دزفول

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر دزفول

اسلامی زاده زینب

اسلامی زاده زینب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

10سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
قلاوند حدیث

قلاوند حدیث

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
حکیم بایی فریده

حکیم بایی فریده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
وحدتی فر امیرحسین

وحدتی فر امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
پارساتبار محمد

پارساتبار محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
نیک جو علی

نیک جو علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
عصاره رضا

عصاره رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حقیقی زاده عبدالمجید

حقیقی زاده عبدالمجید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ساکی پور امیرحسین

ساکی پور امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
فتح اله پور محمد

فتح اله پور محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
راهنما محمد

راهنما محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
آتش روز محمدمهدی

آتش روز محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بابایی نسب اسماعیل

بابایی نسب اسماعیل

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
سلیمی راد ام البنین

سلیمی راد ام البنین

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
راهنورد سپیده

راهنورد سپیده

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
پورامامی مهران

پورامامی مهران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حیدری علیرضا

حیدری علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
سبط طحان مریم

سبط طحان مریم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مهاجر پویا

مهاجر پویا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
وفایی زاده حسن

وفایی زاده حسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
علیزاده اصل علی

علیزاده اصل علی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
عسکری نگین

عسکری نگین

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
مرادی دلاویز فاطمه

مرادی دلاویز فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عسکری نسترن

عسکری نسترن

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
پالیزوان شادی

پالیزوان شادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خجسته فر فاطمه

خجسته فر فاطمه

فيزيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
منا محمدمهدی

منا محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
حسن زاده رضا

حسن زاده رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قائم پناه دزفولی نژاد نگین

قائم پناه دزفولی نژاد نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
بهروان مهدی

بهروان مهدی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مشعل چی زاده سینا

مشعل چی زاده سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حکیم بایی فرزانه

حکیم بایی فرزانه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خرمیان عرفان

خرمیان عرفان

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
فریدی شکیبا

فریدی شکیبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دورقی الهه

دورقی الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قندی زاده دزفولی مهدی

قندی زاده دزفولی مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شهبازنیا شیوا

شهبازنیا شیوا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مهتدی فاطمه

مهتدی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
تقی پور مبینا

تقی پور مبینا

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عصاره علی

عصاره علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سلیمی مهر علیرضا

سلیمی مهر علیرضا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رفیعیان فر فاطمه

رفیعیان فر فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
ولی زاده نساج وحید

ولی زاده نساج وحید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کمالی ابوالفضل

کمالی ابوالفضل

الکترونيک ومخابرات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
آذربیک عرفان

آذربیک عرفان

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شجاعی زاده امیرحسین

شجاعی زاده امیرحسین

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زمان زهرا

زمان زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تقدیسی سرور

تقدیسی سرور

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
بابادی علی

بابادی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
علامه نژاد زینب

علامه نژاد زینب

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان
شه پری ساسان

شه پری ساسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شکوفا سعید

شکوفا سعید

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مهدیان فر علی

مهدیان فر علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جمشیدی محمد

جمشیدی محمد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
آل کرم مهشید

آل کرم مهشید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
افشه بهداد

افشه بهداد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دستان مهدیه

دستان مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
شادفر امیرحسین

شادفر امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عروه صبا

عروه صبا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
پورلطفی محمدامین

پورلطفی محمدامین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مستوفی سمر

مستوفی سمر

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسین زاده فرناز

حسین زاده فرناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
علیزاده نیما

علیزاده نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کدخدازاده نگار

کدخدازاده نگار

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قربانی فر سارا

قربانی فر سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فتوحی منش فاطمه

فتوحی منش فاطمه

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محتشمی فر محمد

محتشمی فر محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
یوسفی نژاد حسین

یوسفی نژاد حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | محروم-بومي سيل زده خوزستان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
متین فر محمدمهدی

متین فر محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
هدایت زاده محمدامین

هدایت زاده محمدامین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بابائی بزاز افروز

بابائی بزاز افروز

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پورصبوری علی

پورصبوری علی

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شیخ میری سامان

شیخ میری سامان

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حیاتی رکنی سیده زهرا

حیاتی رکنی سیده زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عنایت زاده سارا

