كاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كاشان

اژدری زهره

اژدری زهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
حقیقت خواه فاطمه سادات

حقیقت خواه فاطمه سادات

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

8سال کانونی / 136 آزمون

ریاضی
داور زینب

داور زینب

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
اصلانی اخوره علیائی نیما

اصلانی اخوره علیائی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
پشت مشهدی نشلجی امیرحسین

پشت مشهدی نشلجی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
بابااحمدی علی

بابااحمدی علی

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
مظاهری سمیرا

مظاهری سمیرا

شيمي محض|دانشگاه کاشان | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
مومنی سیدعلی

مومنی سیدعلی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
مومنی طاهری محمدابراهیم

مومنی طاهری محمدابراهیم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
عرب بافرانی زهرا

عرب بافرانی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
محسنی فاضل علیرضا

محسنی فاضل علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
معینی فر نصرآبادی علی

معینی فر نصرآبادی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رحیمی حسین

رحیمی حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
صانع زهرا

صانع زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
اسدی محمدآبادی فرینوش

اسدی محمدآبادی فرینوش

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قمصری محمدپارسا

قمصری محمدپارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مصلح آرانی علیرضا

مصلح آرانی علیرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
احسنی حانیه

احسنی حانیه

اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
اخلاقی کاشی فر علی اصغر

اخلاقی کاشی فر علی اصغر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نمازی ونی حسین

نمازی ونی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ژاله خواه فائزه

ژاله خواه فائزه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اقبالی نوش آبادی ابوالفضل

اقبالی نوش آبادی ابوالفضل

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رنجبرنشلجی سید سجاد

رنجبرنشلجی سید سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
راحتی سجاد

راحتی سجاد

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
مهندس سینا

مهندس سینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پاسبانی صومعه پیمان

پاسبانی صومعه پیمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شاعری زهرا

شاعری زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مشهدی نیاسر زهرا

مشهدی نیاسر زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رشیدی سیدعلم الهدی

رشیدی سیدعلم الهدی

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
فرخ یار امیرفرشاد

فرخ یار امیرفرشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اسمعیلی محمدمعین

اسمعیلی محمدمعین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زراعتی ابوالفضل

زراعتی ابوالفضل

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
شویدی فاطمه

شویدی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زارعی ابراهیم

زارعی ابراهیم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
گنجی زاده زواره فاطمه

گنجی زاده زواره فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حاجی زاده لتحری فهیمه

حاجی زاده لتحری فهیمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
افضلی فاطمه

افضلی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ستوده زراعتی شکوفه

ستوده زراعتی شکوفه

شيمي محض|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پوران فاطمه

پوران فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بهشتی صدر سیدپارسا

بهشتی صدر سیدپارسا

حقوق|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
سرافرازی خالدی مهلا

سرافرازی خالدی مهلا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اعتمادی زهرا

اعتمادی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کاشانی منفرد مسعود

کاشانی منفرد مسعود

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
موریسیان فاطمه

موریسیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امینی معین هادی

امینی معین هادی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
امینی معین مهدی

امینی معین مهدی

مديريت مالي|دانشگاه ميبد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
موسوی مورکانی سید محمدحسین

موسوی مورکانی سید محمدحسین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
راحمی محمدمسعود

راحمی محمدمسعود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مومنی علیرضا

مومنی علیرضا

اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
استقامت حسین

استقامت حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بازیگران ارغوان

بازیگران ارغوان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خاکسار عارف

خاکسار عارف

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نیری سیدعلی

نیری سیدعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اطلسی سارا

اطلسی سارا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اصالت منش اصفیا

اصالت منش اصفیا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گلابچی فاطمه

گلابچی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عباسی نوش آبادی امیرمحمد

عباسی نوش آبادی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمدی نسب حمیدرضا

احمدی نسب حمیدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
پوربابائی امیرحسین

پوربابائی امیرحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نامور امیررضا

نامور امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اشرفی محمدجواد

اشرفی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شبانی زاده نصرابادی مهدیه

شبانی زاده نصرابادی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طاهری نساج محمدسجاد

طاهری نساج محمدسجاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ناظری علی

ناظری علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اخوان مریم

اخوان مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نجیب فاطمه

نجیب فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قمصری شیدا

قمصری شیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قربانی حسنارود ریحانه

قربانی حسنارود ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صادقی طاهری حسین

