اصفهان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اصفهان

اسدی سهیل

اسدی سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
چادگانی پور امیرشایان

چادگانی پور امیرشایان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

7سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
زارعان زهرا

زارعان زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مختارپور کسری

مختارپور کسری

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
دیانی دردشتی علی رضا

دیانی دردشتی علی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
باغی ناهید

باغی ناهید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
شکوهی گیتی

شکوهی گیتی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اعتصامی سید محمد

اعتصامی سید محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
وشوشادی فاطمه

وشوشادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ابوطالبیان مریم

ابوطالبیان مریم

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
تاویلی محمدفراز

تاویلی محمدفراز

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
جلیل شش بهره علیرضا

جلیل شش بهره علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سهرابی هانیه

سهرابی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسینی سیدمحمدرضا

حسینی سیدمحمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سهرابی علی

سهرابی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اسماعیلی مهسا

اسماعیلی مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
متین فر علیرضا

متین فر علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
موسوی سیدعلی

موسوی سیدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
قاسمی نویدرضا

قاسمی نویدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رحیمی پور محمد

رحیمی پور محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زارع محمد

زارع محمد

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شاهی مرضیه سادات

شاهی مرضیه سادات

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
هورمند فرشاد

هورمند فرشاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قاسمی فلاورجانی فرشاد

قاسمی فلاورجانی فرشاد

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بشارتیان محمد حسین

بشارتیان محمد حسین

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خانی هانیه

خانی هانیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
موسوی سیدعرفان

موسوی سیدعرفان

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بت شکن محمدامین

بت شکن محمدامین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمد بیگی زهرا

محمد بیگی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مردانی ایمان

مردانی ایمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بشارتیان محمد حسن

بشارتیان محمد حسن

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محققیان رضا

محققیان رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قاسمی علیرضا

قاسمی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بحرینیان آرمان

بحرینیان آرمان

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
کهکشان سحر

کهکشان سحر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عباسی زاده رضا

عباسی زاده رضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اخگر محمدمهدی

اخگر محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
علی یاری امیرآبادی فاطمه

علی یاری امیرآبادی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
معمار رامتین

معمار رامتین

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قنبری علیرضا

قنبری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سمیعی نژاد حوریا

سمیعی نژاد حوریا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
موذن احمدرضا

موذن احمدرضا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اصولی سیدعلیرضا

اصولی سیدعلیرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دوستی قلعه اخلاصی قاسم

دوستی قلعه اخلاصی قاسم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مل حسینی امیرحسین

مل حسینی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
برکتین محمدامین

برکتین محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قوی دست شهراد

قوی دست شهراد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سمسار علی

سمسار علی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
طراحی محمدعارف

طراحی محمدعارف

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زهرانی سحر

زهرانی سحر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مختاری همامی پویا

مختاری همامی پویا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حاتم پورآذرخوارانی محمدحسین

حاتم پورآذرخوارانی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
احمدیان محمدمهدی

احمدیان محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شاهرخ الهه

شاهرخ الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رئیسی اسفرجانی محمدحسین

رئیسی اسفرجانی محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
آقاداودیان غزاله

آقاداودیان غزاله

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عطایی محمد

عطایی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مدنی سیدمهدی

مدنی سیدمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کمالی شیروان سبحان

کمالی شیروان سبحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
دیانی دردشتی محمدرضا

دیانی دردشتی محمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کیانی محمدامین

کیانی محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سلمانی مسعود

سلمانی مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
احمدی سید پوریا

احمدی سید پوریا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رضایی مهسا

رضایی مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
میرحاج امیرمحمد

میرحاج امیرمحمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حقیقی محمد

حقیقی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قائلی ایمان

قائلی ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
برزوسیچانی محسن

برزوسیچانی محسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نیک گفتار کورش

نیک گفتار کورش

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دادخواه محمدحسین

دادخواه محمدحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مشتاقیان مائده سادات

مشتاقیان مائده سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کریمی عارفه

کریمی عارفه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مرتضوی بک امیررضا

مرتضوی بک امیررضا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شعربافچی امیرحسین

