نطنز

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر نطنز

جهان پور کیانور

جهان پور کیانور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

7سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
نظرپور فاطمه

نظرپور فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
ابراهیمی امیرحسین

ابراهیمی امیرحسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حاجی هادی علیرضا

حاجی هادی علیرضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سلیمانی نطنزی محمد صادق

سلیمانی نطنزی محمد صادق

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حسن پور سارا

حسن پور سارا

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مختاری محدثه

مختاری محدثه

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اسدی ابوالفضل

اسدی ابوالفضل

باستان شناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
6/1/2023 8:12:39 AM
Menu