صادقی طاهری حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طلوعی معین

طلوعی معین

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قطان کاشانی محمدحسین

قطان کاشانی محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سعیدی مفرد مریم

سعیدی مفرد مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جاوید پناه حسین

جاوید پناه حسین

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سکوت نوش ابادی ساراسادات

سکوت نوش ابادی ساراسادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باقری محمدمهدی

باقری محمدمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کاظمی ده ابادی زهرا

کاظمی ده ابادی زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بلال فاطمه

بلال فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محمدابراهیمی نشلجی علیرضا

محمدابراهیمی نشلجی علیرضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
تقوی اردکان محمد

تقوی اردکان محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صباغیان ابوالفضل

صباغیان ابوالفضل

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اطلسی امیرعلی

اطلسی امیرعلی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محتشمی زهرا

محتشمی زهرا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صادق فاطمه

صادق فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
متقی نژاد محمدامین

متقی نژاد محمدامین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بالاخانه محمدمتین

بالاخانه محمدمتین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
معراجی پور شیدا

معراجی پور شیدا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عبدلی محمدمهدی

عبدلی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رهبری محمدحسین

رهبری محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ملائی علی

ملائی علی

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اخباری مریم

اخباری مریم

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مرزبانی نیما

مرزبانی نیما

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خیرخواه محمدمهدی

خیرخواه محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
احمدی قلعه خلیفه عارفه

احمدی قلعه خلیفه عارفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
طالبیان اردستانی فاطمه

طالبیان اردستانی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فارسی زینب

فارسی زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اخوان فر فاطمه

اخوان فر فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صمیمیت یزدان

صمیمیت یزدان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قائمی نژاد زینب

قائمی نژاد زینب

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
یوسفیان کیمیا

یوسفیان کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آقاجانی محمدرضا

آقاجانی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مصطفائی محمد

مصطفائی محمد

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهمان نواز علیرضا

مهمان نواز علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رزاقی محمدحسین

رزاقی محمدحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کریمی مشکانی فاطمه

کریمی مشکانی فاطمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عطار ابوالفضل

عطار ابوالفضل

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شومالی ملیکا

شومالی ملیکا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سرائی فینی رضوانه

سرائی فینی رضوانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خلیلی خرم مهسا

خلیلی خرم مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
میران زاده یلدا

میران زاده یلدا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرتضوی فر آرمین

مرتضوی فر آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بهروز پرستو

بهروز پرستو

مهندسي عمران|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خدمتی هدی

خدمتی هدی

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
قاری زاده مقدم فرزاد

قاری زاده مقدم فرزاد

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمودیان زهراسادات

محمودیان زهراسادات

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جوکاری منصوره

جوکاری منصوره

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شجاعی نژاد ریحانه سادات

شجاعی نژاد ریحانه سادات

اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
یحیی آبادی زهرا

یحیی آبادی زهرا

روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فیروزی اسد

فیروزی اسد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
وقاری لیلا

وقاری لیلا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طالبیان فر محمدعلی

طالبیان فر محمدعلی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بابا قربانی بهادر

بابا قربانی بهادر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جوانی امیرعباس

جوانی امیرعباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جوانمردی محمد

جوانمردی محمد

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
منصوری هانیه

منصوری هانیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گندم کارورکانی سجاد

گندم کارورکانی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مزینی سحر

مزینی سحر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اعتصامی مطهره

اعتصامی مطهره

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
یوسف زاده جابر

یوسف زاده جابر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نیکخواه محمدمهدی

نیکخواه محمدمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خوش بیان یزدان

خوش بیان یزدان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نعمتیان رضا

نعمتیان رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | محروم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شکری مشکانی امیرمحمد

شکری مشکانی امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
باقرزاده ینجه کار فاطمه

باقرزاده ینجه کار فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حمیدی نیاسر علیرضا

حمیدی نیاسر علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ربیعی فر زهرا

ربیعی فر زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفها ن

1سال کانونی / 27 آزمون

زبان
اعتصام مسعود

اعتصام مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کاشانچی سیدامیرعباس

کاشانچی سیدامیرعباس

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
یوسفی مینا سادات

یوسفی مینا سادات

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سرافرازی شکیلا

سرافرازی شکیلا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مشرقی شایان

مشرقی شایان

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
میرزائی مفردون مریم

میرزائی مفردون مریم

فيزيک|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خادمی مهدی

خادمی مهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ترکی زینب

ترکی زینب

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خدابخشی نگین

خدابخشی نگین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فخار سهیل

فخار سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
معینی منش محمدمهدی

معینی منش محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نراقی نشلجی حمیدرضا

