هريس

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر هريس

نجفی زاده زرنق مهدی

نجفی زاده زرنق مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رحمتی علی

رحمتی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
وظیفه باروقی عبداله

وظیفه باروقی عبداله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نورالهی موسالو جواد

نورالهی موسالو جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اوجاقی پرستو

اوجاقی پرستو

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
سلطانی زهرا

سلطانی زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فتحی حسین

فتحی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عباس پور رویا

عباس پور رویا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
آقازاده آرباطان رقیه

آقازاده آرباطان رقیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پورحسن باروق صالح

پورحسن باروق صالح

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پوراکبر جیغه علی

پوراکبر جیغه علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دهقانی فاطمه

دهقانی فاطمه

تاريخ|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حق بیگی روشن

حق بیگی روشن

اقتصاد|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حسین زاده آرباطان زهرا

حسین زاده آرباطان زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
بیابانی زرنقی زهرا

بیابانی زرنقی زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسین پور علیرضا

حسین پور علیرضا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نوری زرنق معصومه

نوری زرنق معصومه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دانشی زرنق فاطمه

دانشی زرنق فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بابایی هریس فائزه

بابایی هریس فائزه

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ناصری زرنقی مهدیه

ناصری زرنقی مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بخت آزمای بخشایش علی

بخت آزمای بخشایش علی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تقی پور عبداله

تقی پور عبداله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نادری امیرحسین

نادری امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بقائی زهرا

بقائی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
افشاری مهدی

افشاری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
یوسف زاده سرای ابوالفضل

یوسف زاده سرای ابوالفضل

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
یاری پارام امیر

یاری پارام امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ابوالقاسمی محمد

ابوالقاسمی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادقی آرباطان حسین

صادقی آرباطان حسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدپور مریم

محمدپور مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فلاحی جعفر

فلاحی جعفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
باصر امیرمهدی

باصر امیرمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مصطفی زاده جیغه علی

مصطفی زاده جیغه علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی جانقور علی

محمدی جانقور علی

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رسول زاده جیقه مهدی

رسول زاده جیقه مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نجف زاده محمد

نجف زاده محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حیدری آذر فرشته

حیدری آذر فرشته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رنجبری خرمالو یوسف

رنجبری خرمالو یوسف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نجفی علی

نجفی علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
علیزاده سرای حدیثه

علیزاده سرای حدیثه

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بدر زاده سحر

بدر زاده سحر

کارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
دعائی زهرا

دعائی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دهقانی آرباطان معصومه

دهقانی آرباطان معصومه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زرنقی محمدرضا

زرنقی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امانی شهسوار بلال

امانی شهسوار بلال

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پوراکبر عزیزه

پوراکبر عزیزه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
تشویقی رضوانه

تشویقی رضوانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عابدینی حسین

عابدینی حسین

مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جوادی بیلوردی کوثر

جوادی بیلوردی کوثر

روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدیان توحید

محمدیان توحید

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نوراللهی ابوالفضل

نوراللهی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ایمانی هریس امین

ایمانی هریس امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
الهامی فائزه

الهامی فائزه

گردشگري|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دلیر خدیجه

دلیر خدیجه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شکوهی زهرا

شکوهی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابوالقاسمی پروانه

ابوالقاسمی پروانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سامع کلوانق محمد

سامع کلوانق محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سرتیپی زرنق محمد

سرتیپی زرنق محمد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جعفرزاده علی

جعفرزاده علی

علوم سياسي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پورمند بخشایش میثم

پورمند بخشایش میثم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جانقوری حسن

جانقوری حسن

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
زارعی سیفعلی

زارعی سیفعلی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آقا زاده آرباطان خلیل

آقا زاده آرباطان خلیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حمزه نژاد رضا

حمزه نژاد رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نعمت اله زاده امیر

نعمت اله زاده امیر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رنجی مهدی

رنجی مهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رحیم زاده آرباطان محمد

رحیم زاده آرباطان محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
معصومی پارام محمدرضا

معصومی پارام محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
دهقانی زاده عاطفه

دهقانی زاده عاطفه

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
نصراله پور آرباطان محمد

نصراله پور آرباطان محمد

جغرافيا|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
جوادزاده آرباطان عبداله

جوادزاده آرباطان عبداله

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فریور سحر

فریور سحر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 9:18:56 AM
Menu