عنایت زاده سارا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ناهیدی امید

ناهیدی امید

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نظری رضا

نظری رضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
احمدی پور مهدیه

احمدی پور مهدیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرادی مهر یامین

مرادی مهر یامین

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ستاره سحر

ستاره سحر

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بندرز مجتبی

بندرز مجتبی

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
کریمی مقدم حسین

کریمی مقدم حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
چاقوساز مسجدی رضا

چاقوساز مسجدی رضا

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آزادی طلب سپیده

آزادی طلب سپیده

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بیانی علی

بیانی علی

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بصیرت نژاد محمدمهدی

بصیرت نژاد محمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اکرامی علی

اکرامی علی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شوشی نسب مینا

شوشی نسب مینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمدی پور معین

احمدی پور معین

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رستمی راد محمدامین

رستمی راد محمدامین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مظاهری سپیده

مظاهری سپیده

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مجیدی سارا

مجیدی سارا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
میربیک سبزواری امیرحسین

میربیک سبزواری امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صالحی سعید

صالحی سعید

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
دیانت طیبه

دیانت طیبه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رضاگل کار زهرا

رضاگل کار زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
زاهدمحمدی فاطمه

زاهدمحمدی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | محروم-بومي سيل زده خوزستان

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مسعودی نژاد کیانا

مسعودی نژاد کیانا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دژناد ابوالفضل

دژناد ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فرحناک زاده علی

فرحناک زاده علی

مهندسي برق|دانشگاه زابل | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بیرانوند ثناء

بیرانوند ثناء

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
احمدزاده سیدعلی

احمدزاده سیدعلی

فيزيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شمس آبادی محمد

شمس آبادی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بصیری فر حامد

بصیری فر حامد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
پورفخری زینب

پورفخری زینب

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نظریان سیاهپوش دلارام

نظریان سیاهپوش دلارام

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شفیعی زاده حسین

شفیعی زاده حسین

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پورلطفی امین

پورلطفی امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جلالی فرد آیدا

جلالی فرد آیدا

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدی علیرضا

محمدی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نگهداری نگین

نگهداری نگین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
طحان هدیه

طحان هدیه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
وحدت پناه مصطفی

وحدت پناه مصطفی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
چینی پرداز مهسا

چینی پرداز مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدی والا فاطمه

محمدی والا فاطمه

مشاوره|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خجسته فر احمد

خجسته فر احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بابائی دزفولی احمد

بابائی دزفولی احمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تنورساز محمدرضا

تنورساز محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زاهدی نژاد محمد

زاهدی نژاد محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صفری مائده

صفری مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ستاره نازنین

ستاره نازنین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
براتی منفرد عباس

براتی منفرد عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدبیدغی فاطمه

محمدبیدغی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حجاز سیده شادی

حجاز سیده شادی

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دانشیار مرضیه

دانشیار مرضیه

حقوق|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
آینه بند محمد

آینه بند محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
موسوی یگانه سیدعرفان

موسوی یگانه سیدعرفان

مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خواجه غزل

خواجه غزل

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دژناد فاطمه

دژناد فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بهنودفر شادی

بهنودفر شادی

علوم سياسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نصر الهی فریما

نصر الهی فریما

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
روشن حال زاده علیرضا

روشن حال زاده علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ساده زاده دزفولی محمد

ساده زاده دزفولی محمد

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مورث سجاد

مورث سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خدائی نژاد علیرضا

خدائی نژاد علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قلاوند فاطمه

قلاوند فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسماعیلی بابادی فاطمه

اسماعیلی بابادی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
راشدی حدیث

راشدی حدیث

تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهان مهسا

دهان مهسا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بشیرزرتی کوثر

بشیرزرتی کوثر

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عطارروشن محمدعلی

عطارروشن محمدعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زرگر حمیدرضا

زرگر حمیدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کاوسی نژاد زهرا

کاوسی نژاد زهرا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدوی فرد محمدمهدی

مهدوی فرد محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شریفی فروغ

شریفی فروغ

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خائیز محمد

خائیز محمد

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طاعتی زاده ریحانه

طاعتی زاده ریحانه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوری کوتیانی زهرا

