گلستان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر گلستان

نوجوان نوشهر ناهید

نوجوان نوشهر ناهید

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

زبان
نصیری شیخ احمدلو مهسا

نصیری شیخ احمدلو مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
انزابی زاده یاسمن

انزابی زاده یاسمن

فرش|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

هنر
زمانی زاده سیده معصومه

زمانی زاده سیده معصومه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عبادی محمودآباد آیلار

عبادی محمودآباد آیلار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قربانی مهسا

قربانی مهسا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دبردانی نگین

دبردانی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قاسمی هانیه

قاسمی هانیه

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عسگری مریم

عسگری مریم

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسداللهی مهسا

اسداللهی مهسا

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
غلامی یاسمن

غلامی یاسمن

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خداوردی نرگس

خداوردی نرگس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
6/8/2023 9:40:35 PM
Menu