شعربافچی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بنائی پرنیان

بنائی پرنیان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضازاده محمدمهدی

رضازاده محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسلامی نیکو

اسلامی نیکو

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
منتظری شاینا

منتظری شاینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جهاد محمدی بهار

جهاد محمدی بهار

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رجایی پوریا

رجایی پوریا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جهانبخش سعید

جهانبخش سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قاسمی محمدهادی

قاسمی محمدهادی

مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خلیفه محمودی محسن

خلیفه محمودی محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کریمی مصطفی

کریمی مصطفی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عاملی سیدطاها

عاملی سیدطاها

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهوری زهرا

مهوری زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سیفی پور کیمیا

سیفی پور کیمیا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
تاجمیرریاحی نرگس

تاجمیرریاحی نرگس

شيمي محض|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
هاشم پور زینب

هاشم پور زینب

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
غیور نجف آبادی مرتضی

غیور نجف آبادی مرتضی

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
علیان محمدرضا

علیان محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فتحی نگین

فتحی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زادگان باوی امیرحسین

زادگان باوی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نوری آصف

نوری آصف

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پارسادوست سجاد

پارسادوست سجاد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غير انتفاعي

5سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پیرمحمدی بارده امیرحسین

پیرمحمدی بارده امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهادرانی باغبادرانی امیررضا

بهادرانی باغبادرانی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهروز نژاد مهدی

بهروز نژاد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آزاد محمدمتین

آزاد محمدمتین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفری زهرا

جعفری زهرا

شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دلیل علی

دلیل علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قدوسی محیا

قدوسی محیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شاملی امین

شاملی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رجبی محمدحسین

رجبی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غلامی سهیل

غلامی سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جباری اشکفتکی اشکان

جباری اشکفتکی اشکان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پیمان نژاد سپهر

پیمان نژاد سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عابدی آیدا

عابدی آیدا

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
روستا زاده شیخ یوسفی حوریه

روستا زاده شیخ یوسفی حوریه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شاهمرادی دانیال

شاهمرادی دانیال

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نیازی طالخونچه محمد

نیازی طالخونچه محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ریسمانکار زاده سپهر

ریسمانکار زاده سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رجایی آرش

رجایی آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شیرانی لیری نیما

شیرانی لیری نیما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قرائت محمدحسین

قرائت محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضائی سهیل

رضائی سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کاظمی پانته آ

کاظمی پانته آ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قیصری پویا

قیصری پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نصیری سورنا

نصیری سورنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
انصاری امیرحسین

انصاری امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رحمتی محمد

رحمتی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صادقیان عارفه

صادقیان عارفه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زمانی پریناز

زمانی پریناز

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بغدادی شهریار

بغدادی شهریار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مکاری سهیلا

مکاری سهیلا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طاووسی عرفان

طاووسی عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امیری سیدعلی

امیری سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رفیعی فرزاد

رفیعی فرزاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
انارکی تودشکی سیدامیررضا

انارکی تودشکی سیدامیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گل محمدی اشکان

گل محمدی اشکان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دری حمزه

دری حمزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صالحی سیدمحمد

صالحی سیدمحمد

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قوامی محمدرضا

قوامی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خدادادی الهام

خدادادی الهام

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صادقی علی

صادقی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ریاحی آرمان

ریاحی آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گلی فروشانی سجاد

گلی فروشانی سجاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سیدفروتن فراز

سیدفروتن فراز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ملکوتی خواه محمدرضا

ملکوتی خواه محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
علافچیان عماد

علافچیان عماد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خاکساری پگاه

خاکساری پگاه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شیرانی عادل

شیرانی عادل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حقیقتیان پگاه

حقیقتیان پگاه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فلامرزی فولادی مهران