نوری کوتیانی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شهیدی فاطمه

شهیدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پوررئیسی نسیم

پوررئیسی نسیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آزرنگ سیدمصطفی

آزرنگ سیدمصطفی

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
درویش خادم سحر

درویش خادم سحر

ارتباطتصويري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
یوسفی پور محمد

یوسفی پور محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ارجمندنژاد امیرحسین

ارجمندنژاد امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سخائی فر فاطمه

سخائی فر فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رنگ سینا

رنگ سینا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عمادهیودی محمدصادق

عمادهیودی محمدصادق

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
کرمی نسب پرویز

کرمی نسب پرویز

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صفریان شیرین

صفریان شیرین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حجازی فر حسین

حجازی فر حسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سرپاس امیر محمد

سرپاس امیر محمد

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مبینی حامد

مبینی حامد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مبینی حسین

مبینی حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدمهدی پور یاسمن

محمدمهدی پور یاسمن

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالح فر راضیه

صالح فر راضیه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
جواهری فر نازنین

جواهری فر نازنین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صادقی اصل فاطمه

صادقی اصل فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علیمرادشلگهی امیر

علیمرادشلگهی امیر

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طالبیان رضا

طالبیان رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ولی دوست عرفان

ولی دوست عرفان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ایزدنیا محمد

ایزدنیا محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رجب کردی شقایق

رجب کردی شقایق

مهندسي شهرسازي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دودانگه عظیم

دودانگه عظیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عصاره صبا

عصاره صبا

زبان وادبيات الماني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
جودی فر رقیه

جودی فر رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
چاوشی زاده امین

چاوشی زاده امین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دره قایدی مهدی

دره قایدی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسینی منش فاطمه

حسینی منش فاطمه

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسمی صدر مبینا

قاسمی صدر مبینا

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
هادی دیمی فروغ

هادی دیمی فروغ

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رحیمی عصمت

رحیمی عصمت

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خرمیان احسان

خرمیان احسان

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
کیائی فر نیما

کیائی فر نیما

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جعفرپور مهدی

جعفرپور مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حبیب اللهی انیس

حبیب اللهی انیس

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسیان پور محمدجواد

عباسیان پور محمدجواد

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طاهافر آرش

طاهافر آرش

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صفانیا ابوالفضل

صفانیا ابوالفضل

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شمس محمد

شمس محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دیاپور علی

دیاپور علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سیدوسمه گر سیده نسترن

سیدوسمه گر سیده نسترن

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حیدرپور رضا

حیدرپور رضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حاجیعلی نعمت محمدیاسین

حاجیعلی نعمت محمدیاسین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جعفری پارسا صدیقه

جعفری پارسا صدیقه

مهندسي معماري|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مختاری چهاربری پرستو

مختاری چهاربری پرستو

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فروغی بزرگ سروش

فروغی بزرگ سروش

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
چینی پرداز متین

چینی پرداز متین

فيزيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ثواب کار فاطمه

ثواب کار فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
دزفول نجف خباز زینب

دزفول نجف خباز زینب

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نصیری بهروز

نصیری بهروز

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نقدی نژادیان نگار

نقدی نژادیان نگار

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
تقی پورحویزی حسین

تقی پورحویزی حسین

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سوزنگر هستی

سوزنگر هستی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دودانگه حسین

دودانگه حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
قاسمی سجاد

قاسمی سجاد

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آزاد بهروز

آزاد بهروز

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شیرویه شلگهی الهه

شیرویه شلگهی الهه

حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آل بخیت مهسا

آل بخیت مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
هدایت پور نیکو

هدایت پور نیکو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
احمدی کوثرسادات

احمدی کوثرسادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قماشی نگین

قماشی نگین

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | محروم-بومي سيل زده خوزستان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عندلیب پوریا

عندلیب پوریا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
چغائی زاده امید

چغائی زاده امید

مهندسي عمران|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زارع نسب امیرحسین

زارع نسب امیرحسین

مهندسي پليمر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/7/2023 9:18:35 AM
Menu