شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر شهريار

کمرئی سارا

کمرئی سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 147 آزمون

تجربی
علیزاده ملیکا

علیزاده ملیکا

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
مصلحی الاله گورابی نیایش

مصلحی الاله گورابی نیایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
دهی خشک نگار

دهی خشک نگار

مديريت کسب وکارهاي کوچک|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
رئیس دانائی زهرا

رئیس دانائی زهرا

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
جعفری یگانه

جعفری یگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
آجورلو مریم

آجورلو مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
جلالوند کیمیا

جلالوند کیمیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سلطانی مریم

سلطانی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شاملی بندبونی پارسا

شاملی بندبونی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مرادیه مبینا

مرادیه مبینا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اخوان سپهر

اخوان سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رحیمی الهه ناز

رحیمی الهه ناز

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
باقری نرگس

باقری نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اژنگ سبا

اژنگ سبا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بیگی محمدرضا

بیگی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
احمدیه خانه سر علی

احمدیه خانه سر علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شاهی محمدرضا

شاهی محمدرضا

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
میرباقری خالص محمدسینا

میرباقری خالص محمدسینا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جعفری انارکولی محمدمهدی

جعفری انارکولی محمدمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
احمدزاده حمیدرضا

احمدزاده حمیدرضا

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ستایش فرد زهرا

ستایش فرد زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فروزانی سیده زهرا

فروزانی سیده زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پرکاله فاطمه

پرکاله فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
توحیدی سارا

توحیدی سارا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اسمعیل خانی حانیه

اسمعیل خانی حانیه

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جعفری سینا

جعفری سینا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
زارعی محمدامین

زارعی محمدامین

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
کنعانی زهرا

کنعانی زهرا

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
مقدسی یاسمن

مقدسی یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رستگارنسب فاطمه

رستگارنسب فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
فولادی امیرحسین

فولادی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کرمی نیازارع معصومه

کرمی نیازارع معصومه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
پاسبان علیرضا

پاسبان علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل شهيدعباسپور

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
هاشمی قبطه فاطمه

هاشمی قبطه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
غلامی یگانه

غلامی یگانه

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرهادی محمدمهدی

فرهادی محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
قاسمی سعید

قاسمی سعید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
خادمه نبی دخت آرزو

خادمه نبی دخت آرزو

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ابوالفتحی محمدرضا

ابوالفتحی محمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسین زاده فلاحی نژاد نرگس

حسین زاده فلاحی نژاد نرگس

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
بیک محمدی حسین

بیک محمدی حسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
عباسی زهرا

عباسی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جوادی بهاره

جوادی بهاره

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
خلج اسعدی محمد

خلج اسعدی محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خواجوندساس فاطمه

خواجوندساس فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خسروی حامد

خسروی حامد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
یگانه الهه

یگانه الهه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رجبی ستایش

رجبی ستایش

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عیوض نژادفیروزسالاری محمد

عیوض نژادفیروزسالاری محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
صفی صمغ آبادی محمدرضا

صفی صمغ آبادی محمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عباسقلی زاده آرمین

عباسقلی زاده آرمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بلوری اربط سارا

بلوری اربط سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رستمی بهگو سمیه

رستمی بهگو سمیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
حسینی سید شهاب الدبن

حسینی سید شهاب الدبن

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عطائی احمدرضا

عطائی احمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بوکانیان فاطمه

بوکانیان فاطمه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سمیع پور علیرضا

سمیع پور علیرضا

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خدائی امیرحسین

خدائی امیرحسین

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رضایان قیه باشی پریا

رضایان قیه باشی پریا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آقائی میبدی محمدحسین

آقائی میبدی محمدحسین

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
همتی میثم

همتی میثم

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
قدیمی پارسا

قدیمی پارسا

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نظری زهرا

نظری زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل شهيدعباسپور

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قارلقی پانته آ

قارلقی پانته آ

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبداللهی امیرحسین

عبداللهی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پاشایی رسول

پاشایی رسول

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
نوروزی زهرا

نوروزی زهرا

جغرافيا|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
زینل حمیدرضا

زینل حمیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حبیبی شیراز سیده محدثه