فلامرزی فولادی مهران

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پیرنیا نائینی امیرحسین

پیرنیا نائینی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
استکی نازنین

استکی نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رفیعی سارا

رفیعی سارا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ناطقی زهرا

ناطقی زهرا

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جولائی سپهر

جولائی سپهر

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رادفر علیرضا

رادفر علیرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادی مهدی

مرادی مهدی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زمانی کمیل

زمانی کمیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارع پور مهسا

زارع پور مهسا

مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عزیزی علیرضا

عزیزی علیرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
افیونی نگین

افیونی نگین

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
طلائی علی

طلائی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ناظمی محمد

ناظمی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نیلی علی

نیلی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سراج زاده سهیل

سراج زاده سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سلیمی افجانی پارسا

سلیمی افجانی پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
تربتی سیدعلی

تربتی سیدعلی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قندی مهسا

قندی مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بنی لوحی سیدعلی

بنی لوحی سیدعلی

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سرتیپ پور آرمین

سرتیپ پور آرمین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آشتی جو محمدجواد

آشتی جو محمدجواد

حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
موحدی سیچانی دانیال

موحدی سیچانی دانیال

گياه پزشکي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مصطفوی اصفهانی سیدعلی

مصطفوی اصفهانی سیدعلی

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شماعی مهرنوش

شماعی مهرنوش

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
علی محمدی امیر

علی محمدی امیر

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
باقری مریم

باقری مریم

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بیات آوا

بیات آوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نادری دره شوری مهدی

نادری دره شوری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رنجبر سینا

رنجبر سینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فلسفیون پویا

فلسفیون پویا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پورحیدر بروجنی سیاوش

پورحیدر بروجنی سیاوش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کرم وندی تارا

کرم وندی تارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زاهدی فرد محمد

زاهدی فرد محمد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

5سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارعی سارا

زارعی سارا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباسی محمد

عباسی محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خزائی مهدی

خزائی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رستمی نصرآبادی فاطمه

رستمی نصرآبادی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهرامی پور آیدا

بهرامی پور آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
داوری فردپور امیرمحمد

داوری فردپور امیرمحمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رهگذر ثمر

رهگذر ثمر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صادقیان مهرشاد

صادقیان مهرشاد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تحویلیان مهدی

تحویلیان مهدی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شمس فلاورجانی عرفان

شمس فلاورجانی عرفان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
علی بابائی نیلوفر

علی بابائی نیلوفر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدی مینا

محمدی مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کیخسروکیانی لنبانی هادی

کیخسروکیانی لنبانی هادی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمدی امیرمحمد

احمدی امیرمحمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهادرانی نگار

بهادرانی نگار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
میرهادی سیدیوسف

میرهادی سیدیوسف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
لاهوتی بابک

لاهوتی بابک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سنجری سیاوش

سنجری سیاوش

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کاظمی سروش

کاظمی سروش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شانظری گرگابی محمدمهدی

شانظری گرگابی محمدمهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
باتقوا حسین

باتقوا حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سعیدی حسین

سعیدی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
طاهری نیا امیرحسین

طاهری نیا امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آزادی علی

آزادی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آیتی فرناز

آیتی فرناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رحمانی پارسا

رحمانی پارسا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حاجی علیزاده علیرضا

حاجی علیزاده علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صبری شایان

صبری شایان

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نجارزاده زینب

نجارزاده زینب

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ترکی هرچگانی محمدحسین

ترکی هرچگانی محمدحسین

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبدالهی زهرا

عبدالهی زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رفیعی پور سیدعمار

رفیعی پور سیدعمار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسکندری امید

اسکندری امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ایزدپرست سیدمحمدآرمان

ایزدپرست سیدمحمدآرمان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
توکلی مهشاد

توکلی مهشاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طاهری مجید

طاهری مجید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
توکلی هفشجانی مهدی

توکلی هفشجانی مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جوانمردی بهمن

جوانمردی بهمن

شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قاضی عسگر کوشا

قاضی عسگر کوشا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابراهیمی سعید

ابراهیمی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قنبری خرزوقی محمدرضا

قنبری خرزوقی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رضائی گشنیزگانی ابوالفضل

