قلعه گنج

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر قلعه گنج

بازگیرسالاری سعید

بازگیرسالاری سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
چترنور فرناز

چترنور فرناز

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
شکری پور محمدحسین

شکری پور محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
موریانزاده محمدجواد

موریانزاده محمدجواد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
درویشی زاده احمدرضا

درویشی زاده احمدرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
مارزی مریم

مارزی مریم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
رئیسی زهرا

رئیسی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
احمدی کریم

احمدی کریم

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
محمدی تمگران محمدرضا

محمدی تمگران محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
شهدوست زاده هادی

شهدوست زاده هادی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
میرآب پور محمد

میرآب پور محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
ماندگاری کهن محمدرضا

ماندگاری کهن محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
احمدی زاده ذکیه

احمدی زاده ذکیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
چترسیماب محمد امین

چترسیماب محمد امین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فردرئیسی فائزه

فردرئیسی فائزه

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
کرمی حوت زهرا

کرمی حوت زهرا

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
مریدی زاده مقصود

مریدی زاده مقصود

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
بهمنی محمد

بهمنی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رئیسی نژاد معصومه

رئیسی نژاد معصومه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
دادخدایی پور محمدحسین

دادخدایی پور محمدحسین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رحمانی خالص محمدرضا

رحمانی خالص محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
احمدی رامین

احمدی رامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
پارسه علیرضا

پارسه علیرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فلاحی امیرحسن

فلاحی امیرحسن

مديريت دولتي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قلعه گنجی فرزانه

قلعه گنجی فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بامری مهرداد

بامری مهرداد

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مهرگان زاده کبانوش

مهرگان زاده کبانوش

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ناروئی نژاد فاطمه

ناروئی نژاد فاطمه

حقوق|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خوبیاری نژاد علی

خوبیاری نژاد علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شهدادی کلات فریبا

شهدادی کلات فریبا

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جوزاکپور شکوفه

جوزاکپور شکوفه

صنايع دستي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
کریمی فردی سمیه

کریمی فردی سمیه

علوم قران وحديث|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بازگیر محمدرضا

بازگیر محمدرضا

مردم شناسي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
درمحمد زاده محمد

درمحمد زاده محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اشکبوس نیا صفورا

اشکبوس نیا صفورا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدی توریگی آریا

محمدی توریگی آریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرداس فر ناهید

مرداس فر ناهید

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خوبیاری نژاد حمزه

خوبیاری نژاد حمزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دادمحمدی پور راضیه

دادمحمدی پور راضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بخرد عرفان

بخرد عرفان

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
5/29/2023 1:38:33 PM
Menu