حبیبی شیراز سیده محدثه

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
یامینی علی

یامینی علی

علوم مهندسي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
جعفری یلدا

جعفری یلدا

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بابالو فاطمه

بابالو فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
علی پور پرهام

علی پور پرهام

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رسولی محدثه

رسولی محدثه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فراهانی حانیه

فراهانی حانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سرآبادانی فاطمه

سرآبادانی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کنعان آذر شایان

کنعان آذر شایان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شاه بک شهرزاد

شاه بک شهرزاد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

زبان
یعقوبلو صبا سادات

یعقوبلو صبا سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مسعودی همت آبادی مهتاب

مسعودی همت آبادی مهتاب

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
نوروزی عرفان

نوروزی عرفان

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
احمدی محمد هادی

احمدی محمد هادی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عزیزی زهرا

عزیزی زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شانقی امیرحسین

شانقی امیرحسین

علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فراهانی مهدی

فراهانی مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خلیلی مولان زهرا

خلیلی مولان زهرا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صافی سیدمحمدمهدی

صافی سیدمحمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سلیمانی آیدا

سلیمانی آیدا

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سیددشتی بهاره

سیددشتی بهاره

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کریمی حسن آبادی سارا

کریمی حسن آبادی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ده پهلوانی آرمین

ده پهلوانی آرمین

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدی کل تپه کمیل

محمدی کل تپه کمیل

زبان وادبيات عربي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صدیقی طامه نفیسه

صدیقی طامه نفیسه

امار|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عابدینی هدیه

عابدینی هدیه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عابدینی فاطمه

عابدینی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مقصودی مهشاد

مقصودی مهشاد

علوم ومهندسي اب|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدپور مریم

محمدپور مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سخاوتی فاطمه

سخاوتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مفید حنانه

مفید حنانه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نجفی مریم

نجفی مریم

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
موسوی سیده فاطمه

موسوی سیده فاطمه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمودی راستین دوز فاطمه

محمودی راستین دوز فاطمه

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سالاریان نژاد سمانه

سالاریان نژاد سمانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
لطفی مرتضی

لطفی مرتضی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عباسی بوجی هدیه

عباسی بوجی هدیه

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ایوبی فاطمه

ایوبی فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
گلبری امیرحسین

گلبری امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بهمنی علی

بهمنی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بغدادی نسب یاسمین

بغدادی نسب یاسمین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مقدم امین

مقدم امین

مهندسي هوافضا|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بهنیا مهدی

بهنیا مهدی

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدی هانیه

محمدی هانیه

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اسدی انار مهسا

اسدی انار مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسنی حلماء

حسنی حلماء

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
باقرزنجانی فاطمه

باقرزنجانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمودی رقیه

محمودی رقیه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دمیرچی لو آزاده

دمیرچی لو آزاده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهرامی لیلا

بهرامی لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حنیفه قدس میلاد

حنیفه قدس میلاد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خوشنامی علیرضا

خوشنامی علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
آقامحمدلو محمد

آقامحمدلو محمد

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ماهودی مبینا

ماهودی مبینا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رجبی نرگس

رجبی نرگس

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خوش کنار امیرحسین

خوش کنار امیرحسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مریدپور ارشیا

مریدپور ارشیا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آزادفر محمدمهدی

آزادفر محمدمهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اشتاد سیده نگار

اشتاد سیده نگار

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مجدم سارا

مجدم سارا

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تودوئی امیرحسین

تودوئی امیرحسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ستایش مقدم محمدرضا

ستایش مقدم محمدرضا

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مهدوی میمند آرمیتا

مهدوی میمند آرمیتا

مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کرمی جال خشک حسین

کرمی جال خشک حسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خانی هانیه

خانی هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبدالله زاده نگین

عبدالله زاده نگین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عالی طبع هستی