رضائی گشنیزگانی ابوالفضل

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خدایی ورپشتی محمد

خدایی ورپشتی محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شیروانی علی

شیروانی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
میرزایی تشنیزی علی

میرزایی تشنیزی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جعفری علیرضا

جعفری علیرضا

اقتصاد|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدی پریسا

محمدی پریسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شهیدان بهار

شهیدان بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جمشیدی علی

جمشیدی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مقاره عابد امیرحسین

مقاره عابد امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدزاده ورپشتی عرفان

محمدزاده ورپشتی عرفان

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طراحان مهدی

طراحان مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کاظمیان پارسا

کاظمیان پارسا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عزیزی علیرضا

عزیزی علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فرح بخش مهسا

فرح بخش مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آقابابائی علی

آقابابائی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مدح خوان آرمان

مدح خوان آرمان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احمدیان محمدمتین

احمدیان محمدمتین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خانی امین

خانی امین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زمانی علیرضا

زمانی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حیدری آیدا

حیدری آیدا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مومنی مبین

مومنی مبین

شيمي کاربردي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امیری محمدپویا

امیری محمدپویا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مقارعابد مبین

مقارعابد مبین

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فکری نیلوفر

فکری نیلوفر

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نورسینا عادل

نورسینا عادل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدی پریناز

محمدی پریناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
چوپانی سریانی محمد

چوپانی سریانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پوریای ولی محمدحسین

پوریای ولی محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رحیمی مریم

رحیمی مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
منصوری سحر

منصوری سحر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عبافروش مهشید

عبافروش مهشید

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رضوانیان پریسا

رضوانیان پریسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
یوسفیان محمدمتین

یوسفیان محمدمتین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عالی پور محمدرضا

عالی پور محمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
میرزارضی محسن

میرزارضی محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
یزدانی علیرضا

یزدانی علیرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عظیم زاده سعید

عظیم زاده سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قاضی زاده احمدرضا

قاضی زاده احمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مسیبی مریم

مسیبی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
درویش منش کامیار

درویش منش کامیار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
کاوه باغبادرانی محمد

کاوه باغبادرانی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رحمانی پیام

رحمانی پیام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسینی سیدمحمدصالح

حسینی سیدمحمدصالح

شيمي محض|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
طحانی سهیل

طحانی سهیل

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمودی سینا

محمودی سینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سجادی جزی سیدمحمد

سجادی جزی سیدمحمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دشتستانی نژاد پارسا

دشتستانی نژاد پارسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدی محمد

محمدی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
چنگیزی مجید

چنگیزی مجید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مارانی محمدرضا

مارانی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پرآور پارسا

پرآور پارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جولائی علی

جولائی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مقنی پور معین

مقنی پور معین

تاريخ اسلام|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسینی احمدرضا

حسینی احمدرضا

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ودلایی محدثه

ودلایی محدثه

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارعی محمدمهدی

زارعی محمدمهدی

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مسائلی فرهاد

مسائلی فرهاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قندهاری علویجه حامد

قندهاری علویجه حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گوهریان محمدحسن

گوهریان محمدحسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بشتام محمدعلی

بشتام محمدعلی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زرگری امیرحسین

زرگری امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
موسوی نیا سیدعلی

موسوی نیا سیدعلی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حاج اکبری فاطمه

حاج اکبری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خلیلی نوگورانی علی

خلیلی نوگورانی علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کرمی مهدی

کرمی مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اعرابی امیرمحمد

اعرابی امیرمحمد

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شاه زمانی علی

شاه زمانی علی

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدی دستجا امیرسروش

محمدی دستجا امیرسروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رستمیان هادی

رستمیان هادی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کاملان امیرحسین

کاملان امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صدری ایرانی علی

صدری ایرانی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فانی ثانی زینب

فانی ثانی زینب

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قربعلی فاطمه

قربعلی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رحیم نیا سینامحمد

رحیم نیا سینامحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مومنی محمد

مومنی محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طلاکش امیررضا

طلاکش امیررضا

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امین نیلی امیرسالار

امین نیلی امیرسالار

روانشناسي|دانشگاه يزد | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زندیه شیوا

زندیه شیوا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پیکانی قارنه زهرا

پیکانی قارنه زهرا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خداپرستان محسن

