لنگرود

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر لنگرود

امیری روشن سپیده

امیری روشن سپیده

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
ترابی کهلبوئی مریم

ترابی کهلبوئی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رضائی پرشکوه سینا

رضائی پرشکوه سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نقی نژاد دیوشلی فاطمه

نقی نژاد دیوشلی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
راجی درگه آنیتا

راجی درگه آنیتا

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
فرساد امیرمحمد

فرساد امیرمحمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
آفروشه محمدجواد

آفروشه محمدجواد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حسام محمودی نژاد مصطفی

حسام محمودی نژاد مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
دهقان آرمین

دهقان آرمین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ابراهیمی پرشکوهی ندا

ابراهیمی پرشکوهی ندا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
ابراهیمی آتنا

ابراهیمی آتنا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سمیعی مقدم حسین

سمیعی مقدم حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رضائی علی

رضائی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
لطیفی سویری سارا

لطیفی سویری سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
هدایتی ایشکاء حسین

هدایتی ایشکاء حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
حسن نژاد کیوان

حسن نژاد کیوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عوض خواه امیرحسین

عوض خواه امیرحسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
احمدی شاد محمدجواد

احمدی شاد محمدجواد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
تیاور محمد

تیاور محمد

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
فروزنده لنگرودی فریا

فروزنده لنگرودی فریا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
تیاور علی

تیاور علی

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
عموئی لنگرودی علی

عموئی لنگرودی علی

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حق پرست فتیده مصطفی

حق پرست فتیده مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جنبش آبا عرفان

جنبش آبا عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
طالبیان کیاکلایه علی

طالبیان کیاکلایه علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
شجاعی حسن کیاده علیرضا

شجاعی حسن کیاده علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
میرناطقی لنگرودی سیدابوالقاسم

میرناطقی لنگرودی سیدابوالقاسم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گوهری لیلی محدثه

گوهری لیلی محدثه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پیرسته ماهان

پیرسته ماهان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پورحامد محمدمهدی

پورحامد محمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حبیبی کیاکلایه نرجس

حبیبی کیاکلایه نرجس

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عرفانیان محمدمهدی

عرفانیان محمدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رضاپور پارسا

رضاپور پارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
الهامی نسب پریا

الهامی نسب پریا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اصغرنژاد فاطمه

اصغرنژاد فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمدپور کومله علی

احمدپور کومله علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
علی گل پور مهیار

علی گل پور مهیار

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
علی پوریوسفده علیرضا

علی پوریوسفده علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
یوسف زاده کجیدی علی

یوسف زاده کجیدی علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عباسی کاکرودی مهدی

عباسی کاکرودی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امینیان دریاسری علی

امینیان دریاسری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بشارتی فر عرفان

بشارتی فر عرفان

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حاجی زاده کیاکلایه نسترن

حاجی زاده کیاکلایه نسترن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
درخشان علی اصغر

درخشان علی اصغر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صالح کوشالشاهی سیده محدثه

صالح کوشالشاهی سیده محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محبوبی قاضی محله زهرا

محبوبی قاضی محله زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بابایی گلسفیدی مهدی

بابایی گلسفیدی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فرزانه لیلی هانی

فرزانه لیلی هانی

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
لزرجانی ارشیا

لزرجانی ارشیا

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برازنده پروشی نازنین

برازنده پروشی نازنین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نویدی مهسا

نویدی مهسا

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
وارسته بندبونی مریم

وارسته بندبونی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسوی فخری السادات

موسوی فخری السادات

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
همت پورلیلی ایمان

همت پورلیلی ایمان

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عباسی خاکی لیلا

عباسی خاکی لیلا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
متقی زاده مهتاب

متقی زاده مهتاب

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پورملایی لنگرودی محمدرضا

پورملایی لنگرودی محمدرضا

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلطان آبادی رودسری محسن

سلطان آبادی رودسری محسن

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
روحی نیا عرفانه

روحی نیا عرفانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ترابی گلسفید نرگس

ترابی گلسفید نرگس

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
6/7/2023 6:04:44 AM
Menu