حويق

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر حويق

راسخی مهدی

راسخی مهدی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

5سال کانونی / 109 آزمون

ریاضی
اکبرزاده نادیا

اکبرزاده نادیا

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
آقنوم هانیه

آقنوم هانیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سلیمی ساناز

سلیمی ساناز

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
سرخی حانیه

سرخی حانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
فیضی مریم

فیضی مریم

باستان شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
آریانی فرید

آریانی فرید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
لطافتی نوید

لطافتی نوید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
گوهری سید امیر حسین

گوهری سید امیر حسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
شریفی هانیه

شریفی هانیه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
اسحقی هادی

اسحقی هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
کامرانی محمد رضا

کامرانی محمد رضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
اکبر پور خطبه سرا سید حسن

اکبر پور خطبه سرا سید حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سلیمان نژاد عذرا

سلیمان نژاد عذرا

تاريخ|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
حیدری هینزنی زهرا

حیدری هینزنی زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
هاشمی هشجین طبیه

هاشمی هشجین طبیه

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
خوشحال فرهان

خوشحال فرهان

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سلطانی نیما

سلطانی نیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
شبانی خدیجه

شبانی خدیجه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
کامرانی نگار

کامرانی نگار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نورانی علیرضا

نورانی علیرضا

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عبادالهیان سپهر

عبادالهیان سپهر

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
راسخی فاطمه

راسخی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جوان پور سهیلا

جوان پور سهیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
علیجانی نوید

علیجانی نوید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
برجی زاده امیر حسین

برجی زاده امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
آصفی هنزنی فاطمه

آصفی هنزنی فاطمه

صنايع دستي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
مفتی سیده سحر

مفتی سیده سحر

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سواری سیروس

سواری سیروس

امار|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فلاح نصرت آباد علی

فلاح نصرت آباد علی

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امین نژاد حسین

امین نژاد حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دهقانیان علی

دهقانیان علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شریفی راد مریم

شریفی راد مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
تقی زاده زهرا

تقی زاده زهرا

اقتصاد|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بلندی فاطمه

بلندی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عمران زاده مهران

عمران زاده مهران

مهندسي عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پورکاظمی محمد باقر

پورکاظمی محمد باقر

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
احمدی نیا محسن

احمدی نیا محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
5/30/2023 6:10:14 AM
Menu