نراقی نشلجی حمیدرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
موسویان ساراسادات

موسویان ساراسادات

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عطوف نساج محمدحسین

عطوف نساج محمدحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
گیلاسی فاطمه

گیلاسی فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مسچی سیدامیرحسین

مسچی سیدامیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
استادیان بیدگلی امیررضا

استادیان بیدگلی امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طوغانی محمدجواد

طوغانی محمدجواد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کویری کاشانی محمدمهدی

کویری کاشانی محمدمهدی

زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رحمت پناه قدسیه

رحمت پناه قدسیه

علوم ورزشي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قندی زهرا

قندی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
کریمی کاشانی افسانه

کریمی کاشانی افسانه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جمالی محمدجواد

جمالی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
میرصیفی فرد نیاسری ملیکاسادات

میرصیفی فرد نیاسری ملیکاسادات

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
لطفی رسول

لطفی رسول

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ابراهیمیان مشهدی زینب

ابراهیمیان مشهدی زینب

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خاکباز امیرحسین

خاکباز امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حقیر علی

حقیر علی

روانشناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رستمیان محمدسجاد

رستمیان محمدسجاد

زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحیمی ویدوج زینب

رحیمی ویدوج زینب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جوانمردی مهدی

جوانمردی مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ناصری زاده قمصری سیدحسین

ناصری زاده قمصری سیدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرکبی سیدعلی

مرکبی سیدعلی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شورابیان علیرضا

شورابیان علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هاشمی طاهری علی

هاشمی طاهری علی

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
میرزازاده ابوالفضل

میرزازاده ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خرم گاه زهرا

خرم گاه زهرا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سلامتی قمصری فاطمه

سلامتی قمصری فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مقدس فرد ابوالفضل

مقدس فرد ابوالفضل

نقاشي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
صامعی سپهر

صامعی سپهر

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تقدسی سجاد

تقدسی سجاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پورتوکل سارا

پورتوکل سارا

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عظیمی قصبه نطنزی رادین

عظیمی قصبه نطنزی رادین

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ناظم الرعایا محمدمهدی

ناظم الرعایا محمدمهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قیصریان هنجنی فرزانه

قیصریان هنجنی فرزانه

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
هاشم زاده قالهری فائزه

هاشم زاده قالهری فائزه

جامعه شناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عبیدی نوش ابادی محمدجواد

عبیدی نوش ابادی محمدجواد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
احمدی صفت مهدی

احمدی صفت مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دائی زاده علیرضا

دائی زاده علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خدابخشی آتنا

خدابخشی آتنا

زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مولادوست حانیه

مولادوست حانیه

جامعه شناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رسولی زارعی حسن

رسولی زارعی حسن

مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
چناری محمدمحمود

چناری محمدمحمود

باستان شناسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عفیفه زاده کاشانی مرتضی

عفیفه زاده کاشانی مرتضی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قدرت اللهی علی

قدرت اللهی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
کریمی قهرودی محسن

کریمی قهرودی محسن

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رحیمیان لتحری فاطمه

رحیمیان لتحری فاطمه

حقوق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صالحی زارعی محمدرضا

صالحی زارعی محمدرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جعفری علوی سیدمحسن

جعفری علوی سیدمحسن

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دریدانی فاطمه

دریدانی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قائم پناه معین

قائم پناه معین

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حیدری محمدامین

حیدری محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زارعی زهرا

زارعی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدوند آرین

احمدوند آرین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
علیزاده آرانی علی

علیزاده آرانی علی

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نورانی سحر

نورانی سحر

مهندسي معماري|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
درب زنجیری معین

درب زنجیری معین

مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
کوچکی نشلجی مهدی

کوچکی نشلجی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بدیعی امین

بدیعی امین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دهقانی زینب

دهقانی زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عدنی خنبی فاطمه سادات

عدنی خنبی فاطمه سادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مازوچی عاطفه

مازوچی عاطفه

علوم ورزشي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فارسی امید

فارسی امید

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جهانی نژاد محمد طه

جهانی نژاد محمد طه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هاشمی طاهری محمدحسن

هاشمی طاهری محمدحسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عسکری زینب

