شهرضا

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شهرضا

نجاری محمدمهدی

نجاری محمدمهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
یعقوبی علی

یعقوبی علی

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
ناغانی المیرا

ناغانی المیرا

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رستمیان امیررضا

رستمیان امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نظری مهتاب

نظری مهتاب

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

زبان
کهن پور مهدی

کهن پور مهدی

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
شریفانی محمد هادی

شریفانی محمد هادی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
قبادی مهدیه

قبادی مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بیدقی محمد

بیدقی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
جعفری مریم

جعفری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زیلابی سندگانی احمد

زیلابی سندگانی احمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
غفاری طالخونچه سپیده

غفاری طالخونچه سپیده

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
ترابی محمدحسین

ترابی محمدحسین

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
باقری زهرا

باقری زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
کهنگی محدثه سادات

کهنگی محدثه سادات

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
فخار مینا

فخار مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
میری سیدمجتبی

میری سیدمجتبی

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
قرقانی علی

قرقانی علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
سالک محمد

سالک محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مصفی شهرضا فاطمه

مصفی شهرضا فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شفی علی

شفی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نوروزی مهدی

نوروزی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کیانی فر زهرا

کیانی فر زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مظلومی علیرضا

مظلومی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جهانبانی ثمین

جهانبانی ثمین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نصیری نوید

نصیری نوید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سالک حدیثه

سالک حدیثه

علوم مهندسي|مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
انصاریپور احمدرضا

انصاریپور احمدرضا

روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
حسینی علی

حسینی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کیاصادقی زهرا

کیاصادقی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
میرهادی سیدصدرالدین

میرهادی سیدصدرالدین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آرامی علی

آرامی علی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رضویزاده فاطمه سادات

رضویزاده فاطمه سادات

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
صداقت سجاد

صداقت سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سالمی مهسا

سالمی مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهرامیان شادی

بهرامیان شادی

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
عشقی پردیس

عشقی پردیس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محسنی فاطمه

محسنی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
یزدانی عمله متین

یزدانی عمله متین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
توکلی زهرا

توکلی زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عمرانپور محسن

عمرانپور محسن

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
ابراهیمی پور مهدی

ابراهیمی پور مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قرقانی منصوره

قرقانی منصوره

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عسگری نفیسه

عسگری نفیسه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
محرابی ندا

محرابی ندا

مشاوره|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جاوید قراچه فاطمه

جاوید قراچه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نصیری فرزانه

نصیری فرزانه

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
باقی محمدحافظ

باقی محمدحافظ

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محسن پور شهرضا امیرحسین

محسن پور شهرضا امیرحسین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عاشوری پرهام

عاشوری پرهام

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رجایی آذرخوارانی مریم

رجایی آذرخوارانی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اولیائی سیدسجاد

اولیائی سیدسجاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سجادی عطاآبادی سیدسعید

سجادی عطاآبادی سیدسعید

فيزيک|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
امیری زهرا

امیری زهرا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عرب جعفری زهرا

عرب جعفری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
صالحیان مهشاد

صالحیان مهشاد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عارف زهرا

عارف زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شاملی شهرضا محمدمهدی

شاملی شهرضا محمدمهدی

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضایی دره شوری طوبی

رضایی دره شوری طوبی

علوم سياسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سودایی صبا

سودایی صبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ورپشتی اکرم

ورپشتی اکرم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
محمدزاده محمدجواد

محمدزاده محمدجواد

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
کهن پور پیمان

کهن پور پیمان

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شهبازی فاطمه

شهبازی فاطمه

فيزيک|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
صفائی وشاره سیداکبر

صفائی وشاره سیداکبر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خوش روش ابوالفضل

خوش روش ابوالفضل

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
دهقانی آیدا

دهقانی آیدا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
یوسف پور یاسین

یوسف پور یاسین

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شایان زهرا

شایان زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
موسوی فاطمه

موسوی فاطمه

حسابداري|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
استادپور مجتبی

استادپور مجتبی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
آزادی مهدیه

آزادی مهدیه

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
غضنفری فاطمه

غضنفری فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جهانی جوانمردی مائده

جهانی جوانمردی مائده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قربانی محمد

قربانی محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ناظم آرش

ناظم آرش

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نکونام سلیمه

نکونام سلیمه

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سرحدی لیلا

سرحدی لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسلامی زهرا

اسلامی زهرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پورمجاهد مهتاب

پورمجاهد مهتاب

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ممیز محسن

ممیز محسن

مهندسي برق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عابدیفر عطیه

عابدیفر عطیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رحمتی محمدرضا

رحمتی محمدرضا

علوم مهندسي|مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
کارگر محمدصادق

کارگر محمدصادق

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جهانبانی فرزانه

جهانبانی فرزانه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دانایی فائزه

دانایی فائزه

مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بقایی نجمه

بقایی نجمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نقوی سعیده

نقوی سعیده

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
کاویانی مائده

کاویانی مائده

زبان وادبيات فارسي|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نریمانی زینب

نریمانی زینب

جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ضیائی سجاد

ضیائی سجاد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
عشوری محمد

عشوری محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدی جانبازلو محمدمهدی

محمدی جانبازلو محمدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
معتمدی علی

معتمدی علی

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آقاسی محمدصادق

آقاسی محمدصادق

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدیان کهرویه علیرضا

محمدیان کهرویه علیرضا

امار|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نوری فاطمه

نوری فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تیموری رقیه

تیموری رقیه

روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زمان ضاد فردین

زمان ضاد فردین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نادری علی

نادری علی

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عموهادی متین

عموهادی متین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هادی زهرا

هادی زهرا

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
الهیان طاها

الهیان طاها

نقاشي|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
جعفریان فرشته

جعفریان فرشته

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعیدی ابوالفضل

سعیدی ابوالفضل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
امیری سکینه

امیری سکینه

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نادری دره شوری محمدامین

نادری دره شوری محمدامین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
یوسفیان آرام

یوسفیان آرام

فلسفه|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
موسوی زاده کیمیا

موسوی زاده کیمیا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دهقان فاطمه

دهقان فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
موسوی سیدنازنین

موسوی سیدنازنین

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قرقانی منصوره

قرقانی منصوره

مهندسي پليمر|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شایان امیرحسین

شایان امیرحسین

جغرافيا|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/3/2023 6:17:30 PM
Menu