قرنجیک عرفان

قرنجیک عرفان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
کمی فرزین

کمی فرزین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امانی کر رضا

امانی کر رضا

مديريت مالي|دانشگاه گنبد | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ایری نوران

ایری نوران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کمی مارال

کمی مارال

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سلیمی دایان

سلیمی دایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قانقرمه دینا

قانقرمه دینا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حاسمی هورمن

حاسمی هورمن

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
معهد مائده

معهد مائده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
دست گزین راضیه

دست گزین راضیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پنق محمد

پنق محمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ایری فیض الله

ایری فیض الله

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بلاژ فرید

بلاژ فرید

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آرخی مینا

آرخی مینا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اونق الهام

اونق الهام

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | محروم-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ایری آیلین

ایری آیلین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورقاز آمنه

پورقاز آمنه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شهنازی شیوا

شهنازی شیوا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خزینی مریم

خزینی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نظری سید ماریه

نظری سید ماریه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ایمری سمیه

ایمری سمیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ایزدپناه عرفان

ایزدپناه عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مصطفوی فائزه

مصطفوی فائزه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد | محروم-بومي گلستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قرنجیک محمد صفا

قرنجیک محمد صفا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ایری ماریه

ایری ماریه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
امانی خواجه صابره

امانی خواجه صابره

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ایری سمیه

ایری سمیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قره جه امید

قره جه امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مفیدی خواجه محمد

مفیدی خواجه محمد

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
کر‌ زهرا

کر‌ زهرا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 5:11:00 PM
Menu