نائين

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر نائين

ابراهیمی زهرا

ابراهیمی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسماعیلی اشکهرانی زهرا

اسماعیلی اشکهرانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جمال بافرانی فاطمه

جمال بافرانی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
احمدی ورزنه لیلا

احمدی ورزنه لیلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خردمندی زهرا

خردمندی زهرا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حیدری دستجردی فاطمه

حیدری دستجردی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عباسی جشوقانی علیرضا

عباسی جشوقانی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قطبی ورزنه زهرا

قطبی ورزنه زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حبیب الهی حسن آبادی حمیدرضا

حبیب الهی حسن آبادی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فصیحی دستجردی فاطمه

فصیحی دستجردی فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قاسمی ورزنه مهدی

قاسمی ورزنه مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابراهیمی ورزنه لیلا

ابراهیمی ورزنه لیلا

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جلالی نسیم

جلالی نسیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خردمندی رضا

خردمندی رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حیدری محمدرضا

حیدری محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رجائی هرندی مائده

رجائی هرندی مائده

مديريت دولتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ورپایی علیرضا

ورپایی علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ملک پور محمدی زهرا

ملک پور محمدی زهرا

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کنعانی هرندی محمدباقر

کنعانی هرندی محمدباقر

علوم ورزشي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدی علیرضا

محمدی علیرضا

مهندسي طبيعت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قاضی مزرعه محمدجواد

قاضی مزرعه محمدجواد

مهندسي معدن|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ناظمی هرندی امیرحسین

ناظمی هرندی امیرحسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قدرتی شاتوری کوثر

قدرتی شاتوری کوثر

مشاوره|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بقایی مقدم علی

بقایی مقدم علی

فيزيک|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسماعیلی کوپایی محمد حسن

اسماعیلی کوپایی محمد حسن

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/29/2023 3:33:33 PM
Menu