كليبر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كليبر

امینی سینا

امینی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
صدوقی فاطمه

صدوقی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
شجاع آبادی مریم

شجاع آبادی مریم

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
آب دردیده سینا

آب دردیده سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نصیری سینا

نصیری سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خدایی علی

خدایی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قربانزاده سپیده

قربانزاده سپیده

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قره خانی ارزو

قره خانی ارزو

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
احمدی پری ناز

احمدی پری ناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
محبی عربشاه محمد

محبی عربشاه محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فیضی زهرا

فیضی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مرادی مهران

مرادی مهران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فاطمی مونس

فاطمی مونس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رنجگر مریم

رنجگر مریم

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حسین زاده ملک بهمن

حسین زاده ملک بهمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
الهی کیانا

الهی کیانا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مظاهری هانیه

مظاهری هانیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسمعیل زاده رضا

اسمعیل زاده رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پرمه میثم

پرمه میثم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
تاری زهرا

تاری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فزونی بهار

فزونی بهار

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عطاپور محمد

عطاپور محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محبی علی

محبی علی

فيزيک|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
معصومی سعید

معصومی سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صفرزاده مهدی

صفرزاده مهدی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
نوری مهسا

نوری مهسا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحیمی مهدی

رحیمی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عباسزاده حسن

عباسزاده حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حقی مهدی

حقی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کریمی نگین

کریمی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باقریان مریم

باقریان مریم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طالبی قیه باشی سجاد

طالبی قیه باشی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/2/2023 2:39:52 PM
Menu