رستم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر رستم آباد

پورامینی امیرمهدی

پورامینی امیرمهدی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زعیم آبادی سبحان

زعیم آبادی سبحان

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
بدر آبادی محمد

بدر آبادی محمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
امینی نژاد محمد باقر

امینی نژاد محمد باقر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
قلعه خانی مهدی

قلعه خانی مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عزیزابادی محمد حسن

عزیزابادی محمد حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بدرآبادی مهدیه

بدرآبادی مهدیه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جهان شاهزاده هانیه

جهان شاهزاده هانیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
میرزاده محمد حسن

میرزاده محمد حسن

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
روزبه کوشاهی علی

روزبه کوشاهی علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمد آبادی زاده علی

محمد آبادی زاده علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/2/2023 6:22:32 PM
Menu