عسکری زینب

مهندسي عمران|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عسکری زهرا

عسکری زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
تکباش علیرضا

تکباش علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
چک بر محمدحسین

چک بر محمدحسین

مترجمي زبان عربي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ماشالله زاده حدیثه

ماشالله زاده حدیثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عسکری محمد حسین

عسکری محمد حسین

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
چاوشی زهرا

چاوشی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلوکی محمد

سلوکی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدوی فر علی

مهدوی فر علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تنباکوکاری محمداسماعیل

تنباکوکاری محمداسماعیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هلی حسین

هلی حسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رمضانی علوی عباس

رمضانی علوی عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نیک مهر فاطمه

نیک مهر فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
معیری فرزانه

معیری فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فرشچی مهدی

فرشچی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هنرمندکاشی علی

هنرمندکاشی علی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غفار محمدابراهیم

غفار محمدابراهیم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کیوانی پور محمدمعین

کیوانی پور محمدمعین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کرباسی علی

کرباسی علی

مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عرفانی راد علی محمد

عرفانی راد علی محمد

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسینی سیدمهدی

حسینی سیدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سحرخوان سجاد

سحرخوان سجاد

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امین آبادی علی

امین آبادی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسکندری پور حوریه

اسکندری پور حوریه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
میرزائی پریسا

میرزائی پریسا

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
میدان شرفی ریحانه

میدان شرفی ریحانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چوپانیان مریم

چوپانیان مریم

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کریمشاهی بیدگلی محمد

کریمشاهی بیدگلی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفری مرقی اسماء

جعفری مرقی اسماء

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قادریان هدیه

قادریان هدیه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چهارباغی پشت مشهدی محسن

چهارباغی پشت مشهدی محسن

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالحی ارمکی حسین

صالحی ارمکی حسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
صادق پوربادی مرضیه

صادق پوربادی مرضیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسدی آریا

اسدی آریا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودی میمند امیرحسن

محمودی میمند امیرحسن

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسنارودی فاطمه

حسنارودی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مقدم امین محمدحسن

مقدم امین محمدحسن

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اخوان فینی علی

اخوان فینی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نویدی پور یوسف

نویدی پور یوسف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
واسعی کاشانی سیدمحمدهادی

واسعی کاشانی سیدمحمدهادی

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شایان مقدم محمدمهدی

شایان مقدم محمدمهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قدیری حسین

قدیری حسین

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سقائی حضرتی حسن

سقائی حضرتی حسن

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فضائلی حجت

فضائلی حجت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زمانی زمان

زمانی زمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فیاضی المیرا

فیاضی المیرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حلاج باشی نگین

حلاج باشی نگین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مصدقیان جوشقانی فاطمه

مصدقیان جوشقانی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مدرس زاده سینا

مدرس زاده سینا

حقوق|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دانش فر کوثر

دانش فر کوثر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
علی جعفری طاهری مریم

علی جعفری طاهری مریم

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدی ثابت زینب

محمدی ثابت زینب

مهندسي معماري|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نجابت قمصری مبینا

نجابت قمصری مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهمان نواز مطهره

مهمان نواز مطهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حیدرپور مصطفی

حیدرپور مصطفی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسحاقی فرد مریم

اسحاقی فرد مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نیکوکار فینی زینب سادات

نیکوکار فینی زینب سادات

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
معصومی راوندی عرفان

معصومی راوندی عرفان

مهندسي برق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جوانمرد مطلق قصاب علیرضا

جوانمرد مطلق قصاب علیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عندلیب نشلجی مطهره

عندلیب نشلجی مطهره

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سجادی نوش آبادی زهرا سادات

سجادی نوش آبادی زهرا سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دشوارگر محمدرسول

دشوارگر محمدرسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زرگرزاده مهدی

زرگرزاده مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سمسار سحر

سمسار سحر

باستان شناسي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ابریشمی راد علیرضا

ابریشمی راد علیرضا

زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نخودکار علی

نخودکار علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ارباب جعفری عمران

ارباب جعفری عمران

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعیدنژاد محمدحسین

سعیدنژاد محمدحسین

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مسعودی علوی زهرا سادات

مسعودی علوی زهرا سادات

شيمي محض|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نیک زاد هانیه

نیک زاد هانیه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الماسی میدانگاه فاطمه

الماسی میدانگاه فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پیران زاده کاشانی فاطمه