خداپرستان محسن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جعفری ولدانی زهرا

جعفری ولدانی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اشرفی نصرآبادی امید

اشرفی نصرآبادی امید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آجری پور پرهام

آجری پور پرهام

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رسالت پور محمدجواد

رسالت پور محمدجواد

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عمادی زهرا

عمادی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسدی حسین

اسدی حسین

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
واعظ شهرستانی محمدحسین

واعظ شهرستانی محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کریمی علی

کریمی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خزائی رسول

خزائی رسول

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تذهیبی امیرحسین

تذهیبی امیرحسین

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
داودی مهربد

داودی مهربد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قنبری مریم

قنبری مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدحسینی شایان

محمدحسینی شایان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فتحیان پور آرین

فتحیان پور آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرخ زاده محمدفراز

فرخ زاده محمدفراز

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اعلائی جاوید

اعلائی جاوید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صفائی مهگل سادات

صفائی مهگل سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طاعات مجید

طاعات مجید

حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مقتدری زاده محمد

مقتدری زاده محمد

روانشناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زمانی هانیه

زمانی هانیه

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گلبان کوروش

گلبان کوروش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اثنی عشری اصفهانی علی

اثنی عشری اصفهانی علی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
موحدیان محمدحسن

موحدیان محمدحسن

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نجات بخش زهرا

نجات بخش زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سیدی تاجی سیدپارسا

سیدی تاجی سیدپارسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
یگانگی امیر

یگانگی امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خیام نکوئی سید محمدمتین

خیام نکوئی سید محمدمتین

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آبادئی علی

آبادئی علی

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نصرالهی مهسا

نصرالهی مهسا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دوازده امامی سیدعلیرضا

دوازده امامی سیدعلیرضا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحیمی نگین

رحیمی نگین

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طباطبایی مینا

طباطبایی مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قهرائی سپهر

قهرائی سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سهی سیدمهران

سهی سیدمهران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پناهی سپهر

پناهی سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابن علی امیرحسین

ابن علی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نیکخواه طهء

نیکخواه طهء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خیرخواه محمدحسین

خیرخواه محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قندهاری علویجه حامد

قندهاری علویجه حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نادری آرمان

نادری آرمان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اعتباری زکیه

اعتباری زکیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجی هاشمی مزدا

حاجی هاشمی مزدا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بنکدار رضا

بنکدار رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جهانگیری علیرضا

جهانگیری علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نایبی مرجان

نایبی مرجان

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نم نبات آرش

نم نبات آرش

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نجات بخش نازنین

نجات بخش نازنین

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسویان عارفه

موسویان عارفه

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فروغی غزل

فروغی غزل

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طاهرزاده علی

طاهرزاده علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسکندری احمدرضا

اسکندری احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسیان فاطمه

عباسیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
برکتین ارشیا

برکتین ارشیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
توانگر فرد محمدمهدی

توانگر فرد محمدمهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کریم پناه ابرقوئی علی

کریم پناه ابرقوئی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پناهی فاطمه

پناهی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلیمانی امیر

سلیمانی امیر

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کاویانی یگانه

کاویانی یگانه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحی مژده

صالحی مژده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفری صادق آبادی امیرحسین

جعفری صادق آبادی امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربانی سجاد

قربانی سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهریاری سارا

شهریاری سارا

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محلوجی ستاره

محلوجی ستاره

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باقربهبهانی محمدمهدی

باقربهبهانی محمدمهدی

گردشگري|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاضی خیادانی مرتضی

قاضی خیادانی مرتضی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بلیغ متین

بلیغ متین

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کریمی کیمیا

کریمی کیمیا

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معتمدی فائزه

معتمدی فائزه

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابرقوئی نژاد عارف

ابرقوئی نژاد عارف

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدی ابراهیم

احمدی ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حیدری عباس

حیدری عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صلاحی نگین

صلاحی نگین

مهندسي طبيعت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هوشمند میثم

هوشمند میثم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قنواتی محمدحسین

قنواتی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اخوان مهسا

اخوان مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تولائیان کسری

تولائیان کسری

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی محمدمهدی

محمدی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خطیب الناز

خطیب الناز

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهزادی فر علی

بهزادی فر علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پاکروان سیدابوالفضل

