رامهرمز

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رامهرمز

عادل زاده سعید

عادل زاده سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
اباده محمد

اباده محمد

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
موسوی سیدسینا

موسوی سیدسینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
برنده حسین

برنده حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
جعفری رضایی فاطمه

جعفری رضایی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فتحی محمد

فتحی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بهین دنیا

بهین دنیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سروستانی رضوان

سروستانی رضوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
وحدتی صدف

وحدتی صدف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
وحدتی فاطمه

وحدتی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محسنی خواه احسان

محسنی خواه احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
تقوی زاده محمدحسن

تقوی زاده محمدحسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سیفی احمدابادی علیرضا

سیفی احمدابادی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
روشن بین محمد

روشن بین محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شیخی فرد زهرا

شیخی فرد زهرا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

زبان
رحیمی زاده محمد

رحیمی زاده محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
برباره علی

برباره علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ممبنی سامان

ممبنی سامان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
برین مهدی

برین مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
غالیان فاطمه

غالیان فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بهوندی محمد مهدی

بهوندی محمد مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اقاجری فاطمه

اقاجری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ظهیری حسین

ظهیری حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
درخشان رضا

درخشان رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رنودی زاده حسین

رنودی زاده حسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بایمانی آتنا

بایمانی آتنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
راشدی محمد

راشدی محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پرون فائزه

پرون فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زنگنه یوسف ابادی غزاله

زنگنه یوسف ابادی غزاله

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ممبینی پردیس

ممبینی پردیس

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شیرازی حافظ

شیرازی حافظ

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قمری صادق

قمری صادق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حمید محمدرضا

حمید محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
لطیفی زینب

لطیفی زینب

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بدری رها

بدری رها

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حمید ریاض

حمید ریاض

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رخشانی پور فاطمه

رخشانی پور فاطمه

کارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
نظری پور رضا

نظری پور رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پشمین علی

پشمین علی

هتلداري|دانشگاه شيراز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بزرگمهری سجاد

بزرگمهری سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوی زهرا

موسوی زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شیرالی حسین

شیرالی حسین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تابش میلاد

تابش میلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
لرکی فاطمه

لرکی فاطمه

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
6/4/2023 3:18:15 PM
Menu