ماهان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر ماهان

مددی ماهانی سارا

مددی ماهانی سارا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
کریمی گوهری فائزه

کریمی گوهری فائزه

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
گلومکی زاده زهرا

گلومکی زاده زهرا

فلسفه|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جمشیدی گوهری فاطمه

جمشیدی گوهری فاطمه

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسم شیرازی زهرا

قاسم شیرازی زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحیمی صادق زهرا

رحیمی صادق زهرا

جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
طباطبایی راوری سیدمصطفی

طباطبایی راوری سیدمصطفی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ترک زاده فائزه

ترک زاده فائزه

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
تقی زاده ماهانی محمدحسین

تقی زاده ماهانی محمدحسین

مهندسي معماري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بهادر فاطمه

بهادر فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
امیر ماهانی نحمه

امیر ماهانی نحمه

جغرافيا|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عادلی نیا زینب

عادلی نیا زینب

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
امامی پور قاطمه

امامی پور قاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
صقری پور جواد

صقری پور جواد

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/3/2023 7:29:54 PM
Menu