سياهكل

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سياهكل

منتصر کوهساری حسن

منتصر کوهساری حسن

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

8سال کانونی / 129 آزمون

ریاضی
آزمون ملکرودی امیر حسین

آزمون ملکرودی امیر حسین

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
دیهیم زمیدانی علی

دیهیم زمیدانی علی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
فلاح روشن قلب علیرضا

فلاح روشن قلب علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پورعینعلی صالحکوهی امیرحسین

پورعینعلی صالحکوهی امیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پورحسن مالفجانی نازنین

پورحسن مالفجانی نازنین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رستمی اروشکی علیرضا

رستمی اروشکی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رجب نژاد عارفه

رجب نژاد عارفه

علوم قران وحديث|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پیروی چشناسر رقیه

پیروی چشناسر رقیه

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
6/2/2023 4:29:16 PM
Menu