كنگاور

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر كنگاور

رضائی رضا

رضائی رضا

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

8سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
کهزادی رضا

کهزادی رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
حقیقی فشی مریم

حقیقی فشی مریم

اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
پاشائی پریا

پاشائی پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کرمعلی محسن

کرمعلی محسن

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رحمت آبادی سحر

رحمت آبادی سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رشتیانی شهریار

رشتیانی شهریار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
داوری نیا امیر

داوری نیا امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حشمتی پور مرضیه

حشمتی پور مرضیه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
خزائی رضا

خزائی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحمن آبادی امیرحسین

رحمن آبادی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کریم آبادی صابر

کریم آبادی صابر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
5/28/2023 5:37:55 AM