زرقان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر زرقان

تمیس عرفان

تمیس عرفان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
پشنگه پارسا

پشنگه پارسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جعفری حسین

جعفری حسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
علما محمد علی

علما محمد علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
درویشی مجتبی

درویشی مجتبی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کریمی حقیقی فاطمه

کریمی حقیقی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بربری آرمان

بربری آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جعفری زهرا

جعفری زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شبیه قاسم

شبیه قاسم

ارتباطتصويري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
فرهادی خانیمنی صدیقه

فرهادی خانیمنی صدیقه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورنوروزی ابوالفضل

پورنوروزی ابوالفضل

فلسفه|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جعفری محدثه

جعفری محدثه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یزدان پناه یاسین

یزدان پناه یاسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قاسمی المیرا

قاسمی المیرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرزبان سمیه

مرزبان سمیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
6/4/2023 2:50:19 PM
Menu