اردستان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اردستان

ایزدیار امیرمسعود

ایزدیار امیرمسعود

باستان شناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
قادرزاده محمدمهدی

قادرزاده محمدمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مسعودیان فاطمه

مسعودیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اطاعت محمدرضا

اطاعت محمدرضا

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
الهی امیررضا

الهی امیررضا

مديريت دولتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فائضی ابوالفضل

فائضی ابوالفضل

مترجمي زبان عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهرآور بیتا

مهرآور بیتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
توسل هندوآبادی فاطمه

توسل هندوآبادی فاطمه

حقوق|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باقری فاطمه

باقری فاطمه

اقتصاد|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محبوبی فائزه

محبوبی فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصومی اردستانی فاطمه

معصومی اردستانی فاطمه

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شایان فر مهران

شایان فر مهران

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زائری امیرانی مائده

زائری امیرانی مائده

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهدانیان شهلا

مهدانیان شهلا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدایاری هانیه

خدایاری هانیه

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هاشمی زاده زهرا

هاشمی زاده زهرا

حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نقیبیان مجید

نقیبیان مجید

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نادم زهرا

نادم زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
یزدان بخش نجمه

یزدان بخش نجمه

علوم سياسي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فدوی زهرا

فدوی زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نعیمی فاطمه

نعیمی فاطمه

مهندسي طبيعت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عسکرزاده محدثه

عسکرزاده محدثه

مشاوره|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/7/2023 10:15:27 AM
Menu