آزادشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر آزادشهر

دهنوی سیدمصطفی

دهنوی سیدمصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
سهرابی حسین

سهرابی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه

5سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
سعیدی علی

سعیدی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
لکزایی هدیه

لکزایی هدیه

ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سنچولی علیرضا

سنچولی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سدیدی یگانه

سدیدی یگانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
پهلوان نژاد زهرا

پهلوان نژاد زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رجبلو شقایق

رجبلو شقایق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سمیعی نگین

سمیعی نگین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
غفاری محراب

غفاری محراب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بذرافشان نجمه

بذرافشان نجمه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
گنجی مهدیار

گنجی مهدیار

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آزادجهان تیغ اسما

آزادجهان تیغ اسما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بذرافشان علی

بذرافشان علی

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اله داد فرشید

اله داد فرشید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
میرخاندوزی مریم

میرخاندوزی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غلامی امیرحسین

غلامی امیرحسین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
شفایی نوده مریم

شفایی نوده مریم

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضائی نوده فاطمه

رضائی نوده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جهان تیغ فاطمه

جهان تیغ فاطمه

مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
غفاری محمدهادی

غفاری محمدهادی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صفری عارفه

صفری عارفه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
گزمه محمدمهدی

گزمه محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غفاری زهرا

غفاری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
علیخانی فاطمه

علیخانی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
مسعودی ساجده

مسعودی ساجده

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جعفری مریم سادات

جعفری مریم سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شایان نگین

شایان نگین

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سادین سعیده

سادین سعیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عجم یگانه

عجم یگانه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شجاعی زاده حسین

شجاعی زاده حسین

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اکبری زهرا

اکبری زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نوراله نیا شکیلا

نوراله نیا شکیلا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رحیم زاده آیلین

رحیم زاده آیلین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
چیت بند رحیمه

چیت بند رحیمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بذرافشان مریم

بذرافشان مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کوهساریان مریم

کوهساریان مریم

اقتصاد|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آبیل غلامی اسحاق

آبیل غلامی اسحاق

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلمانی خیج فاطمه

سلمانی خیج فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عامری مهدی

عامری مهدی

مهندسي نفت|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
6/9/2023 6:42:43 PM
Menu