دولت آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر دولت آباد

بابایی خرزوقی پرنیان

بابایی خرزوقی پرنیان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
میریونسی زهراالسادات

میریونسی زهراالسادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
معماریان محمدحسن

معماریان محمدحسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رمضانیان فرناز

رمضانیان فرناز

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارعان امیرحسین

زارعان امیرحسین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
6/2/2023 3:06:02 PM
Menu