سراب

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سراب

بالایی امیر حسین

بالایی امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

11سال کانونی / 179 آزمون

تجربی
صالحی اصل علی

صالحی اصل علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

8سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
رنجبر سلیمانی نگین

رنجبر سلیمانی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
بهمنی پارسا

بهمنی پارسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بابازاده قورتلار شیوا

بابازاده قورتلار شیوا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
اکبرنیا پرستو

اکبرنیا پرستو

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
جوادی آرمان

جوادی آرمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سرخانی سینا

سرخانی سینا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
جوادی صبا

جوادی صبا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مشرقی کادیجانی شیما

مشرقی کادیجانی شیما

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
لطیفی سعید

لطیفی سعید

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
سپهری آزاد وحیده

سپهری آزاد وحیده

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قطاعی عارف

قطاعی عارف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سراجی دریا

سراجی دریا

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مقصودی میلاد

مقصودی میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسن زاده نهال

حسن زاده نهال

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فضلی زاده صفا

فضلی زاده صفا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ملکی واحد

ملکی واحد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
احمدی صومعه هادی

احمدی صومعه هادی

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شفاهی هادی

شفاهی هادی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
روحی مهدی

روحی مهدی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 41 آزمون

زبان
نعمت زاده محسن

نعمت زاده محسن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هلالی علیرضا

هلالی علیرضا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عاقل آزاد هانیه

عاقل آزاد هانیه

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عظیمی ساناز

عظیمی ساناز

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
اسماعیلی امیر

اسماعیلی امیر

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
صالحی اصل مهدی

صالحی اصل مهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
هوسکار سحر

هوسکار سحر

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کاروانچی رضا

کاروانچی رضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جلیل زاده چلوئی مهدی

جلیل زاده چلوئی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زاهد قلعه جوق حمیدرضا

زاهد قلعه جوق حمیدرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
هوسکار سپیده

هوسکار سپیده

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حقی زهرا

حقی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
گل محمدی سینا

گل محمدی سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طاهری اوغانی زهرا

طاهری اوغانی زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاقعی زهرا

فاقعی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فصیحی مریم

فصیحی مریم

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رستمی احسان

رستمی احسان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بینائی مرتضی

بینائی مرتضی

تاريخ|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زال وند بیله سوار سحر

زال وند بیله سوار سحر

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قوامی یان سیدمهدی

قوامی یان سیدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جوانشیرسرابی اسما

جوانشیرسرابی اسما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صالح زاده سینا

صالح زاده سینا

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرج زاده مریم

فرج زاده مریم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
امجدی امیر

امجدی امیر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ارشدی ایدلو آیسان

ارشدی ایدلو آیسان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قلعه گیر الوار حسن

قلعه گیر الوار حسن

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بابائی آغمیونی علی

بابائی آغمیونی علی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شهری شایان

شهری شایان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
موسی خانی مینا

موسی خانی مینا

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/30/2023 7:56:27 AM
Menu