آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر آران و بيدگل

عامری مهابادی فاطمه

عامری مهابادی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

6سال کانونی / 121 آزمون

انسانی
پنجی وحید

پنجی وحید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | محروم-بومي استان اصفهان

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
کوچکی نصرآبادی محمدجواد

کوچکی نصرآبادی محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
فامیلی بیدگلی امیرحسین

فامیلی بیدگلی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
رزاقیان آرانی ریحانه

رزاقیان آرانی ریحانه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
باقرنژاد نصرآبادی علیرضا

باقرنژاد نصرآبادی علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
قربانی محمدآبادی مرتضی

قربانی محمدآبادی مرتضی

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
بهنام زاده فاطمه

بهنام زاده فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
صالحی بیدگلی سجاد

صالحی بیدگلی سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
محمدعلی زاده نصرآبادی محمد

محمدعلی زاده نصرآبادی محمد

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
زواره لیلا سادات

زواره لیلا سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
بنیادی نصرآبادی مریم

بنیادی نصرآبادی مریم

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
محمد بیگی علی محمد

محمد بیگی علی محمد

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
صحرائیان نصرآبادی زهرا

صحرائیان نصرآبادی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
عربیان محسن

عربیان محسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
گویا نصرآبادی نیلوفر

گویا نصرآبادی نیلوفر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عمرانی بیدگلی زینب

عمرانی بیدگلی زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
هجری مینا سادات

هجری مینا سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
پناهیده هانیه

پناهیده هانیه

علوم قران وحديث|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
مسیحی بیدگلی مصطفی

مسیحی بیدگلی مصطفی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
فاضلی فرزاد

فاضلی فرزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

5سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
سرکاری محمدآبادی محمدحسین

سرکاری محمدآبادی محمدحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شکرگزار یاسین

شکرگزار یاسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
گرم آبی سجاد

گرم آبی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
نجاتی نصرآبادی زهرا

نجاتی نصرآبادی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
موسای آرانی حمیدرضا

موسای آرانی حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مقصودی بیدگلی محمد

مقصودی بیدگلی محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
هارون زاده فاطمه

هارون زاده فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
اهلی بیدگلی فاطمه زهرا

اهلی بیدگلی فاطمه زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
حق پناه محمد

حق پناه محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قندی آرانی علیرضا

قندی آرانی علیرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
روحانی یزدلی ابوالفضل

روحانی یزدلی ابوالفضل

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 61 آزمون

زبان
توکلی بیدگلی داود

توکلی بیدگلی داود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
امیدی بیدگلی فاطمه

امیدی بیدگلی فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
برجی مریم

برجی مریم

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
یزلانی بیدگلی فاطمه

یزلانی بیدگلی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بی غم بیدگلی زهرا

بی غم بیدگلی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
حسنی سیده زهرا

حسنی سیده زهرا

حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
باغبانی محمدآبادی علی

باغبانی محمدآبادی علی

علوم قران وحديث|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
رشیدی نصرآبادی مهدی

رشیدی نصرآبادی مهدی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فلاح کار میلاد

فلاح کار میلاد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سیاری آرانی هدیه

سیاری آرانی هدیه

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
بیلدار آرانی علیرضا

بیلدار آرانی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
مساح بیدگلی رضا

مساح بیدگلی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسنی نصرآبادی علی اصغر

حسنی نصرآبادی علی اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
طالقانی آرانی محبوبه

طالقانی آرانی محبوبه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رسول زاده سها

رسول زاده سها

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عسگری نرگس

عسگری نرگس

اديان وعرفان|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
حیدری ارجلو حسین

حیدری ارجلو حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
رفاهی علیرضا

رفاهی علیرضا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
رزاقیان ارانی محمد

رزاقیان ارانی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
میرحسینی آرانی سیدمجتبی

میرحسینی آرانی سیدمجتبی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
روحی زهرا

روحی زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نوروزی امیرحسین

نوروزی امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ابراهیم زاده فائزه

ابراهیم زاده فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نادری یزدلی زهرا سادات

نادری یزدلی زهرا سادات

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
طامه بیدگلی زینب

طامه بیدگلی زینب

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
مهتری آرانی علی

مهتری آرانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کاوه نوش آبادی زهرا

