سلماس

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سلماس

روشن عرفان

روشن عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

10سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
بابازاده میلاد

بابازاده میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
صدقیانی زهرا

صدقیانی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
خدری ستار

خدری ستار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
غفورزاده سید میثم

غفورزاده سید میثم

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
جعفری بخشکندی فاطمه

جعفری بخشکندی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
یوسفی علیرضا

یوسفی علیرضا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
زارعی پور مونا

زارعی پور مونا

علوم ورزشي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سزاوار زهرا

سزاوار زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ملکی مغانجوقی شبنم

ملکی مغانجوقی شبنم

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عزتی سارا

عزتی سارا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
حنیفه زاده فاطمه

حنیفه زاده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
افتخاری امیررضا

افتخاری امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سلطانی هادی

سلطانی هادی

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
دلشاد قره قشلاقی رضا

دلشاد قره قشلاقی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قربانی سلطان احمدی فاطمه

قربانی سلطان احمدی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سلطانی شیوا

سلطانی شیوا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدی میثم

محمدی میثم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
قرائتی امیرحسین

قرائتی امیرحسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حبیب زاده محمد رضا

حبیب زاده محمد رضا

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حسین پور علی

حسین پور علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جعفری برآغوش مهسا

جعفری برآغوش مهسا

ارتباطتصويري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

هنر
زینالی امین

زینالی امین

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خداپناه علی

خداپناه علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آذر نیا نگار

آذر نیا نگار

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پورغنی تازه شهر علی اصغر

پورغنی تازه شهر علی اصغر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صادقی قره قشلاقی اسرا

صادقی قره قشلاقی اسرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نجفی مینا

نجفی مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شرافتمند سروین

شرافتمند سروین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جلیلی کهنه شهری نیکو

جلیلی کهنه شهری نیکو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بهادر سمانه

بهادر سمانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسمعیل زاده امیرحسین

اسمعیل زاده امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آقازاده حصاری یگانه

آقازاده حصاری یگانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ذبیحی علیرضا

ذبیحی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ذبیحی سلطان احمدی محمد

ذبیحی سلطان احمدی محمد

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
باقرزاده زهرا

باقرزاده زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آغ اسماعیلی شیوا

آغ اسماعیلی شیوا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دلخواسته فاطمه

دلخواسته فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خدیوی متین

خدیوی متین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمودزاده امیرعطا

محمودزاده امیرعطا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عظیمی سوره عذری

عظیمی سوره عذری

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلمانزاده احسان

سلمانزاده احسان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سید گولانی میرعلی

سید گولانی میرعلی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدی آرمین

محمدی آرمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نیکوکار غزاله

نیکوکار غزاله

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانگیری سرای ملکی رعنا

جهانگیری سرای ملکی رعنا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احتشام علی

احتشام علی

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خدیوی زهرا

خدیوی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مناف پور احسان

مناف پور احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ظفری قره قشلاقی کوثر

ظفری قره قشلاقی کوثر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مولائی قره قشلاقی حجت

مولائی قره قشلاقی حجت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ایرجی کهنه شهری حمیدرضا

ایرجی کهنه شهری حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
علی نژاد زهرا

علی نژاد زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سقائیان علی

سقائیان علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
منزهی مینا

منزهی مینا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
انصافی کوچمشکی علیرضا

انصافی کوچمشکی علیرضا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تاتاری سحر

تاتاری سحر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قاسمی هدیه

قاسمی هدیه

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خموئی محمد حسین

خموئی محمد حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
یوسفی زولا سیاوش

یوسفی زولا سیاوش

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسینی سوره مینا

حسینی سوره مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسدی علی

اسدی علی

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قلی زاده محمد

قلی زاده محمد

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
وجدی محمد

وجدی محمد

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حاجی پور محمد

حاجی پور محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/4/2023 2:34:30 PM
Menu