پاکروان سیدابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معماری پور الناز

معماری پور الناز

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعیدی ا زهرا

سعیدی ا زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
یزدان پرست محمدحسن

یزدان پرست محمدحسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شجاعی زهرا

شجاعی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خطیب الهام

خطیب الهام

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پیرمرادیان ریحانه

پیرمرادیان ریحانه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امیرشفیعی نگار

امیرشفیعی نگار

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملک یاسین

ملک یاسین

شيمي محض|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباسی اسکندری علیرضا

عباسی اسکندری علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
یزدی امید

یزدی امید

شيمي کاربردي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پنجه ورزیدن محمدرضا

پنجه ورزیدن محمدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشمیان محمد

هاشمیان محمد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فروغی محمدحسین

فروغی محمدحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طاووسی بیگی محمد

طاووسی بیگی محمد

علوم ورزشي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دادوند زهرا

دادوند زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نادری هانیه

نادری هانیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بایمانی مریم

بایمانی مریم

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقی حسین

صادقی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طائبی مهلا

طائبی مهلا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عرفانی نگار

عرفانی نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملکی زاده مهدی

ملکی زاده مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خسروی دهقی سعید

خسروی دهقی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آردن علیرضا

آردن علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هفت برادران محمدسجاد

هفت برادران محمدسجاد

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاهکرمی فاطمه

شاهکرمی فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فروغی علی

فروغی علی

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صمیمی ملیکا

صمیمی ملیکا

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اجل لوئیان محمدصادق

اجل لوئیان محمدصادق

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خاصه تراش سپیده

خاصه تراش سپیده

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جمشیدی پویا

جمشیدی پویا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قانعیان مریم

قانعیان مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عکاف ملیکا

عکاف ملیکا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سمیعی مصطفی

سمیعی مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شکوهیان پریسا

شکوهیان پریسا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ساعی نازنین

ساعی نازنین

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زادهوش محمدحسین

زادهوش محمدحسین

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفری آرین

جعفری آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عیدی وندی نیکان

عیدی وندی نیکان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برجیان بروجنی عرفان

برجیان بروجنی عرفان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کریمی فرانک

کریمی فرانک

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مدرسه ای متین

مدرسه ای متین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زمانی پارسا

زمانی پارسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرهادی فاطمه

فرهادی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کیانی کوروش

کیانی کوروش

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بخشنده فرد هومان

بخشنده فرد هومان

شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجی آقا معمار امیر حسین

حاجی آقا معمار امیر حسین

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ظلای مینائی ملیکا

ظلای مینائی ملیکا

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
میرزایی خشوئی احمد

میرزایی خشوئی احمد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امیری هانیه

امیری هانیه

شيمي محض|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مالکی حورا

مالکی حورا

زمين شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهیمی نگار

ابراهیمی نگار

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
توکلی فاطمه

توکلی فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رصافچی زهرا

رصافچی زهرا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رسولی زواره فاطمه

رسولی زواره فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طالبی یزدآبادی علی

طالبی یزدآبادی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بخشایی رویا

بخشایی رویا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسینیان دهاقانی محمد

حسینیان دهاقانی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاه قلیان قهفرخی حسین

شاه قلیان قهفرخی حسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روح افزا شهرزاد

روح افزا شهرزاد

مهندسي طبيعت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عزیزان علیرضا

عزیزان علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهرامیان رنانی محمد

بهرامیان رنانی محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رمضانی محمد

رمضانی محمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شمس فاطمه

شمس فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شیروانی نگین

شیروانی نگین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زارعان محمد

زارعان محمد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عدالتی شهرزاد

عدالتی شهرزاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسحاقی سیدمحمدمتین