عالی طبع هستی

باستان شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نیک انجام ناهید

نیک انجام ناهید

مهندسي پزشکي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
موذن قمصر سینا

موذن قمصر سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رسولی زهرا

رسولی زهرا

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حق شناس یاسمن

حق شناس یاسمن

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گنجی امین

گنجی امین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مولائی فاطمه

مولائی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
باقری علیرضا

باقری علیرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مظفری سیده هستی

مظفری سیده هستی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفری محدثه

جعفری محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خسروی امیرحسین

خسروی امیرحسین

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صفائی آیدا

صفائی آیدا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زمانی امیررضا

زمانی امیررضا

حقوق|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رحیمی کاکلکی فاطمه زهرا

رحیمی کاکلکی فاطمه زهرا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سالاریان نژاد عباس

سالاریان نژاد عباس

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فروزش صدف

فروزش صدف

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دانشور تقی دیزج زینب

دانشور تقی دیزج زینب

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائیان نیری فاطمه

رضائیان نیری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آریان نژاد محمود

آریان نژاد محمود

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کوشکی محدثه

کوشکی محدثه

علوم ورزشي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گل افشان مهدی

گل افشان مهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
یامینی حسین

یامینی حسین

مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرضی محدثه

فرضی محدثه

مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حیدری مسعود

حیدری مسعود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدیان مریم

محمدیان مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانی مونس

دهقانی مونس

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدالوند پریسا

عبدالوند پریسا

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرسلی خدیجه

مرسلی خدیجه

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صدوقی مشتقین حسین

صدوقی مشتقین حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدی ژینا

محمدی ژینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زمانی قشلاق سمانه

زمانی قشلاق سمانه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هنرمند محمدعلی

هنرمند محمدعلی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
توسطی محمدعلی

توسطی محمدعلی

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
باوفا علی

باوفا علی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فروغی نیا الهه

فروغی نیا الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضاپور بهناز

رضاپور بهناز

گردشگري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هاشمی نوریان فاطمه سادات

هاشمی نوریان فاطمه سادات

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رستمی آیدا

رستمی آیدا

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دوستی زینب

دوستی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
آقارحیمی فاطمه

آقارحیمی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قهرمانی محنا

قهرمانی محنا

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عظیمی سیده کیمیا

عظیمی سیده کیمیا

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دانشمند سماء

دانشمند سماء

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قیاسی فریما

قیاسی فریما

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرج اللهی امیررضا

فرج اللهی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسیوند زهرا

اسیوند زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مقدم مبینا

مقدم مبینا

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عبداله پور لاهرودی شفق

عبداله پور لاهرودی شفق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاجی محمدحسین نظامی حانیه

حاجی محمدحسین نظامی حانیه

مهندسي معماري|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عزیزی حانیه

عزیزی حانیه

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عزیزی کمال آباد یگانه

عزیزی کمال آباد یگانه

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کسروی ماوی کیمیا

کسروی ماوی کیمیا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدی محمد مهدی

احمدی محمد مهدی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
باقری محمدحسین

باقری محمدحسین

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شایسته هدیه

شایسته هدیه

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آتش افروز نگین

آتش افروز نگین

مهندسي شيمي|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
طاهر غزل

طاهر غزل

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خدابنده محمد حسام

خدابنده محمد حسام

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خراسانی امیررضا

خراسانی امیررضا

باستان شناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
تاجیک علی

تاجیک علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
خان محمدی فاطمه

خان محمدی فاطمه

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
موسوی سیدمحراب

موسوی سیدمحراب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهشتی مهدی

بهشتی مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مهدور فاطمه

مهدور فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمدبیگی حدیث

احمدبیگی حدیث

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رهگذر فاطمه

رهگذر فاطمه

گردشگري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
کریم پور نگار

کریم پور نگار

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حاتمی کنگرشاهی هانیه

حاتمی کنگرشاهی هانیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عبداللهی فاطمه

عبداللهی فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
به کار آیلار

به کار آیلار

علوم قران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/1/2023 1:44:56 PM
Menu