كوناني

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر كوناني

کونانی محمدامین

کونانی محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رشیدی احد سارا

رشیدی احد سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرادی علی

مرادی علی

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کونانی عارف

کونانی عارف

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
6/2/2023 6:56:59 PM
Menu