کاوه نوش آبادی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
شویدی نوش ابادی زهرا

شویدی نوش ابادی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نمکی آرانی مریم

نمکی آرانی مریم

روانشناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
خاکی ارانی علی

خاکی ارانی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کریم زاده فرد بیدگلی امیرحسین

کریم زاده فرد بیدگلی امیرحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سربلوکی آرانی فاطمه

سربلوکی آرانی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پاسبان زاده بیدگلی حدیثه

پاسبان زاده بیدگلی حدیثه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
ستم کش عباس

ستم کش عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رنجبرنوش ابادی مهدی

رنجبرنوش ابادی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حاجی زادگان بیدگلی سارا

حاجی زادگان بیدگلی سارا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عموزاده بیدگلی الهام

عموزاده بیدگلی الهام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
آذری آرانی زهرا

آذری آرانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اکرمیان ارانی علی اصغر

اکرمیان ارانی علی اصغر

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رحمانی نوش آبادی لیلا

رحمانی نوش آبادی لیلا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کشائی آرانی یاسمن

کشائی آرانی یاسمن

مترجمي زبان الماني|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
نوروزپورمقدم فاطمه

نوروزپورمقدم فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حیدرزاده نگین

حیدرزاده نگین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نجاری یزدلی سجاد

نجاری یزدلی سجاد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عباس پورمقدم بیدگلی مریم

عباس پورمقدم بیدگلی مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
صادقی آرانی مهدی

صادقی آرانی مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
علی اکبرزاده آرانی هانیه

علی اکبرزاده آرانی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دادخواه زهرا

دادخواه زهرا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مولایی فاطمه

مولایی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خوبی علی

خوبی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
غیاث پور محمدجواد

غیاث پور محمدجواد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نعیمیان زینب

نعیمیان زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
روحانی بیدگلی سپهر

روحانی بیدگلی سپهر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حلاجی بیدگلی علی

حلاجی بیدگلی علی

فيزيک مهندسي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
آقاعموئی آرانی مهدی

آقاعموئی آرانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قاسم اف علی

قاسم اف علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عسگرپور آرانی حمیدرضا

عسگرپور آرانی حمیدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آرانی میلاد

آرانی میلاد

مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خداداد نوش آبادی علی

خداداد نوش آبادی علی

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خبازی آرانی کوثر

خبازی آرانی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غیرتی محمدامین

غیرتی محمدامین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
قندیانی آرانی عباس

قندیانی آرانی عباس

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
خبازی آرانی حمید

خبازی آرانی حمید

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خاری نژاد آرانی نجمه

خاری نژاد آرانی نجمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفها ن

1سال کانونی / 28 آزمون

زبان
حاجی حسنی آرانی رضا

حاجی حسنی آرانی رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حداد حمیدرضا

حداد حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ابراهیمی خوشنامه سید عرفان

ابراهیمی خوشنامه سید عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بهرامی نژاد محمدصادق

بهرامی نژاد محمدصادق

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عنایتی بیدگلی عالمه

عنایتی بیدگلی عالمه

علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نوحی بیدگلی سپیده

نوحی بیدگلی سپیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کدخدازاده فاطمه

کدخدازاده فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
منصوری آرانی علی

منصوری آرانی علی

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رحیمیان بیدگلی فاطمه

رحیمیان بیدگلی فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خبیری بیدگلی فاطمه

خبیری بیدگلی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عباس زاده آرانی مریم سادات

عباس زاده آرانی مریم سادات

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
پورمحمد طیبه

پورمحمد طیبه

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حمیدی سده محبوبه

حمیدی سده محبوبه

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
متشکر ارانی فاطمه

متشکر ارانی فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زراعتی آرانی ملیکا

زراعتی آرانی ملیکا

علوم ورزشي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دهقانیان آرانی سعید

دهقانیان آرانی سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صمدی علی آبادی زهرا

صمدی علی آبادی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نورانیان آرانی علیرضا

نورانیان آرانی علیرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رمضانی بیدگلی الهه

رمضانی بیدگلی الهه

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زمینی آرانی زینب

زمینی آرانی زینب

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شیخی نوش آبادی سمانه

شیخی نوش آبادی سمانه

حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
علوی نوش ابادی لیلاسادات

علوی نوش ابادی لیلاسادات

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عباس پورمقدم بیدگلی فاطمه

عباس پورمقدم بیدگلی فاطمه

اديان وعرفان|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خاکباز آرانی زهرا

