سعادت شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سعادت شهر

کشاورز پیمانه

کشاورز پیمانه

علوم وصنايع غذاييکنترل کيفي وبهداشتي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نیکوئی محدثه

نیکوئی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارعی کردشولی مرضیه

زارعی کردشولی مرضیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مومنی زاده محمد جواد

مومنی زاده محمد جواد

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دانشور فاطمه زهرا

دانشور فاطمه زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
یوسفی مهدی

یوسفی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هوشیار یاسین

هوشیار یاسین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سعادتی فاطمه

سعادتی فاطمه

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علی زاده فاطمه

علی زاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علی زاده زهرا

علی زاده زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباس پور سمیه

عباس پور سمیه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
روشن ضمیر فاطمه

روشن ضمیر فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارع مرضیه

زارع مرضیه

مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قربانی محمدجواد

قربانی محمدجواد

مهندسي برق|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
5/29/2023 3:47:13 PM
Menu