ربط

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ربط

خضرپور زینب

خضرپور زینب

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شادی کلثوم

شادی کلثوم

مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
محمودی سارا

محمودی سارا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسینی سیده فوزیه

حسینی سیده فوزیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حیدری مبین

حیدری مبین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدپور جواد

محمدپور جواد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رحمنی مائده

رحمنی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مولانی کانیاو

مولانی کانیاو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قادرپور مسلم

قادرپور مسلم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودی سمیه

محمودی سمیه

علوم ورزشي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدی خواه فرزاد

احمدی خواه فرزاد

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصطفی نژاد صفیه

مصطفی نژاد صفیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابراهیمی منیژه

ابراهیمی منیژه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هلوی راحله

هلوی راحله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حیدری چیمن

حیدری چیمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حمزه زاده فاروق

حمزه زاده فاروق

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
6/2/2023 3:47:06 PM
Menu