خاکباز آرانی زهرا

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فروتنی فاطمه

فروتنی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رضائی نوش آبادی محمدمسلم

رضائی نوش آبادی محمدمسلم

علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رضوانیان فاطمه

رضوانیان فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اربابی بیدگلی فاطمه

اربابی بیدگلی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
طاهرزاده نوش ابادی زهرا

طاهرزاده نوش ابادی زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
میرزایی محمدابادی مطهره

میرزایی محمدابادی مطهره

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سالاری فائزه

سالاری فائزه

علوم ورزشي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
غیاث پور حسین

غیاث پور حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
میرحسینی آرانی سیدمرتضی

میرحسینی آرانی سیدمرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دهقانی یزدلی مهدی

دهقانی یزدلی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اختیاری نوش آبادی محسن

اختیاری نوش آبادی محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
درب ریگی نوشابادی مرضیه

درب ریگی نوشابادی مرضیه

زبان شناسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
گرامی نوش ابادی ابوالفضل

گرامی نوش ابادی ابوالفضل

علوم ورزشي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
امانی پور احمدرضا

امانی پور احمدرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهدوی علی اکبر

مهدوی علی اکبر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دهقانی بیدگلی محمدحسین

دهقانی بیدگلی محمدحسین

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
خداداد نوش آبادی مهدی

خداداد نوش آبادی مهدی

علوم ورزشي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قربان پور آرانی زینب

قربان پور آرانی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدی محمدآبادی فائزه

احمدی محمدآبادی فائزه

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نیکی نوش ابادی ابوالفضل

نیکی نوش ابادی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عمرانی نژاد امیرحسین

عمرانی نژاد امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خرم آبادی زینب

خرم آبادی زینب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خرم آبادی نسرین

خرم آبادی نسرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رزمی منش امیرحسین

رزمی منش امیرحسین

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهمنی بیدگلی محدثه

بهمنی بیدگلی محدثه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آبیاری بیدگلی علیرضا

آبیاری بیدگلی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سیدی بیدگلی عارفه سادات

سیدی بیدگلی عارفه سادات

علوم ورزشي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زعفرانی آرانی فاطمه

زعفرانی آرانی فاطمه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عصارمفرد آرانی زینب

عصارمفرد آرانی زینب

اقتصاد|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سمیعی نیا علی

سمیعی نیا علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صباری فرد کوثر

صباری فرد کوثر

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
معنوی مقدم زینب

معنوی مقدم زینب

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حقیقی محمدابادی مسعود

حقیقی محمدابادی مسعود

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رئوفی آرانی فاطمه

رئوفی آرانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباس زاده عارفه سادات

عباس زاده عارفه سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امیری آرانی علی

امیری آرانی علی

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
روشنی نوش آبادی عارف

روشنی نوش آبادی عارف

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عسگرحکیمی آرانی علی

عسگرحکیمی آرانی علی

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اکبریان فاطمه

اکبریان فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حقیقی محمدابادی سلمان

حقیقی محمدابادی سلمان

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جهانتاب جواد

جهانتاب جواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خانی آرانی نرجس

خانی آرانی نرجس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عظیمی فریبا

عظیمی فریبا

مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مطمئن آرانی امیرمحمد

مطمئن آرانی امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقی زهرا

صادقی زهرا

فيزيک مهندسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سربند آرانی الهه

سربند آرانی الهه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زراعتی نصرابادی لیلا

زراعتی نصرابادی لیلا

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رادمهر محمدحسین

رادمهر محمدحسین

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خورشیدی بیدگلی محدثه

خورشیدی بیدگلی محدثه

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سلیمانی نصرابادی متین

سلیمانی نصرابادی متین

اديان وعرفان|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
باغی نصرابادی ابوالفضل

باغی نصرابادی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
کبوتری بیدگلی امیرحسین

کبوتری بیدگلی امیرحسین

علوم ورزشي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مشهودی بیدگلی فائزه

مشهودی بیدگلی فائزه

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مکارپور آرانی فاطمه

مکارپور آرانی فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 7:19:56 AM
Menu