پیران زاده کاشانی فاطمه

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نعمتی نیما

نعمتی نیما

مهندسي صنايع|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هاشمی مهدی

هاشمی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ادهمی کاشانی علیرضا

ادهمی کاشانی علیرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
افراشته زهرا

افراشته زهرا

باستان شناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
معصومی مرضیه

معصومی مرضیه

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهیمی مرقی محمدحمید

ابراهیمی مرقی محمدحمید

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
لحمی بیدگلی سیدبهنام

لحمی بیدگلی سیدبهنام

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سادات الحسینی راضیه سادات

سادات الحسینی راضیه سادات

زيست شناسي جانوري|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مدبرزاده آرمین

مدبرزاده آرمین

شيمي محض|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
واحدی زاده فاطمه

واحدی زاده فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آزادی مائده

آزادی مائده

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
باغبانی مشکانی معین

باغبانی مشکانی معین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
میدانی پناه محمدرضا

میدانی پناه محمدرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدی محمدمهدی

محمدی محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آمیری فینی فاطمه سادات

آمیری فینی فاطمه سادات

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفها ن

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
غیبی احمدرضا

غیبی احمدرضا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زارع زهرا

زارع زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
چنینی علی

چنینی علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خیامی مظاهر

خیامی مظاهر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
باقرعلی امیر

باقرعلی امیر

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صالحیان علی

صالحیان علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دهقانی یزدلی عرفان

دهقانی یزدلی عرفان

مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آسیابان طاهری امیر عباس

آسیابان طاهری امیر عباس

علوم کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زرکار عاطفه

زرکار عاطفه

گياه پزشکي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مسافرچی ریحانه

مسافرچی ریحانه

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
استادی محمد

استادی محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سرکار علیرضا

سرکار علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
چام علی

چام علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهنامیان ریحانه

بهنامیان ریحانه

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دقیق متین

دقیق متین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدی شاد محمدرضا

احمدی شاد محمدرضا

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چاکری کیمیا

چاکری کیمیا

مهندسي معماري|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نخلی اشرف سادات

نخلی اشرف سادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شیرزادی علیرضا

شیرزادی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پیوندی بلدی مطهره

پیوندی بلدی مطهره

جامعه شناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مطلوبی سارا

مطلوبی سارا

فيزيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بلوکی پدرام

بلوکی پدرام

زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
میرزایی مائده

میرزایی مائده

شيمي محض|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحیمی محمدمهدی

رحیمی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
برادران مهدی

برادران مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سروی زاده محمدحسین

سروی زاده محمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پرهیزکاری سعید

پرهیزکاری سعید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قاسم زاده سید محمدمهدی

قاسم زاده سید محمدمهدی

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مزرعتی علی

مزرعتی علی

اقتصاد|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سروی کیمیا

سروی کیمیا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نیکوکار محمدامین

نیکوکار محمدامین

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
غفوری ارمکی سیدمحمدرسول

غفوری ارمکی سیدمحمدرسول

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زراعتکار مریم

زراعتکار مریم

شيمي محض|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
میرجعفری فاطمه سادات

میرجعفری فاطمه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خنشان علی

خنشان علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
موسوی فر سیدمحمد

موسوی فر سیدمحمد

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حلی سیدعلیرضا

حلی سیدعلیرضا

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدعلی زاده نشلجی فاطمه

محمدعلی زاده نشلجی فاطمه

فيزيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بالاخانه چی لیلا

بالاخانه چی لیلا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
کریمی محمدجواد

کریمی محمدجواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مزرعتی منا

مزرعتی منا

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدیان فر فاطمه

محمدیان فر فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
روحانی یزدلی مائده

روحانی یزدلی مائده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سیاهکار ریحانه

سیاهکار ریحانه

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
هاشمی قهی سیدمصطفی

هاشمی قهی سیدمصطفی

علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
نیکوکار فینی فاطمه سادات

نیکوکار فینی فاطمه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سعیدپور سهیل

سعیدپور سهیل

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خبازی نیاسر فریده

خبازی نیاسر فریده

شيمي محض|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
درخشان نژاد آرانی فاطمه

درخشان نژاد آرانی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
کوه سالی برزکی علیرضا

کوه سالی برزکی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
باقرزاده مهدی

باقرزاده مهدی

امار|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/4/2023 2:44:40 PM
Menu