اسحاقی سیدمحمدمتین

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دلائلی زینب

دلائلی زینب

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسینی نازنین

حسینی نازنین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جبلی امیرحسین

جبلی امیرحسین

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
توانگر غزال

توانگر غزال

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارع پور فاطمه

زارع پور فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نادراصلی پریسا

نادراصلی پریسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هندسی ارشیا

هندسی ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حدادی علی

حدادی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسدی رضا

اسدی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مختاریان پور آیدا

مختاریان پور آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صالحی شبنم

صالحی شبنم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نم نبات محسن

نم نبات محسن

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بخشی علی

بخشی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
چنور محمدمعین

چنور محمدمعین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهابی محمدامین

شهابی محمدامین

شيمي کاربردي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نیرومند امیرحسین

نیرومند امیرحسین

شيمي محض|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امیری عقیق

امیری عقیق

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دشت پیما مائده

دشت پیما مائده

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
علوی پرتو

علوی پرتو

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صوابی اصفهانی سامان

صوابی اصفهانی سامان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوی زادگان سیدشایان

موسوی زادگان سیدشایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صمدی عارف

صمدی عارف

مديريت مالي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صابری صبا

صابری صبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بصیرت زهرا

بصیرت زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قمری زانیان زاده محمدحسین

قمری زانیان زاده محمدحسین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کاوئی غزل

کاوئی غزل

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ضمیران مسیح

ضمیران مسیح

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عابدینی فاطمه

عابدینی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شمس محمدرضا

شمس محمدرضا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اکبری کوروش

اکبری کوروش

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سلیمانی نژاد سبا

سلیمانی نژاد سبا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عامری علیرضا

عامری علیرضا

شيمي محض|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قانع مائده

قانع مائده

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
واعظ هادی

واعظ هادی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بابائی اسفرجانی محسن

بابائی اسفرجانی محسن

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بنایی پور مائده

بنایی پور مائده

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نوری علی

نوری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طالبی پریسا

طالبی پریسا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرتضوی سیدامید

مرتضوی سیدامید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ذبیحی فائزه

ذبیحی فائزه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امینی محمدرضا

امینی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسماعیلی امیرحسین

اسماعیلی امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رجائی پدرام

رجائی پدرام

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
باطنی علیرضا

باطنی علیرضا

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صفری منصوره

صفری منصوره

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شیرانی محمدرضا

شیرانی محمدرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سربلوک زاده هرندی نیما

سربلوک زاده هرندی نیما

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حیدری دهکردی احسان

حیدری دهکردی احسان

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مستاجران مریم

مستاجران مریم

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شاهقلی سعید

شاهقلی سعید

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دردشتی نیکو

دردشتی نیکو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زمانی سروش

زمانی سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اکبری علیرضا

اکبری علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مظاهری زهره

مظاهری زهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده زینب

اسماعیل زاده زینب

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شفیعی محمدحسین

شفیعی محمدحسین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بنایان اصفهانی مطهره

بنایان اصفهانی مطهره

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ذهبیون دانیال

ذهبیون دانیال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شریفی مرتضی

شریفی مرتضی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حبیبی محمد

حبیبی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رفیعی عرفان

رفیعی عرفان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آقالر محمدسجاد

آقالر محمدسجاد

مديريت مالي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طهماسی نوترکی امیرمحمد

طهماسی نوترکی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صفری نگار

صفری نگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
وکیلی محمدحسن

وکیلی محمدحسن

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حق شناس یاسمین

حق شناس یاسمین

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ماهرانی برزانی امیرحسین

ماهرانی برزانی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بزرگزاد مقیم پگاه

بزرگزاد مقیم پگاه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آقاخانی فاطمه

آقاخانی فاطمه

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قجاوند فرزاد

قجاوند فرزاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رئوف فر سیدامیرحسین

رئوف فر سیدامیرحسین

شيمي محض|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بورونی کوپائی مهدی

بورونی کوپائی مهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهرابی زهرا

مهرابی زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدی سهیل

محمدی سهیل

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قربانیان سامان

قربانیان سامان

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رجایی مریم

رجایی مریم

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
طاووسی سیدعلی

طاووسی سیدعلی

گياه پزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 10:12:57 AM
Menu