عجب شير

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر عجب شير

جلالی رومی احسان

جلالی رومی احسان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

8سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
سهرابی زاد نگین

سهرابی زاد نگین

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

6سال کانونی / 94 آزمون

انسانی
رهنورد ناصر

رهنورد ناصر

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

زبان
شهبازی اعظم عجبشیر مرتضی

شهبازی اعظم عجبشیر مرتضی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

5سال کانونی / 82 آزمون

زبان
سیفی سولماز

سیفی سولماز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
ناصری نوید

ناصری نوید

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
سامی مهدی

سامی مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
زارع هدیه

زارع هدیه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
جهانگیری مینا

جهانگیری مینا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رشیدی سعیدآباد نرگس

رشیدی سعیدآباد نرگس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
هشبری لکی کوثر

هشبری لکی کوثر

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
کاظمی میترا

کاظمی میترا

جغرافيا|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
نیکخو فاطمه

نیکخو فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
ناظمی کوثر

ناظمی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
شهابی هانیه

شهابی هانیه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جلیلی علیرضا

جلیلی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
نجفیان صابر

نجفیان صابر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نیک نامی فاطمه

نیک نامی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدی فرناز

محمدی فرناز

اموزش ارتباطتصويري|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 50 آزمون

هنر
مجیدی شیراز رقیه

مجیدی شیراز رقیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرادی طاهر

مرادی طاهر

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مهتابی هادی

مهتابی هادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
امیله عرفان

امیله عرفان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
هوشنگی کوثر

هوشنگی کوثر

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
محمودی آذر زهرا

محمودی آذر زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
کاظمی فاطمه

کاظمی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اشرفی شادی

اشرفی شادی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
لطفی زهرا

لطفی زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
نژاد اسد فاطمه

نژاد اسد فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رجبی نسیم

رجبی نسیم

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
میرمحمدی اقدم عجبشیر سید یونس

میرمحمدی اقدم عجبشیر سید یونس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بصیری صفا

بصیری صفا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
گلزاری آیلار

گلزاری آیلار

حقوق|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
فصیح نیا اسما

فصیح نیا اسما

مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محمودی آذر رقیه

محمودی آذر رقیه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عطارد هاجر

عطارد هاجر

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
آخوندزاده مهدی

آخوندزاده مهدی

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهشت دوست مرتضی

بهشت دوست مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سوادی هما

سوادی هما

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نمازی اسماء

نمازی اسماء

جغرافيا|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کریمی مریم

کریمی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دهقانی مهیار

دهقانی مهیار

حقوق|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ضیائی محمد

ضیائی محمد

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
موسویان سیدعلی اکبر

موسویان سیدعلی اکبر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسینیان عرفان

حسینیان عرفان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
همتی زهرا

همتی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کاملی الهه

کاملی الهه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالعلی پور مریم

عبدالعلی پور مریم

مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پورفرخی محمدرضا

پورفرخی محمدرضا

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسویان سیدعلی اصغر

موسویان سیدعلی اصغر

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ولیپور علی

ولیپور علی

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قنبری فاطمه

قنبری فاطمه

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قربانی مهری

قربانی مهری

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عطاری احسان

عطاری احسان

حقوق|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمد قلیزاده ابوالفضل

محمد قلیزاده ابوالفضل

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدی ثمین

عبدی ثمین

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رزمی حسن

رزمی حسن

گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بایگان مائده

بایگان مائده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
6/7/2023 8:26:54 AM
Menu