رضوانشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رضوانشهر

سهرابی وسکه معصومه

سهرابی وسکه معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
فقیری فرزان

فقیری فرزان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شکوری گالش خیل سیده حدیثه

شکوری گالش خیل سیده حدیثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
احمدنیا کوهستانی هستی

احمدنیا کوهستانی هستی

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شکوری فرزام

شکوری فرزام

مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
ناصری خلخالی رضا

ناصری خلخالی رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمودی سعید

محمودی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عسکری اصل ارده شیوا

عسکری اصل ارده شیوا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شهیدی اسالمی مهدیه

شهیدی اسالمی مهدیه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

زبان
شرمسار بهراد

شرمسار بهراد

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
لطفی رزداری یوسف

لطفی رزداری یوسف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آقایاری انیس

آقایاری انیس

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
روشانی دشت میان شبنم

روشانی دشت میان شبنم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
تمدنی سنگجوئی محمدرضا

تمدنی سنگجوئی محمدرضا

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نیرومند سیاهمرد فاطمه

نیرومند سیاهمرد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رضائی کوهستانی نعیم

رضائی کوهستانی نعیم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مرادی مژگان

مرادی مژگان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
الماسی سنگده امیرمحمد

الماسی سنگده امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباسی رودکناری کیارش

عباسی رودکناری کیارش

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
گواهی چرانی هانیه

گواهی چرانی هانیه

امار|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پورصالحی عاطفه

پورصالحی عاطفه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوی بقرآباد سیدعلیرضا

موسوی بقرآباد سیدعلیرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلا ن

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علی اکبری پاشکم فاطمه

علی اکبری پاشکم فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خوشدل یاسین

خوشدل یاسین

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهجتی شال نیما

بهجتی شال نیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرزانه الهام

فرزانه الهام

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
کافی هانیه

کافی هانیه

مهندسي شيمي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اولادربیعی محمدعلی

اولادربیعی محمدعلی

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طهماسی فاطمه

طهماسی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحیمی نیا شفا

رحیمی نیا شفا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دولتخواه دشتمیان پری چهر

دولتخواه دشتمیان پری چهر

گياه پزشکي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بخشی بداغ نگین

بخشی بداغ نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/7/2023 8:29:55 AM
Menu