سردرود

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سردرود

سیف شیرامن سارا

سیف شیرامن سارا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حمامچیان مهدی

حمامچیان مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
نصراله زاده امیر

نصراله زاده امیر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
غفارنژاد مریم

غفارنژاد مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صیدی هانیه

صیدی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محرم پور مهسا

محرم پور مهسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زارع وحیده

زارع وحیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسینی قلعه لر مهدی

حسینی قلعه لر مهدی

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شریفی احمد

شریفی احمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عباسپور زهرا

عباسپور زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحیمی محدثه

رحیمی محدثه

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
الهویردی پور پیوستی مهسا

الهویردی پور پیوستی مهسا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قربانی الهه

قربانی الهه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عالی کمار علیا فرزاد

عالی کمار علیا فرزاد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
6/2/2023 2:54:34 PM
Menu