خميني شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر خميني شهر

کریمی فرح

کریمی فرح

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
هدایی عرفان

هدایی عرفان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
احمدیان سارا

احمدیان سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فردعمادی حامد

فردعمادی حامد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شکرانی سجاد

شکرانی سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خالوئی فروزان

خالوئی فروزان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
باقری شهروز

باقری شهروز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رضائی مهدی

رضائی مهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
باقری علیرضا

باقری علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صالحی رضا

صالحی رضا

امار|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شفیعی اکرم

شفیعی اکرم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کریمی پریسا

کریمی پریسا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حاج شریفی آرمان

حاج شریفی آرمان

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
کبیریان حسن

کبیریان حسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رضائی فواد

رضائی فواد

علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اصغریان امیرحسین

اصغریان امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
طاهری امیرحسین

طاهری امیرحسین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حیدرنژاد علی

حیدرنژاد علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خلیلی محمد

خلیلی محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
صائبی علیرضا

صائبی علیرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سعیدی آرمان

سعیدی آرمان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عموشاهی علیرضا

عموشاهی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شاهین شایسته

شاهین شایسته

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حیدری زینب

حیدری زینب

جغرافيا|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
میردامادی متینه السادات

میردامادی متینه السادات

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
انتظاری محمد

انتظاری محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قصری محمد

قصری محمد

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فرهمندیان حافظ

فرهمندیان حافظ

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شیروی حسین

شیروی حسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عابدی خوزانی علیرضا

عابدی خوزانی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رحیمی شقایق

رحیمی شقایق

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عمادی بهنام

عمادی بهنام

مهندسي مکانيک|دانشگاه زابل | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شیروی مهدی

شیروی مهدی

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محبوبی علیرضا

محبوبی علیرضا

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سلمانی نسیم

سلمانی نسیم

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهرابی محمدرضا

مهرابی محمدرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رضائی محمد

رضائی محمد

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جولائی فروشانی مهدی

جولائی فروشانی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نیک فروز وحید

نیک فروز وحید

فيزيک مهندسي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حاج هاشمی حسین

حاج هاشمی حسین

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شمسی محدثه

شمسی محدثه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ابراهیمی وحید

ابراهیمی وحید

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مسیبی بهنام

مسیبی بهنام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ابراهیمی نوید

ابراهیمی نوید

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فلاح زاده بهزاد

فلاح زاده بهزاد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شمس مصطفی

شمس مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضائی امیرحسین

رضائی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ملکوتی زهرا

ملکوتی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حبیبی علیرضا

حبیبی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فخاری رضا

فخاری رضا

مهندسي عمران|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
کیانی شقایق

کیانی شقایق

جغرافيا|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رنجبر محمد

رنجبر محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قربانی مهسا

قربانی مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمدی مهدیه السادات

احمدی مهدیه السادات

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضائی مهدی

رضائی مهدی

مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
آقایی فاطمه

آقایی فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
صمدی امید

صمدی امید

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
کاکوئی حسین

کاکوئی حسین

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صرامی امیرحسین

صرامی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
گلستانه سیدامیرحسین

گلستانه سیدامیرحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مصطفایی حامد

مصطفایی حامد

مهندسي مکانيک|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پورک علیرضا

پورک علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضائی آدریانی علی

رضائی آدریانی علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدی راد عاطفه

محمدی راد عاطفه

علوم ورزشي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بلدی محسن

بلدی محسن

ارتباطتصويري|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
قربانی زهرا

قربانی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تولائی حامد

تولائی حامد

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
علیجانی پویا

علیجانی پویا

مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آقامحمدی فاضل

آقامحمدی فاضل

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسماعیلی فاطمه

اسماعیلی فاطمه

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صالحی امیر

صالحی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عابدینی آرمان

عابدینی آرمان

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کاشی محمدجواد

کاشی محمدجواد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کاکوئی زهرا

کاکوئی زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عشقعلیان فائزه

عشقعلیان فائزه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بیاتی عباس

بیاتی عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گرجی فائزه

گرجی فائزه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرپور محمد

جعفرپور محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قدیمی علی

قدیمی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مختاری علیرضا

مختاری علیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کهندژ فر پریسا

کهندژ فر پریسا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بابائی زهرا

بابائی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صرامی نگین

صرامی نگین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائی فاطمه

رضائی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
علی ترکان حسین

علی ترکان حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حاج حیدری مهرشاد

حاج حیدری مهرشاد

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شمسی سینا

شمسی سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نیک دل زهرا

نیک دل زهرا

مرمت اثارتاريخي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
رفیعی رضا

رفیعی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خاقانی علیرضا

خاقانی علیرضا

مديريت صنعتي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عموچی امیررضا

عموچی امیررضا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کاویانی زهرا

کاویانی زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نعمتی محمدجواد

نعمتی محمدجواد

حقوق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حبیبی علی

حبیبی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حاجیان سجاد

حاجیان سجاد

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صرامی مهدی

صرامی مهدی

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کریمی احمدرضا

کریمی احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حاجیان امیرعلی

حاجیان امیرعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سرخیان سیمین

سرخیان سیمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کاظمی فاطمه

کاظمی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رستمی محمد

رستمی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پریشانی امیرحسین

پریشانی امیرحسین

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مختاری محمد

مختاری محمد

علوم قران وحديث|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حاجی حیدری میکائیل

حاجی حیدری میکائیل

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
امیریوسفی علیرضا

امیریوسفی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عنایتی علی

عنایتی علی

مهندسي برق|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحمتی مهدی

رحمتی مهدی

علوم سياسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خانی فاطمه زهرا

خانی فاطمه زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدی سینا

محمدی سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضائی سجاد

رضائی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مجیری محسن

مجیری محسن

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نوروزی امیرحسین

نوروزی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
صالح پور ثمین

صالح پور ثمین

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
باقری علی

باقری علی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شریفی محمد

شریفی محمد

علوم کامپيوتر|دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

3سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/30/2023 6:02:50 AM
Menu